Folitisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Polilisch overzicht. Stads nieuws. fWEEDE JAAR. ZONDAG 23 JANUARIUS 1865. N° 44. lïct Russisch Senaat heeft de marchalken van 't Podolic tol een jaar gevangzei ting en na dat aan een gedwongen verblijf in liet diepste van Ruissen veroordeelt. Turk ij en en Ruisland staan om handgemeen langs den kant van Bcssarabien te komen. De veldslag van Murfrusboro schijnt het voor* deel al den kant der noorderlingen te doen hellen generaal Roseneranz is de stad binnen getrokken en heeft de vijand achteruit doen trekken. Een dekreet der koningin van Spanje van 17en December 1862, schaft de pasporten af van de vreemdelingen die in of uit het koningrijk trekken een enkel bewijsstuk, gelijk van welken aard is voldoende. liet spaansche ministerie heeft zijn ontslag ge geven. Marchalk O'Donnell is met de hervorming van 'l nieuw kabinet gelast hetzelve beslaat als volgt Voorzitter, O'Donnell, minister van oorlog; buitenlandsch Marchalk Serrano binnenlandsch Markies de ia Vega-Armijo; financiën M. Sala- verria; zeemagtM. Bastillos; justicie M. Guil- lamas; publieke werken M. Santa-Cruz. lïct Ilaliaans-Fransch traktaat is 17en Januarij gcteckcnt. De hertog van Saxcn-Coburg neemt het koning dom van Griekenland niet aan. De onder-koning van Egijpte is dood. Ismaïl- Pacha volgt hem op tot de regering. Men begint nieuws uit Mexico te hekomen. De laatste tijdingen melden ons dat de franschen meester van Pucbla zijn. De Belgiesche Kamers hebben hel oorlogs-budjet (34,261,000 fr.) aanvaardt met 53 stemmen tegen 10 en 3 onthoudingen. Versehillige wets-ontwerpen nopens de verhoogingen van jaarwedden der mili- taire-muzickmeestersder leden der permanente deputatie en de grefflers der provinciale radender professors van staals-hoogscholender provinciale opzieners van 't lagèr-onderwijs, enz,, zijn insge lijks gestemd. liet Senaat zal den 26on dezer bijeenkomen. DE TOEKOMT, Do brieven voor de redaklic, de boeken om in ons bladjc geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 26, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor IJperen, per drie maanden, fr, 1 -00 per jare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs-mct verhoog van liet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregel—de Plakbrieven van Vèrkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle inlee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hébben. Dinsdag in den namiddag, is cr eene koe ontsnaptvancencn vleeschhouwer onzer stad; de beest, door den trop volk die haar achtervolgde, aangejaagd, schoot in eene soort van dol heid. Op de Groote markt gekomen, vvérdt de genaamde 15. Vuylsteke, kommissionnaris op Poperinghe, door haar aan gerand omver geworpenzijne kleéren gescheurd en wer- schillige zware kneuzingen toegebragt. Daarna is de heeste de Thouroutstraat in gcloopcn en later vast gegrepen geweest, zonder nog verdere ongelukken te doen. De man, die nog maar pas van eene ziekte opstond, was deerlijk om zien geene wonden ontwaard men, maar liet verschot zal hem zeker eenigen indruk makenen hem misschien voor nog van ecnige dagen zijne herstelling verachteren. Niet te streng kunnen de stads reglementen toegepast wor den, want liet is meestal door onoplettenheid dat zulke feiten plaats hebben. Over eenige dagen was het de koe van iemand anders, en gebeuren er niet altijd ongelukken dan is het zeker niet zeer aangenaam wanneer men, aan niets denkende, eensklaps in het draaijen eener straat bijna door eene dolle koe omver geloopen isMedegedeelt Wij waren niet wel onderrigt, wanneer wij in ons laatste nummer het publiek aankondigden dat de d,Ic vertooning der Vi.aam.sche Ster plaats had op den eersten zondag van Fcbruarij, uit hoofde er op i2Iicn dezer een Concert in de Stads Tooneet- zaa,l plaats had; heden 23on heeft het Bal, ter gelegenheid van de verjaringsfeestvan S'-Sebastiaan gegeven, plaats. Zondag lon Februarij heeft het Concert plaats en alsdan maandag 2cn der maand Februarij I860, gceftmen de 3dc abonnements- vertooning. Zie onze 5do bladzijde. Dezer weck zijn er nog twee wapen-broeders van het oud-keizerrijk van Frankrijk ter aarde besteld. Dit Broeder schap, gezien zijne instelling, is veroordeelt 0111 uit te sterven. Nogtans zijn er daar oude taaije mannen hij die zonder twijffel nog menige jaren geroepen zijn om deze zoo merkweerdige broederschaar op voet te houden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1863 | | pagina 1