Verschillige Tydingcn. zich Wat is dat, eene Verbroederings-Feest Wv, van onzen kant, door hetzelfde gevoel aengeprikkeld, gingen er ook henen. Ey het binnentreden der dorpplaets, waren de verscheidene gilden bezig met zich te rangschikken; het zigt was treffend. Alle slacli van wimpels en vaendels wapperden in de lucht; sparreboomen waren langs beide kanten des kasseiwegs ge plant en de inwoners luidden gewedyverd om de voorgevels hunner huizen te versierenZonnebeke had zyn feestkleed aengetrokken Terwyl wy dit bewonderden, kwamen er nog twee innet- schappyen aen, die door de heeren der kommissie met de warmste broederhéid onthaeld werden. Omtrent 5 1/2 ure stelde de stoet zich in beweging vóór elke martschappy stapte een jongeling de naein derzelve, op een lang-rond plak- kaert met lauwerbladeren versierd, dragende. Zie hier deze welke wy hebben kunnen bemerken: 1. S'Sebastiaeu van Pas- schendaele; 2. S'Joris, Zonnebeke; 3. Mussche-Gild, idem; 4. S'Sebastiaen, van S'Julianus; ij. S'Sebastiaen, van Bece- laere; Harmonie, id. 7.Kaertspel, Zonnebeke; 8. Fanfaren, Passchendaele9. Vl'aemsche Ster, Yperen10. Mussche-Gild, Passchendaele; 11. S' Sebastiaeu, Boesinghe; 12. Mussche- Gild, Becelaere; 13. Fanfaren, Langemarck; 14. Mussche- Gild, Moorslede; lij. S' Sebastiaen, Langemarck. De Muziekkorpsen, elk op zyne beurt, speelden een pas- redouhlé, tot dat de stoet eiudelyk op de plaets kwam voor de algemeerie vergadering bestemd. Eene tent, prachtig versierd, waer men alle soorten van ververschingen vondt, bekleedde geheel den eenen kant; de andere zyden waren versierd met alie slack van vaendels en wimpels. In het midden was er eene plaets voorbehouden, waer de Muziekgenootschappen en de afdeeling Koorzangers der Vlaennche Ster, elk dry stuk ken uitvoerdden. Ieder muziek- of zangstuk was, onder het losbranden van 't kanon, met donderend handgeklak begroet. Het zigt dier duizende hyeenverzamelde menschen, elk in zyn kostuem der gild waeraen hy toel>ehoorde, voorzien van ken-en eerteekens, de verschillige vaendels der maetschappven, bragt aendoening voor dén aenscliouwer bv en leverde stof tot ernstig aendenkeu op. Voortyds zag men te lande bv alle kermissen of groote byeenkoinsten, meest altyd dezelve met twist of gevecht bezoedeld, en te Zonnebeke, waer zoo veel volk was, heeft er niemand aen twist of tweedragt gedachtEik was te vrede, men drukte elkaer de hand en het scheen dat ieder der aenwezigen het zoo nederig, doch het schoonste onder de jtalryke opschriften, gelezen had Bemint malkaer Lezers! indien men in het vervolg u nog'wilde wysmaken dat zulke verbroedering-feesten maer ingerigt zyn om het volk, onder voorwendsel van te verbroederen, tegen elkaer op te hitsen en hetzelve zich tegen kerk of gezintheden te doen verzetten, zegt dat men zich grootelyks bedriegt; want ieder een In eft gezien en moet bekennen dat dergelyke feesten altyd str ekken tol beschaving en verlichting der menigte en om de liefde lot vorst en vaderland in ieders herten, als de heiligste pligt, te wortelen Onder-Lieutenant Yisart de Bocarmé, van het 1 1 reg', is Lieutenant by de 2° jagers te voet benoemd; Adjudant Yaillant lieeft de grade van Onder-Luitenant ontvangen. De Maetschappy Gybelsclmtters onzer Burgerwagl heeft Maendag laetst hare 2du schieting van het zomer-saizoen ge geven. Het was de eerste pryskamp voor de pryzen uitgereikt door de Maetschappy lr prys, voor de diepste roos, M. Hennion, fourrier. 