Politisch overzicht» - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen, Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. TWEEDE JAAR. ZONDAG 50" AüGUSTIJ 1863. N° 75. Do groote bijeenkomst der gekroonde hoofden te Frankfort bekleed nu de eerste plaatsin de politiek. Vele uitvindsels zijn in liet publiek gestrooid en nogthans er is bijna niets voor waar gekend. De moorderijen van Polen en de broederoorlog iri'Noord-Amerika schijnen als vergeten en algelijk zetten in Polen de Russen hunne gruwelen en de Polakken hunnen heldendaên voort. De zaak van Mexiko zou door het aanvoerden der kroon door Maximiliaan van Oostenryk ont knoopt wordenmaar men is langst dien kant nog niets zeker. Denemerken verzet zich legen de vragen van den Duitschen bond. Eene ministeriele omwenteling lieeft te Atlicncn plaats gehad. Vier ministers van de gematigde par tij hebben hun ontslag genomen. De Minister van 't buitenlandseli van Rclgië, M. Rogier, heeft de leden der liberale associatie van Doornyk in gehoor ontvangen, die hem de kandi datuur voor de Volksvertcgenwoordigerskamer door het ontslag van M. Dupret voortskomende, aangeboden hebben. M. Louis Dumortier is kandidaat der katliolijke partij. liet kieskollegie van het arrondissement Door nyk is beroepen op i0" September aanstaande, ten 9 ure 's morgens, ten einde over te gaan tot het kiezen van een Volksvertegenwoordiger, in ver vanging van M. Dupret, ontslaggever. DE TOEKOMST, De brieven voor de redaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 20, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING: VoorlJperen, per drie maanden, fr, 1-00; per jare, Ir. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van liet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregelde Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten burcele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heelt regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Eindelijk is het slagtoffer van het ongeluk welk in onze statie over veertien dagen voorviel, gekent. Na oneindige gis singen van allen aard, is het geweten dat den ongelukkigen een jongeling van negen-cn-dertig jaren is,met naamüupont, kleermaker, woonacktig te Iseghem. Dien heer was naar onze stad gekomen om een ouden vriend te bezoeken en was in ver- schillige herbergen gezien geweest, alwaar hij, zonder twijfel, zijn vriend meende te ontmoeten. De broeder van den veron gelukten is dezer week in Yperen geweest om de nagelatene effekten te komen halen. Zondag middag, was het op onze Groote Markt de laatste monstering voor onze voetvolksbezetting. Een helder weder begunstigde deze plegtigheid. Er was geen volk te kortie dereen kwam voor de laatste maal het l t'te linieregement zien defileren. Dat regemenl is een dergene die het langst te Ypren in garnizoen gelegen hebben. Dinsdag en Woensdag aan staande zijn de dagen die gekozen zijn voor deszelfs vertrek. Wij meenen te weten dat het Dinsdag met den vroegen zal zijn dat het grootste getal mannen vertrekt. Ongetwijfeld zullen menige Yperlingen op de statie zijn om hunne talrijke vrien den bij dit regiment aangewonnen, een handdruk te geven. Woensdag komt het 6de regement, thans in Arlon, naar hier in plaatsvervanging. Zondag namiddag, ten twee ure, zijn van hier vertrok ken in verschillige rijtuigen het Muziek der stads gemeente school en de leden der Vlaamsche ster, ten einde het Verbroe deringsfeest van Langemarck te gaan bijwoonen. Het feest was allerluisterrijksteen tiental sociëteiten waar in drie muzieken, waren er tegenwoordig alle soorten van spelen waren ten beschikke dergenen die het begeerden. De mannen die men bijna overal ziet, waar het vooruitgang, be schaving en broederliefde geldt, waren daar ook De ingang in het perk was toeganglijk voor het publiek. De feest is in de openhertigste vreugde en gesloten geweest. Wij vinden nogmaals gelegenheid om te spreken over de Maatschappij de Vlaamsche Ster Maandag laatst, ten 8 ure des avonds, was er algemeene vergadering voor al de leden, zoowel van Koorafdeeling als van andere. Weinig ontbraken er. Reeds lang hadden de Werkende Leden, het verlangen uitgedrukt hunnen Tooneel- meester, M. Lodewyk Pieters, een gedenkstuk op te dragen uit erkentenis voor de diensten die hij gedurend vier jaren met de grootste zelfsopoffering niet opgehouden heeft aan de maatschappij te bewijzen, en eindeling werdt hun verlangen verwezendiijkt. Zij hebben gewacht tot op zijnen patroondag, ten einde meer luister aan dit huizelijk feestjen te geven. Ten 9 ure, als iedereen gezeten was, verklaarde den voorzitter de zitting open. Op een door hem gegeven teeken kwam een der jongste konfraters en sprak in naam der werkende leden eene redevoering uit, waarin de warmste broederlijke gevoelens

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1863 | | pagina 1