Politïsch oTer«icht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. EERSTE JAAR. ZONDAG o OCTOBER 1862. N° 28. Een koninglijk dekreet zal Zondag in de Gazette O/[ie iel Ie van Turin afgekondigd worden aan Ga ribaldi en zijne gezellen de algcmeene vergiffenis schenkende; maar deze vergiffenis is aan de ovcr- loopers van 'l leger niet toepasselijk De sultan doet aanslag op de geestelijke goe deren der maliomelancn om daardoor de kas des lands te herstellen. De Circassinen hebben zich tot de koningin van Engeland gewend, ten einde bescherming te bekomen tegen de Russische geweldenarijen en inpalmingen in hun land sedert lang ge pleegd In Mexico zijn er deze dagen volks-beloogingen uitgeborsten tegen de fransche invalling. Deze manifestation zetten zich voort over de grenzen en te Lima zijn er aanspreken aan het volk gedaan geweest waarin frankrijk niet gespaerd is. DE TOEKOMST, De Brieven voorde redaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dirniiiiie straat, 26, toegestuurd worden. INSCHRIJVING Voor I.Tperen, per trimester, fr. 1-00per jaar, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhooging van het port. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregel; De Plakbrieven en andere Berigten, ten Bureele van dit blad gedrukt, bekomen ééne inlijving gratis, Alle inschrijver, voor één jaar, heeft regt drijmaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, in dit bladje te laten inlijven. Zaterdag avond, rond ti ure, is een vreesselijk onweder over onze stad en omliggende losgeborsten, die tot laat in den nacht geduurd heeft, zonder ergens ongelukken te veroorzaken. Het elektrische vuur heeft in de Rijsselstraat twee huizen be zocht hetzelve is langs een venster van bet huis bewoond door Ch. Mailliard, leerzenmaker, binnengedrongen, is langs de achterdeur uitgevlogen en heeft een gedeelte der schouw van het huis sieur Desagher, bakker, afgeworpen. Gestadig stond de luchtals in vuur ;bliksem en donderslagen hielden niet op, terwijl nu en dan een geweldige regen neer viel. Zondag, op het middag-uur, troppelde er een hoop volk omtrent het vleeschhuis alhier. De oorzaak daarvan was dat den baas uit den vetten os zich opgehangen had. De reden dier zelfmoord kan men niet anders toeschrijven dan aan een geest- ontstellenis want Constant Lieven was altijd braaf en eerlijk geweest en iedereen beklaegt deze zoo treurvallige gebeurtenis. VoLKS-BiBLiOTnEEK. De Raad der maatschappij de Vlaamsche Ster heeft gisteren een verzoekschrift den Stede- Raad toegestuurd, tin einde een lokaal en de noodige meubels lot het inrichten eener Voiks-Bibliotheek te bekomen. De maatregels zijn reeds genomen voor het rondsturen van omzend brieven lot het aanschaffen van boekwerken. Men schrijft uit Brussel aan het nieuwsblad Ze Progrès ii De September-Feesten zijn dit jaar zoo menigvuldig geve et dat de gazetschrijver, met den besten wil der wereld, zich in onmogelijkheid zag bij alle tegenwoordig te zijn en er eene getrouwe beschrijving van tc geven. Het is door dit dat h< t be langvol en nationaal feest, hel Vlaamsch Dramatisch Festival, buiten Brussel, bijna onaangemerkt vergaan is. Dit is betreurend voor uwe stad, omdat er eenc van uwe looneelmaatschappijen, de Vlaamsche Ster, aldaer eenen schitterenden uitslag be komen heeft, ii Aanvaard onder liet getal maatschappijen, bestemd om ge durende de September-Feesten te Brussel vertooningen te geven, is de maatschappij van JJperen op Dinsdag 2ö September in de mat getreden, na deze van den Wijngaardvan Brussel en de Taalzucht, van Mechelëntwee allerbeste maatschappijen, waarvan, in het voorbijgaan gezegd, de akteurs warme toe juichingen ingeoogst hebben. Zoo gij ziet, een palm behalen, na twee goede uitvoeringen, was niet gemakkelijk, en nogtans nooit vollediger uitslag vierd eens behaald. Bet is dat de IJpersche Vlaamsche Ster keus gedaan had van een allerbeste stuk. Elisa de Kantwerkster, vervuld met ware en hertver- scheurende voorvallen, welke zij met veel natuurlijkheid ge geven heeft. Elisa, arme kantwerkster, door arbeiden afgemat, is jong, schoon, maar eerlijk; voor allen onderstand heeft zij slechts haren armen broeder, straatjongen eens grootestad; alsook Boze Vandooren, echte vrouw des volks met een goed hart, maar een weinig klapzuchtig. Een mijnheer Adolf, oude vriend baars vaders, wilt ook haar geluk. Zij werkt voor een M.Gier- baert, oude gierigaard, waarvan zij de verfoeijelijkste aanvallen van verleiding te onderstaan heeft en met krachtdadigheid wegstoot. Ziedaar de voornaamste rollen. Elisa met t gevang bedreigt, was bewonderingswaardig in hare wanhoopzij heeft, in alle rangen der zaal, tranen doen vloeijen. Haar broer Josef beeft met een allergrootst gemak en onvergelijkbare vu righeid gespeeld; niet te min, ik zal mij veroorloven hem te zeggen dat dezen eersten goeden uitslag hem niet moet mis leiden, dat hij zich nog veel moet toeleggen, voornamelijk op bet verspringen van boertigeop ernstigetooneelen. Rose heeft volmaakt geweest, en haar gezegde was zeer natuurlijk. Adoif en Gierbaert in zijne hatelijke en ongemakkelijke rol, hebben

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1862 | | pagina 1