2° M. Terssen, serjant vaêndrager, met 33 punten. oc Thiebault, serjant-majoor, 2 c°, 28 id. 4C Dumon, serjant, 20 id. De hier boven geschoten punten worden opgerekend met de gene der eerste schieting, voor de pryzen van den Staet. Dinsdag, in den namiddag, is het vyfjarig kind van S' Siloor, wonende op het Zaelhof alhier, al spelende, in de peerden-wateringgevallen en verdronken. De wanhoop des vaders was zoo groot dat men eenige oogenblikken aen eene ontsteltenis der zinnen vreesde. De ontvanger der direkte belastingen heeft verledene week doen uitbellen dat hy de schatpligtigen verzot kt de ach terstellingen der verloopene maenden en de betaling op de honden vóór het einde dezer maend te voldoen. De Pryskamp voor Trekmerrien voor 1802, zal alhier op de Groote Markt plaets hebben, den 23 Juny aenstaende, ten 8 ure 's morgens, voor het regterlyk arrondissement Yperen. Be belooningen welke voor dezen pryskamp uitgeloofd zullen worden, bestgen in eene eerste premie van 130 franken en een bronzen eermetaal; in eene tweede premie van 100 fr. en een bronzen eermetael. Zy zullen onmiddelyk na den prys kamp behandigd worden. Volgens art. 25 en 24 van het reglement dezen prys kamp betrekkelyk, moeten de merrien ten minsten vier jaer oud, eu van hun veulen gevolgd zyn. Deze laetste moeten van eenen, of aen ?s Rvksstoetery toebehoorenden hengst, voortskomen; «De dood vaneen veulen vóór het tydstip van den prys kamp berooft de eigenaer niet de premie te winnen, vermits het bewezen is door een bewysschrift van eenen gediplo meerden veearts, onderteekend door het plaetselyk bestuer, dat het veulen bestaen heeft. G< heel dè verledene week hebben de berigten uit Brussel ons de staet van onzen Koning aityd van beter tot beter aen-/ gekondigd. Vrydag morgend behelsde de moniteur het vol- gende: de 'staet van gezondheid des Konings blyvende goed voorldueren, is er heden geen bulletin uitgekomen. De ty dingen nopens den toestand van Mgr. Malou, zyn slechter in plaets van te verbeteren. M. Missu, pastor te Roileghem, is pastor te Poelcapelle benoemd. -Donderdagavond, 12 Juny, heeft een onweder van de zee komende, losgeborsten. Te Alveringhem zyn er 1000 hoo rnen omgeworpen; een zestigtal te Hoogstade en Pollinchove; 20 te St. Ricepiiers in de omstreken van Rousbrngge zyn er ook vele zware hoornen uit den grond gerukt en ver van hunne slandplaets gesleept; een honderdjarige notelaer, staende aen het gehucht den Molenwal, is omgeslagen en op de wagenma- kery gevallen; in verscheide hofsteden zyn de fruitboomen uit den grond gerukt of grootendeels beschadigd. Wooningen en schueren,alles heeft veel geleden; menschen werden opgeheven en in de velden geworpen.Eenmolen, genaemd Broekmolen, is van zyne staenders gesmeten en geheel verbryzeld. Te Kortryk, langs de kassei van Sweveghem, zyn de hekkens van den molen der W° Soete in stukken geslagenhet appelkraem eener oude vrouw, op den kring, werd van den grond opgenomen en de kleine koopwaren in de straet gestrooid. Te Wac- ken is er een molen van zyn as geheven en aen stukken geslagen geworden de molenaer is niet gehinderd. Den 18 Juny was het den 47" verjaerdag van den zoo roemruchtigen slag van Waterloo. Te midden der Oogstmaend zal de koning van Pruissen, als na gewoonte, nog eens üstende gaen bezoeken. Wy vernemen met voldoening dat het departement van buitenlandsclie zaken overeengekomen is met het bestuer der yzeren wegen, om 23 p. toe te staen aen de reizigers die zich willen voorzien van een koepon, gaen en keeren van Os- lende naer üouvers, goed voor eene maend, om de universele Tentoonstelling van Londen te gaen bezoeken. Z. K. H. de Onderkoning van Egypte, lieeft te Londen verschelde malen de Tentoonstelling gaen bezoeken. Ily heeft voor een begin reeds verschillige aenkoopen gedaen,'beloo- pende tot de som van twintig duizend ponden sterling. In den avond van 10 Juny is een luchtbal aen eencnlronk in de gemeente Sl Kruis, hv Aardenberg, in Zeeland, blvvcn haperen. De lieden die zich daer in groote menigte bevonden, teroorzaekeener verkoojiiiig, vonden in de mand eenen paltot,

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1862 | | pagina 2