Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. TWEEDE JAAR. ZONDAG 19» APRIL 1863. IS7° 56. Engeland, Frankrijk en Oostenrijk hebben ge- zamentlijk eene diplomatieke nota bet Russisch kabinet gestuurd ten eindezet ongelukkige Polèn tol koningdom te doen eruitroepen. Om alle vreemde tusschenkomst tegen te spelen heeft bet Russisch gouvernement eene wapenop- schorsing en algemeene vergiffenis de Polakken aangeboden. Derzelve voorwaarden zijn door bet opstandelings-komiteit niet aanveerdt; een nieu wen oproep tot dc wapens is aan geheel de natie toegestuurd. Dit alles bewijst klaarlijk dat de op stand eeneaanzienelijkc wending genomen beeft en zoodanig sterk geworden is dat den keizer van Russen zich gedwongen vindt de opstandelingen voorwaarden aan te bieden. In afwachting der diplomatische antwoord dooi den Czar, zettende opstandelingen hunne werkin gen voort. Al de tijdingen spreken Aan dc uitbreiding des opstands. De russische gazetten zelve bevestigen die tijding. Een ruissisch dagblad zegt, dat katolijke pries ters zijn aangehouden geworden om de prochianen aangchistte hebben zich met de opstandelingen te vereenigen. De beweging is dus nog levendiger en schrikkelijker dan men geloofde. Hel opstandelijk poolscbe komiteit poogt nu eene leening van lien miljoen francs te sluiten. Dc aanzienlijke poolscbe emigranten dragen daar toe bij want er heerscht aanhoudend gebrek aan wapens. Vele fransche onder-officieren, uil den krijgsdienst ontslagen, begeven zich naar Polen, om de opstandelijke troepen aldaar op geregelden voet te brengen. Alles duidt aan dat de hoofden van den opstand beslist hebben bel veld te houden, al ware dit ook maar bij middel eens oorlogs van partijgangers, tot zoolang Europa hun ter bulpe komc. De afgevaardigde van Griekenland naar Dene marken gezonden ten einde de kroon aan prins van Holstein te gaan opdragen zyn op 16" dezer te Kopenhagen aangekomen. Er is eene overeenkomst in onderhandeling tus- scben de gouvernementen van Amerika ten einde het nationaal bewind in Mexico te blijven behou den. Dc Belgiescbe Kamers hebben dezer weck bet krediet \an 100,000 fr. gestemd, om de kosten te dekken der toekomende Tentoonstelling van scboone kunsten. Welhaast zal dc zaak van 't tolregt op de Schel de vereffend Avordenmeest al dé belanghebbende mogendheden stemmen breedwillig in alles toe. DE toekomst; De brieven voor de redatkie, do boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 2fi,jtoe- géstuurd worden. INSCHRIJVINGVoor IJperen, per driemaanden, fr, 1-00: perjare, fr. 1-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zeldej prijs met verhoog van liet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregelde Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Borigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot liet verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intce- kenaar voor één jaar, heeft rcgt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onycrgeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Den 15" April 18G5, komt te S' Gillis—bij—Brussel te overlij den onzen stadsgenoot, M. l'rancis-Stephaan Leopold Joos, echtgenoot van Mev. Maria-Franciska Verschaeve, geboren te IJperen den 12 Mei 1797, in zijn leven gemeente secretaris van Zillebeke, Gheluvelt en Hollebeke, toeziener van bet kazerne- ment en bureel bediende in het sckretariaat te IJperen. Deze heer sedert lang door eene kwijnziekte gekwolenwas dezer dagenten einde zich eenige uitspanning te verschaffen, een reisje naar Brussel gaan doen en is aldaar ongelukkiglijk dooi den dood aan zijn ontroosbaar huisgezin weggerukt. Vrijdag avond, met den laasten trein, werdt zijn lijk alhier aangebragt; gisteren morgend zijn zijne laatste overblijfselen ter aarde besteld. De groote toeloop zijner vrienden en kennissen die tegen woordig in zijnen lijkdienst waren, getuigen der achting welke den afgestorven door zijne stadsgenooten werdt toegedragen. Maandag avond, rond 8 ure, hoorden wij het muziek spe len in de rigting der Zuid-straat. En waarlijk, op de Groote Markt gekomen zijnde, zagen wij in de Rijsseïstraat de klaarte op de gevels der hyizen zich verspreiden der Pompiers-lan- teerns, dienende gewonelijk om de serenaden door dat korps gegeven, te verlichten. Zie hier water plaats had: Een muzie- kant der Pompiers, M. L. Verhuist, die 's anderendaags ging

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1863 | | pagina 1