Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. TWEEDE JAAR. ZONDAG 9» AUGUSTIJ 1863. N° 72. Volgens de laatste tijdingen der groote gazetten zon de Poolsche zaak eene wending tot den vrede nemen. Maar intussclien zetten de Russen moorde- rijen voort en het nationaal gouvernement geeft een manifest uil in welk het verklaard dat het Polen vrij wilt zoo als het in 1797 bestond. Gruwelijke slagterijcn worden door geheel Polen gepleegdde bloem der bevolking in echtenis ge nomen en in het diepste van Siberië verbannen priesters en edellieden zijn zonder onderscheid op gehangen of voor den koji geschoten;en men spreekt van vrede Ofwel Russen, Pruisscn en Oostenryk moeten van hunne inpalmingen afzien, ofwel de worsteling zal maar eindigen dan wanneer den laatsten Polak gesneuveld zijn zal De Keizer van Oostenryk is Zondag laatst in dc Villa Meran hij Gastein den Koning van Pruissen een bezoek gaan afleggen. Dc broederoorlog in Noord-Amerika zet zich on verpoosd voort. De Noorderlingen hebben de over hand op verschilligc plaatsen te naaste week zijn het misschien de Zuiderlingen die hunne beurt zul len hebben. Het nieuws over Japonic is maar geheel onbe- duident. DG TOEKOMST, De brieven voor de redaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 26, toe gestuurd worden. INSCHRIJVINGVoor 1.1 perenper drie maanden, fr, 1-00 per jarc, fr. 4-00, vóórop te betalen. Duiten stad, zelfde prijs met verhoog van het port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 eentimen den drukregel; —de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigfen, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kcnaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Onze Kermis is nog al tamelijk wel afgeloopen. Van Zaterdag avond, 1" Augustij zag men reeds een aantal vreemdelingen aankomen, en den Zondag met het eerste kon vooi en andere rijtuigen vermeerderde nog de toevloeijing zoo dat men gemakkelijk gissen kon hoe groot den toeloep der vreemdelingen zou geweest zijn. Ten middage was Yperen reeds in groote beweging en men zag veel vreemde kleedingen en aardige aangedaanselsmaar wanneer het 11/2 des nanoens sloeg, begon de roering: van alle kanten hoorde men trommels en muziek, zag men vaan dels en wimpels; dc verschillige Maatschappijen begaven zich naar het Minneplein, alwaar den groote Stoet der Verbroede ring zich vormde. Ten 3 ure min een kwart stelde de Stoet zich in beweging. Yperen heeft nooit grooter Stoet in hare straten zien voorbij varen. Men zegt dat het getal sociëteiten verre de vijftig over telde!... Na drij kwartier-uurs de straten van Yperen door wandelt te hebben, begaf men zich naar de Esplanade alwaar er een aantal tenten, waar men alle soorten van drank en ververschingen verkocht, geplaatst waren. Er heerschte aldaar een ware broederlijke bijeenkomst. He muzieken van Langhe- marek, Brielen, Westoutre, Voormezeele, Yperen (Pompiers) en de Kooristen-afdeeling (Vlaamsche Ster), insgelijks van Yperen, hebben zich beurteling op de trede in het midden van 't Verbroederings-perk geplaats, laten hooren.Ten 8 ure, prijsuitreiking aan de verschillige Maatschappijen van het ar rondissement; 1° eene zilveren gedenkmedailje aan elke sociëteit welke den stoet bijgewoond had; 2° voor verstafgele- genste, aan Wervicq; 5° schoonste praal, Maatschappij mus- schegilde, Becelaere; 4° grootste getal, aan dc Boogschutters van Gheluvelt. Dc medailje van schoonste tent is niet gegeven geweest; alleenlijk de premie van -10 fr. is aan sieur Vanden- bulcke (uil de herbergde Lampe) toegestaan geweest. Daarcn boven zijn er nog twee buitengewoone prijzen toegestaan ge worden, een aan de Fanfaren van Langheniarck, voor het schoonst en meest in getal muziek, en een aan de Maatschappij Rhetorica, de Victorinen van Popcringhe, voor kluchtigste aanbieding. Onmiddelijk daarna begon het bal, het orkest samengesteld uit een tiental artiesten liet zijn betooverend muziek hooien en welhaast zag men buiten en binnen alles in roer. De fraaije gedekoreerde Zaal der Vlaamsche Ster, alsook het prieel, waren kostelijk en zindelijk verlicht. Volgens het zeg gen, zijn de vreemdelingen allen even vergenoegd naar hunne gemeenten terug gegaan. Dit Feest, geachte Lezers, is een der schoonste en min kos telijkste die er in lang te Yperen plaats heeft gehad, en deze die niet verstonden wat eene Verbroederings-feest was, hebben zich kunnen overtuigen dat men niet altoos in vijandschap met iemand zijn moet om er mede te verbroederen; want er bestaat een groot verschil tusschen de fransche woorden re conciliation verzoening en fraternisation verbroedering Deze die het zoo gedraaid hebben zijn mis en moeten onder vinden dat het gecne verbroedering is, de pogingen eener maatschappij in het belachelijke te trekken die, als hare zuster, maar poogt tot beschaving des volks' te werken.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1863 | | pagina 1