Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. TWEEDE JAAR. ZOTsDAG 6" SEPTEMBER 1863. N° 76. Men spreekt van eene overeenkomst tussclien Frankryk, Prussen en Rusland, als tegenwigt aan het Kongres der gekroonden. Het Franforters Kongres is geëindigt en de Po- lensche zaak neemt op nieuw den eersten rang in de Europesche politiek. Door een Keizers-bevel worden in Russen 48 regementen in 'l roerende leger ingelijfd. Spanje bereidt zich tot zijne kiezingen. In Frankryk is er eene medailje van Mexico,per Keizerlijken dekrete van 3In Auguslij, ingesteld. De Paus heeft een brief uitgegeven waarin er gevraagd is aan allen kristene om voor 't ongeluk kige Polen te willen bidden. Het Kongres van Mechelen en voornamelijk het diskoers vanMontha- lambert schijnen er niet in goedgekeurd te zijn. De oorlogen in Noord-Amerika duren nog altijd zonder aan de overwinnaars of overwonnen schijn baar voordeel of nadeel aan te doen, welke aanwijst dat dien oorlog nog lang kan aanslepen. Welhaast zullen wij getuige zijn van den uitval der kiezingen van Doornyk. Intusschen is alles rustig in ons land. 1) TOEKOMST, De brieven voor.de rcdaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uilgever, Dixmudc-straat, 20, toe gestuurd worden. INSCHRIJVINGVoor IJperen, per drie maanden, Ir, 1-00per jare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van het port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkleurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregel; de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten burcele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd lot het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle ihtec- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Zondag avond, ten 8-1/2 ure was er eene groote menigte volks vergaderd in de Boesingstraat; de serenade welke aldaar gegeven werdt voor de woonst van Juf. Joiyt, ter gelegen heid harer trouw met den heere Isidoor Ducorney, bureel- bediende ten Stadhuize en Fourrier der muziek van het korps Sapeurs-Pompiers, was er de oorzaak van. De kamaraden van den getrouwde waren voltallig om hem met hunne tegen woordigheid te vereeren; drij allerschoonste stukken muziek werden met veel kunde uitgevoérd. Maar hctgene nog het voornaamste was, een vuurwerk vervaardigd door den heer Boddaert-Lahcyne, uit de Kasselstraat, werdt na ieder stuk ontsteken. Het laatste voornamelijk wekte de verwondering der menigte opeen hoorn (muziek-instrument) met de twee naamletters der getrouwden scheen onder ecnen vuurregen met de schoonste kleuren uit. Allen waren eens om te beken nen dat die vuurwerkstukken gcene verbetering meer noodig hadden. Wij wcnschen dat men op de eene of andere publieke feest eens een slaalken van den vuurwerkmakers vernuft mogte be wonderen. Dinsdag, ten 4 u. 50 m. des morgens, vertrok er een ba- lailjon met den staf van 't 1-1® regiment uit onze statie naar Antwerpen. Des namiddags ten G-50 deed het G° regiment zijne intrede; het schijnt, volgens het zeggen van kenners, dat het muziek van dit regiment allerbest is. Donderdag avond ten 9 ure was er serenade gegeven aan de woonst van onzen achtbaren Burgmeester en aan deze van den Plaatskornman- dant, den heer Stroobant. Teel volk woonde deze eerste mu ziekfeest bij. In ons Kunst- en Letternieuws halen wij den uitslag van den Prijskamp van Deynze aan, waarin wij met hoogmoed den talentvollen heer J. Lafaut, mogen plaatsen als eenigen prijs in de dichtkunst met het stuk de Twee Karakters. lfeeds veel malen hadden wij het genoegen in ons bladjen den naam van dien verdienstvollen dichter te mogen noemen; bijna overal waar dien heer medekampt, plukt hij lauweren. Wj'j wenschen hem geluk over zijnen zegenpraal. De vlaam- sche zaak vleidt zich hem onder hare beschermers en voorstaanders te mogen tellen. Vrijdag nanoen, omtrent 4 1/2 ure, is er te Wytschaete een groot ongeluk gebeurd. Een huisje staande niet verre van het kasteel van M. Deneckere, is ten gronden afgebrand; de 5 kinderen, waarvan het oudste G jaren tcld, waren alleen te huis, hunne moeder had zich door hare bezigheden moeten verwijderen. Toen demoeder naar huis kwam om haar vesper eten, vond zij niets meer dan rookende asch5 geiten, 40 konijnen; meubels en kleederen, én het beweenesweerdigste van alles nog, hare 5 lieve kinderkens waren opgebrand Men verondersteld dat het oudste kind een vuur zal aange stoken hebben tegen de komst zijner moederen misschien het kleinere al spelende te naêr gaande,door de vlammen gegrepen is geweest.Het is zeer onvoorzichtig kinderen alléén te huis te laten, want allen zijn geneigd om met vuur te spelen. Dikwijls hoort men van zulkdanige rampen, veroorzaakt door de on voorzichtigheid der ouders; maar somwijlen door armoe, zijn de moeders genoodzaakt hun huis en kinders alléén te laten om bij den eenen of anderen landman haar dagelijksch brood

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1863 | | pagina 1