Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. EERSTE JAER. ZONDAG 24 OOGST 1862. A 22 Garibaldi was op t4 dezer le Castrogiovanni, waer er van alle kanten vrywilligers naertoe trok ken men schat tegenwoordig het getal op 4,000. Het is ongegrond dal hy de zeeëngle heeft willen overtrekken. Garibaldi is reeds meester van Catane, eene zeestad van 60,000 zielen. Hy heeft zich hy zyne acnkomst aldaer dadelyk meester gemaekt van den telegraef, dus zyn de betrekkingen onderschept. Cicilic is in staet van oorlog, en Garibaldi is als opstandeling verklaerd. Alles voorspelt het ongelukkigste wat er voor Italië kan gebeuren de Burgeroorlog. Uit Spanje meldt men dat het diskoers van kei zer Napoleon aldaer eenen goeden indruk gemaekt heeft en dat men in de zaken van Mexico eenen goeden uitval voorziet. Te Warschouw is er nog eens eene poging aen moord gepleegd. Op 15 dezer heeft een steendruk ker, Jan Rjontsa, gewapend met een dolk, zich op hel ryluigvan Markies Wielopolski gew orpen.zon der hem te kunnen kwetsen. Maendag lactst heeft een der dienstboden van den prins van Montenegro op hem geschotende prins is ligt gekwetst, De moorder is aengehouden. Het schynt dat de prins goesting heeft om in vrede- onderhandeling met Omer-Pacha te treden. De Turken waren te Tabliak. Yerschillige bloedige schermutselingen hebben dagelyks lusschen de twee legerbenden plaels, zonder voor heide kanten beslissende uitvallen le weeg ie brengen. Nieuws uit New-York van 8 Oogst, meldt dat Bursnide zyne henden in Acquia-Crcek ontscheept heeft. De Minister van Oorlog komt een bevel uit te geven dat er aen niemand toegelaten is, aen de milicie onderhevig zyndc by den vreemde zich te gaen huisvesten. Het BelgischSenaet heeft met 29 stemmen tegen 6 en 5 onthoudingen, hel handels-traktaet met En geland gestemd. De petitie der kerkheeren te Ucele is met algemeene stemmen aen den Minister van Justitie verzonden. Er is afspraek dat het gouver nement een algemeen ankwest zal doen om de ver- sehillige stelsels der begraefnissen le onderzoeken. Volgens la Mease, heeft de kerkraed van Uccle. dooreen deurwaerder, M. de kapitein Slcrckx ge- daegd het lyk van zynen oom, kolonel Demoor, te ontgraven op straf van 2,000 fr. daegs van schade en intrest. TOEKOMST, De Brieven voorde redaktie, de boeken om in ons bladje geplaetst te worden, moeten vrachtvry den uitgever, Di.vmtidc- stract, 56, toegestuerd worden. INSCHRYVING Voor Y'peren, per trimester, fr. 1-00per jaer, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stadzelfde prys met verhooging van het port. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregel; De Plakbrieven en andere Bkrigten, ten Bureele van dit blad gedrukt, bekomen ééne inlyving gratis. Alle inschrvver, voor één jaer, heeft regt drymael een berigt van zes regels, zyn beroep betreffende, in dit bladje te laten inlyven. DE De Processie die Vrydag 11) dezer inoest uitgaen uit de kerk van S'Jakobs alhier, is, ter oorzaek van het slecht weder, uit gesteld geweest tot den daeropvolgenden Zondag. Het weder heeft op dezen dag nog eens ongunstig geweest en de pleg- tigheid heeft geene plaets gehad. Zaterdag, 16 dezer, had de luisterrvke prysdeeling aen de leerlingen van het kollegie St. Vincent de Paul, alhier, plaets. Niettegenstaende eener ontvangene uitnoodiging was het ons, uit hoofde onzer bezigheden, onmogelyk aen deze beleefdheid met onze tegenwoordigheid te beantwoorden; doch wy hebben met genoegen vernomen dat de leerlingen die ter dezer gelegenheid eene drama aengeleerd hadden, zich op eene schitterende wyze doen onderscheiden hebben en allen hunne rollen uitermate wel opvoerdden. Wy nemen hier deze gelegenheid te bael om de heeren in- rigters dezer omstandigheids-feest te bedanken over den goeden wil die zy betoonen, door jonge tooneelspelers aen te kweeken die later, (ten minsten eenigte) smaek in deze aengename kunst vindende, het getal liefhebbers zal vergrootcn en zich met ons aen deze kunst, ten voordeele onzer moedertael en goede vlaemsche zeden, zullen toeleggen. Sedert eenige jaren zyn deze loffelyke en onderwyzende tooneeloefeningen door het stads-kollegie en middelbare-school daergelaten; wy verstaen niet waerom men dit niet meer voort zet en wenschen uit ganscher hert van het toekomende jaer de prysdeeling door eene aentrekkelyke vertooning verluister- rykt te zien.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1862 | | pagina 1