Politiseh ovcr'/ieht. - Stads-ixieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. .Mcuwjaarwonsch van De Toekomst. Politiseh overzicht. Stads nieuws. TWEEDE JAAR. ZONDAG 4 JANUARIUS 18G5. Nè 41 Volgens nieuws uit New-York van 19 Xber laatstover den veldslag van Fredericksburg, zou het verlies der Zuiderlingen beloopen op 500 dooden en 2,500 gekwetsten. Dit der Noor derlingen is van 17,000 onder dooden en ge kwetsten. Generaal Burnside heeft zijn ontslag gege ven, maar hetzelve is niet aanvaard. liet schijnt dat de Grieken er veel aan houden om prins Alfried voor hunnen koning te hebben. Men zegt dat de kamers alle de kiezingen zul len wettigen. Lord Elliot is den 24 Xber laatst door de leden van 't gouvernement ontvangen geweest, hij heeft hun de olficieele nota, betrekkende de Ioneensche Eilanden, afgegeven. Eene onderhandeling heeft nog eens plaats ge had lussehen den Paus en den franschen afge zant: ongetwijfeld zal er van gewigtige zaken gehandeld geweest zijn. De weiovereenkomst tusschen Pruissen en Oostenrijk staat om verbroken te wordende oorzaak daarvan is dat Oostenrijk de mindere staten van 't duitsch bondgenootschap zou aan gehitst hebben om zich te verzetten tegen eenige veranderingen welke Pruissen in het bondge nootschap wilt brengen. Tijdingen uit Vera-Cruz stellen de gezond heids toestand van het fransch leger als vol doende voor. Niets wordt over krijgswerkingen geript. Hel kontigent van 't belgisch leger voor 1863, is bepaald op 80,000 man, en de milicie ligting op 10 duizend. In het gemeente bestuur van Antwerpen zijn er 14 ontslaggevingen. DE TOEKOMST, De brieven voor de rcdaklic, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Diamvde-straat, 26, toe gestuurd worden. INSCHRIJVINGVoor typeren, per drie maanden, fr, 1-00 per jare, li'. -4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde pri js mot verhoog van het port. Men schrijft in hij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkleurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregel de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des over'slags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der geineenlen gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. ppi'tiiiesieii «tic «lit t®cgezoE»«lcM KSOST 8i«3Esii»i«'t* der TonikOM»*, («gen %«>ntlag «lesa naigcvev niet tcrsig «tasi'CBB, zullen als iiE»r!!i>ijvri'« op lu'tzelvc aaii^ctcc- keinl wowlcn. De lijd, hoe snel hij vliegt, met zijn gezwinde vlerken, Vernielt wat hier beslaat met zijn gespierde vuist De sterkste sloten of de kloeksle reuzenwerken, la, wcreldwondren zelf ziel men door hem vergruisd. Op ware deugd alleen moet zijnen zeissen stompen, Op haar vermag hij niets zij overleeft den mcnscli Ofschoon 'I heelal verkeert in asch, in puin, in rompen, Zij leeft.... Bezit dees' deugd... Ziedaar mijn nieuwjaarwensch! Erlangt gij mijnen wcnsch uw heil is steeds volkomen; Zij is de schal, de troost, de vrede van 't gemoed, Met haar zult gij noch ramp, noch leed, noch sterfuur schromen, Door haar erft gij omhoog een nooit bevatbaar goed! Het buitengewoon schoon jaargetijde heeft de Nieuwjaar- wenschers dit jaar wel begunstigd. Donderdag, 1" des jaars 1863, zag men onze straten letterlijk met kaartdragers bedekt. Ambachlineestei's en neiringdoeners dragen hunne klanten een nieuwjaargroetvrienden bezoeken vrienden alle standen, uit beleefdheid, eerbied, vriendschap of afhankelijkheid dragen een kaartje. Een stadje als IJperen, is den eersten dag des jaars waarlijk eene zeldzaamheid om zien. Menschen die ia geheel het jaar noch geld, noch tijd, noch gewoonte hebben zich aan den drank over te geven, hebben dezen dag soms eene halve vliege. Hoe komt het? eenvoudig om verstaan: hij alle goede kennissen waar men gaat is het een gebruik dat men iets aanhiede, een druppeltje en een wafel. Kan men wel hij een waren vriend, op den eersten dag des jaars, een druppelken zoeten en een wafel weigeren En alzoo van vriend tot vriend geraakt men aan eene halve dozijn wafelsen druppels, zoo verre, als men er op letten wil, dat men's middags vele or dentelijke burgers ontmoet die, naar huis koerende, hunne stappen verdubbelen, om te verbergen dat zij soms eene S ma ken LezersAls gij dezen dag iemand in zulken staat ontmoet hebt, maakt er geenc straatsmare van en denkt dat, indien gij

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1863 | | pagina 1