Politisch OTerzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Polilisch overzicht. Stads nieuws. TWEEDE JAAR. ZONDAG 18 JANUARIUS 1863. N- 43. Een buitengewoone afgevaardigde der Zuider- Stalen van Amerika is dezer dagen le Londen aangekomen len einde ecne nieuwe leening te bewerken. Woensdag laatst zijn de Pruissische Kamers bijeen gekomen. Beijeren en Wurlenbcrg zijn overeengekomen nopens eenige artikelen van het handels-traktaat tusschen Frankrijk en Pruissen. De Fransche Kamers zijn deze week door den keizer in persoon geopend. De openings rede trekt maar weinig de aandacht op zich. Te Konslanlinopelen is Mouslapha-Pacha mi nister van finantien benoemd. Fuad Pacha is lot voorzitter van den grooten raad verheven, het is hij die het bestuur der finantien zal hebben. Jefferson Davis heeft voor de tweede maal een dekreet doen afkondigen: Elke officier der Ver- eenigde Staten, bevonden wordende met een kom- mando over eene kompagnie Zwarten, zal als dief, als kwaaddoener gestraft worden. President Lincoln heeft eindelijk de vrijmaking der slaven afgekondigd. Deze vrijmaking beslaat alleenlijk in de Staten van Amerika die in opstand zijn. Een bloedige veldslag heeft plaats gehad in de omstreken van Murfreesboro in den Tennessee, verdere tijdingen zijn ons onbekend. De Liberale-Vereeniging van Antwerpen heeft besloten, gezien den kwaden wil des gouverne- ments in de zaak der versterkingen, geen kandidaat voor het Senaat voor te stellen, in vervanging van M. Gustaaf van Havre, ontslaggever. M. Vanden Bergh is met 837 stemmen lot senateur van Ant werpen gekozen. De Belgiesclie Kamers hebben den 13 dezej hunne werkingen hernomen. De wet op de ver hooging der jaarwedden van de militaire magistra tuur is aanvaard met 78 stemmen tegen 4. Het wetsontwerp voor verhooging der jaarwedden van de vredereglers is ook met 80 stemmen legen 7 aan genomen. DE TOEKOMT, De brieven voor de rcdaktic, de boeken om in ons bladje geplaatst le worden, moeien vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 26, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor Uperen, per drie m landen, fr, 1-00 per jure, l'r. 1-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van hel port. Men schrijft in hij den drukker van dil blad, alsook bij allé posl-direkleurs. BEKENDMAKINGEN 12 eentimen den drukregelde Plakbrieven van Verkoopin :en, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tol het verv, 1 van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle iutco- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje le laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederer, plaats hebben. f In ons laatste nummer deelden wij onze lezers een nieuws mede die, naar wij vernemen, een verdichtsel, een uitvindsel was. H, t fijne der geheeie geschiedenis zou zijn, volgens het z: ggen, een jongeling die uit Feariki ijk gi komt n was om zijne famiiie, le Mei ssen, ter gelegenheid van het nieuwjaar, een bezoek af te leggen, en langs onze stad was gekomen, alwaar hij bij mon oude enz. zijn geld zou verspeeld en verbrast hebben met de lieflijke zonnebloempjes van 28 uit hit dozijn! Bij zijne familie gekomen zijnde lie, ft hij een leugen moeten verzinnen om het verdwijnen van zijn geld, zijn uurwerk en zijnen regenscherm te bestatigrn. Drie wrrkliid. n onzer stad of van het om.iggende onlmo t hebbende, hei ft hij niet ge aarzeld hun signalement aan te given als door hun aangerand geweest zijnde. Natuurlijk heeft de justieie niet gewacht de hand op de zoogezegde kwaaddoeners te leggen en deze werk lieden af te halen. Volgens ons zou de nitvindrr zu'ker farce eene goede straf verdienen, ware hit maar om hem te heren over de schande welke hij deze eerlijke werklieden heeft doen onderstaan met hun, bij klaren dage, tusschen de openbare magt door onze straten als moordei aars te doen geleiden. De 5° abonnements-vertooning der maatschappij de Vlaamsche Sier, welke moest plaats hebben op den laalsten Zondag dezer maand, is virschoven op den eersten Zondag vaa Februarij. De oorzaak daarvan is dat er juist op den laatsten Zondag een Concert plaat; heeft in slads-tooneelzaal, gegeven door het Muziek van het i 1 linie reg, m l behu'p e iniger voor name artiesli n, (en voordieled. rWc van den heer Iftimburger, voorigen muziekmeester van 't regi ment. Het bestuur der maatschappij de Vlaamsche Ster heeft ins gelijks besloten van, ten voordeele der noodlijdende onzer stad, eene buitengewoone Tooneelfeest te geven in Stads- Tooneelzaal, op 15 Februarij aanstaande. Onuoodig te zeggen dat deze vertooning geen deel van het abonnement zal maken. Vele menschen welen niet dat het gebruik van zink in hi t huishouden groote ongelukken kan veroorzaken. Het bier, de wijn, de azijn, de cider en algemeen alle vloiibarestotfen, meer of min acide behelzende, worden door hun verblijf in

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1863 | | pagina 1