Politiscli overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen, Bekendmakingen. Politiscli overzicht Stads nieuws. EERSTE JAER. ZONDAG n JUNY 1862. N° 13. Alles voorspeld dat de oorlog in dc Ver- eenigde Staten welhaest zal eindigen. Dc Noor derlingen zullen de overhand blyven behouden; de zuiderlvke vloot is geheel» door hun vernie tigd en de ingang der rivier James is geopend, zoodanig dat Richmond het niet lang meer kan uithouden. liet Journal de St Pctersbourg kondigt offl- eiëellyk de benaming van den groot-hertog Kon- slantyn tot den post van luitenant-gouverneur van Polen acn. Luders moet deze plaets blyven he- kleedcn tot de aenkomst van den groot-hertog, die, zoo het seliynt, onder zyn beheerseh graef Wiclopolski als hoofd van 't burger gouvernement zou hebben. S' Petersburg is in vollen opstandde brand stichters sparen niets geheele kwartieren der stad liggen in asch. Uien vreest den opstand zich verder te zien verspreiden. Volgens de mactregels die Turkye neemt, zou men beginnen geloof geven dat men een groote slag op Montenegro wilt wagen. Buiten- gewoone versterkings troepen zyn naer Antivari gestuerd. Den 9 dezer heeft Pius IN in hel consistorie te Rome gehouden, ter gelegenheid van de heiligverklaring der Japonesche Martelaren, eene alleruitgebreide aenspraek aen de tegenwoordige prelaten gedaen, loopende meestendeels op hel tydclyk gezag der kerk. Daerna heeft kardinael Mallei, de oudste van het heilig kollegic, ver gezeld door verscheidene bisschoppen, de troon van Z. II. genaderd en aen den Paus het adres, in naem van hel geheele kristenryk, afgegeven. Dit adres heeft in Italië eene groote gemoeds- onts tellen is tc wuge gébragt. De kamers van Turin hebben eenpariglyk besloten eene tegen- pro tes talie op te maken. Zoo het schynt zou het franseh leger in Mexico een ernstige tegenslag ontmoet hebben; er is sprake van 13.000 mannen hulptroepen er naer toe te sturen. Den 16 Juny is in de fransche kamers een bygevoegd artikel aen het budjet van oorlog ■voorgedragen, om een krediet van 13 millioenen, voor den mexikaenschen krygstogt bestemd, te vragen. Dit voorstel is aenveerd. Te Toulon is er groote beweging aengaende hel vertrek der hulptroepen voor Mexico. Admirael Jurien is Donderdag tc Parvs aen- gekomen en door keizer Napoleon geheel wel ontvangen geweest. De bclgische kamer, na MM. de Nacyer, den Minister van 't Builenlandsch, B. Dumortier en vele andere sprekers gehoord te hebben, heeft de 66 artikelen van het wetsontwerp eene spaerkas inrigtende, aenveerd. DE TOEKOMST, De Brieven voorde redaktie, de boeken om in ons bladje geplaelst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Diwmuï>■- stract, 28, toegéstuerd worden. INSCHRYVING Voor Yperen, per trimester, fr. 1-00; perjaer, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prys niet verhooging van het port. BEKEND51AKIN GE N -12 centimen den drukregel; De Plakbrieven en andere Berigten, ten Bureele van dit blad gedrukt, bekomen céne inlyving gratis. Alle inschryver, voor één jaer, heeft regt drymael een berigt van zes regels, zvn beroep betreffende, in dit bladje te laten inlyven. We aiieietri' insr/it'f/rt'fs op De Toe— stovisTsullen «UI b(ti«l fftn /««'«Sen S«»f «len eet'ftleta ^««St/ IS®2, ïratix onfi-anyen. Stadsregering heeft op alle hoeken der straten het reglement nopens stads openbare wandelingen en hovingen doen aflezen, ten einde de schade te vernmlen die er door kwaedwilligheicl of onoplettendheid zou kunnnen gedaen worden. Dc overtre ding zal met eene boete van I tot lti franks en met 1 tot dagen gevang gestraft worden. Zondag lactsl had de Verbroedering-F eest te Zonne- beke plaets. Een allerschoonste veder begunstigde deze pleg- tigheid. Vele Itperlingen en inw oners der naburige gemeenten snelden er uit nieuwsgierigheid naer toe, want allen vraegden

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1862 | | pagina 1