Politisch oyerzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. TWEEDE JAAR. ZONDAG 711 JU NU 1863. N° 63. De drie tusschenkomende mogendheden ten gunste van Polen hebben, als grondslag hunner nieuwe voorstellen te Sint Petersburg, aanveerd eenen wapenstilstand en de bijeenroeping van een europiscli Kongres, ter regeling van het poolsch vraagstuk. De Morning-Post drukt het gevoel uil, dat de mogendheden zoo veel te meer gedwongen zijn maatregels te nemen ter afwending eens europischen oorlogs, daar de poolsche opstand dagelijks grootere ontwikkeling neemt, en zich reeds uitstrekt tot in de russissche grensge westen. In deze omstandigheden, hebben de woster- mogèndheden, eene wapenschorsing voorgeslagen aan het poolsch nationaal gouvernement te W arschouw, in de hoop dat Rusland aldus overhaald zou kunnen worden tot een europiscli kongres en het verleenen van nieuwe konces- sien aan de Polakken. Rusland wapent zich ontzaggelijk en stelt zijn leger op voet van oorlog. In Frankrijk hebben de aartsbisschoppen van Kaïhmerryk, Thours en Rcnnes, alsook de bis schoppen van Orleans, Nantes, Chartres en Metz, om dat zij door middel van afdruksels aan hunne schapen over de kiezingen gesproken hadden, door het gouvernement verwittigd geweest dal zij voort aan zonder oorlof geenc dusdanige werkingen mo gen doen. De tijding der kiezing van Parijs aan jde oppo sitie voordeelig, heeft eenen grooten indruk te Londen verwekt. Te Parijs is men van den uitslag als verslagen. Twee aanslagen zijn door de Franschen op Pue blo gewaagt geweest. De Mexikaners zijn meester van het oorlogsveld gebleven en hebben 157 krijgs gevangen op de Franschen gemaakt. De diplomatische betrekkingen tussehen Brasi- lien en Engeland zijn onderbroken. De Minister van Rinnenlandsche zaken heeft allen Gouverneurs een omzendbrief toegestuurd waarin er gesproken wordt over de werkingen van T ministerie gedurend zijn verleden bewind. DE TOEKOMST;' De blieven voor de redatkie, <le boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 20, fee- gestuurd worden. INSCHRIJVINGVoor IJperen, per drie maanden, tï, 1-00 per jare, Ir. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verboog van bet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkleurs. BEKENDMAKINGEN 12 eentimen den drukregelde Plakbrieven van Verknopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot bet verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle in'tee- kenaar voor één jaar, beeft regt driemaal een berigl van zes regels, zijn beroep betreffende, on vergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Geheel hel land is in afwagting tegen den grooten da» van 0" Jnnij. Het ware nu moeijeiijk over zulke belangrijke zaken onverschillig te blijven want de worsteling zal hevig zijn, ge tuige de talrijke schriften van beide kampen uitgezonden Ons oordeel vellen over de gegrondheid of ongegrondheid veler daarstellingen ware buiten onze taak, daarom laten wij het aan 't gezond oordeel der belanghebbenden over. Mogten de kiezers wel en regtveerdig hunnen keus vestigen mogten zij verstaan welke mannen de beste voor hunne belan gen zorgen zullen, en hunne stemmen aan dezen verleenen die buiten alles, de belangen hunner mandatarissen altijd inge zien hebben, dan ware het land gered Dus Dinsdag aanstaande groole roering in ons stadjebijna in alle afspanningen en herbergen zijn er van de eene of an dere partij, eetmalen bevolen, waar de kiezers van builen er zich naartoe begeven om zich te versterken... Allo, smakelijk. Zondag laatst ging ons boldersgild, De Eendraqt, naar Belle deel in den kampstrijd nemen; ditmaal is zij niet geluk kig geweest: niets viel hoar ten deele, ten zij, in het er naar toe rijden, voorbij Dickebusch, dat er een barer trommelaars aan eene noodzakelijkheid moetende voldoen, door het weg- glibben eenen zijner voeten, van hoven neder bet rijtuig

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1863 | | pagina 1