Politisch oxerziclit. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Poiiliscli overzicht. Stads nieuws. Yersciiilligc Tijdingen. TWEEDE JAAR. ZONDAG 13 FEBRUARI US 1865. N° 47. Dc polensche opstand neemt nog altijd toe. 6000 opstandelingen zijn bij Woutschok, met een groot verlies indooden en gevangenen opdevlugt gejaagd. Hun voorname korps is aangeleid door eenen jon gen officier der artillerie, met naam Langrexviez de oppervlakte lands tusselien Vochok, Opalaw en de Galliehische grenzen zijn onder zijne magt. Oostenrijk en Prussen nemen ook hunne maatre gels om den opstand aan hunne grenzen tegen te houden. De laatste tijdingen meiden ons dat er 200 jongelieden aan den polcnschen adel toebehoo- rendc. zich hebben tot den laatsten opgeofferd om een groot korps der hunne door de russisehen achtervolgd, te bevrijden. Dc franschen hebben hij Puehla ccnc groote poeijering gekregen. Volgens brieven van 50" en 51" Januarij laatst zouden de krijgswerkingen van Wickhurg begonnen zijn en het gerucht is ver spreid dat de noordelingen twee overwinningen behaald hebben, eene bij Savannah en d'andcre bij Suffolk, in Virginien. De Belgische Kamers hebben dezer week dc diskussien geeindigt van het art. XVI des budgets van binnenlandsche zaken. De debatten liepen meest op den stand der professors van bel middel baar onderwijs. DE TOEKOMST, De brieven voor de rednklie, de boeken om in ons bi ad je gepinalsl Ie worden, moeten vraelilvrij den uitgever, Dixmiide-stracit, 20, toe gestuurd worden.INSCHRIJVINGVoor IJ peren, por drie imiamleu, fr, 1-00; perjure, Ir. 4-00, vóórop te belale.n. Builen stad, zelfde prijs met verhoog van hel port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direklelirs. BEKENDMAKINGEN 12 eenliinen den drukregelde Plakbrieven van Verknopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigton, ten bureelc van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot bet verval van den dag der verpachting, des ovcrslags of anders. Alle inlee- kenaar voor één jaar, heeft regl driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep bclrelfende, onvcrgèid in dit bladjo te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verknopingen, enz. •der in ons blad aangemelde goéderen, plaats hebben. Wij hadden Dinsdag avond op Stads-schouwburg eene ver tooning door de artiesten van 't Nalionaal Tooneel van Ant werpen. De drij blijspelen hebben bel publiek fel doen lachen de drij Pompiers, deMenscheneteren Engeltje dc koeivvachtster zijn drij aangename stukjes de Boere vrijagie beeft bet meest aangenaam geweest en alhoewel maar eene tweespraak vond ze bet publiek allerbest. Dc rollen die meest getroffen hebben zijn deze uitgevoerd door M. Van Doeselaer en M. Dirck in den Menscheneier. In Engeltje en Kaeiwachlster, alhoewel alle de rollen goed wer den voorgedragen, deze van den Gendarm werd meest be wondert. MejiiffirColson is reeds eene kunstenares; zij beloofd de waardige opvolgster van de zoo verdienstelijke Mev. Goryn te worden. Wij wem c hen ten slotle dal het Nationaal Tooneel nog eens in bet kort ons baar bezoek vernieuwen mogt. Donderdag in den nanoen zat er eene onbekende onge lukkige vrouw in barensnood in de Kloosterpoort te weenen Men liep bet seffens aan dc poiicie waarschuwen die de vrouw in veiligheid plaatste. Wanneer men denkt aan bet verschil van 's menschcnslot, dan zou men wel eens nadenken en ein medelijde traan aan het ongeluk geven, want wie wei t of deze vrouw niet eene eer lijke wi rkinans-vrouw was, welke door gebreken armoe zich bet noodige niet kon verschaffen om bij bet gevoelen naderen barer verlossing zich dadelijk naar baar dorp te begeven. Wij zijn nog niet aangemeld wie of van waar deze vrouw is. Het Bal die de heeren jongelingen onzer stad 'in de schouwburgzaal Donderdag g geven hebben is goed bezocht geweest. Onze voornaamste juffers hebben hetzelve met hunne aangename tegenwoordigheid vereerd be lijst van inschrijving voor de buitengewoone vertoo ning welke de maatschappij de Viaamsche Ster haar voorste!*! op 22" dezer in de Stads-Tooneeizaal te geven, vindt nogal veel bijval bij bet publiek, reeds staan er meer dan 50 hand- leekens op en dezelve is nog maar een balven dag in omloop. Ook zijn de drij stukken aderliefst. (Zte hierna het program). Buiten dit zegt men dat er ter dier g. legen heit!, (usscheu ieder stuk, een muziekaal tusschenspei voor sijmphonie zal gegeven wordende komponist, den beere Van Elslande zdon, de or kestmeester diz r maa tschappij, het ft niets gespaard om over zijn waar talent bet pub.iek te laten oordeelen, kortom alles voorspeld eene der schoonste avondfeesten die de Viaamsche Ster nog in lang gegeven heeft. Men zegt dat er op dcnzelven avond een Bal van de socië teit Concorde plaats btefl; het ware jammer deze twee zaken op malkaar te zien passende eene of de andere maatschappij zoude moeten hare feest voor 8 dagen verschuiven, door dit middel ware alles geschikt. Een inwooner van Liernu, die, over eenigen tijd, met zijne vrouw en kinderen naar Amerika is vertrokken en zich aldaar te Green-Bay (Wisconsin) had gevestigd, schrijft dat men hem tegen wil en dank soldaat heeft gemaakt, en dat ai tie mannen

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1863 | | pagina 1