Politisch oyerzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Poliliseh overzicht. Stads nieuws. TWEEDE JAAR. ZONDAG 4" OCTOBER 4 803. N° 80. Drie voorname politieke kwestien, door de lang durigheid hunner oplossing, beginnen de aandacht van Europa te vervelen. Men vecht hardnekkig in de staten van Amerika; men hoopt dal het Keizerrijk door de Mexikancn als gouvernementsstelsel zal aangenomen en des- zelfs kroon door Maximiliaan van Oostenryk zal aanveerd worden. Men spreekt ook van eenen veldtocht dat marchalk Forey tegen Juarez bevolen heeft, te ondernemen; alsook van het hevel insge lijks aan den Peruviaanschen Minister gedaan van Mexico te verlaten, doordien hij in betrekking met Juarez bevonden is geweest. Dagelijks hoort men, nu van nederlaag, dan van overwinning der opstandelingen; maar wat men voorzeker weel is dat generaal Bodewijk Mieros- laswki met de algemeene opvoetstelling van het polensch leger belast is. Dit alles nogtans wijst niels zekers aan, geeft ons gcenc hoop welhaast aan alles een gelukkig einde te zien stellen. In Pruissen staan de zaken scheef. Zoo het ons voorkomt zou de nieuw te kiezene Kamer nog veel meer dan de laatste ontbondene het gouvernement tegenstrijdig zijn. Baron de Macart geeft zijn ontslag als gouver neur van Luik, en den burgmeester van Leuven, M. deLuesemens,is als zijn vervanger aangewezen. De kieskollegiën worden tegen Dinsdag, 27" October aanslaande, ten 10 ure 's morgens hijeen- geroepen, om over te gaan tot de vernieuwing der gemeenteraden, volgens de gewoone schikkingen. De Maatschappij de Yi aausciie Ster heeft hare Lijsten van inschrijving voor vier vertooningen te geven in stads spektakelzaal, aan het tooneellief- hebbend publick rondgezondende heeren liefheb bers, die door afwezigheid of anderzins de gelegen heid niet vondden hun handteeken te stellen, kun nen zich. naar gelieftc. vervoegen bij den heer F. DE TOEKOMST, De brieven voor de redaktie, de boeken om in ons bladjc geplaatst te worden, moeten' vrachtvrij den uitgever, Diocmude-straat, 26, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor IJperen, per drie maanden, fr, 1-00per jare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van bet port. Men schrijft in hij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkleurs. BEKENDMAKINGEN-: 12 centimen den drukregel—de Plakbrieven van Verkoopingen, Vorpacblingen, enz. en andere Beriglen, (en bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berig'l van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Zondag avond, ten acht ure, in het naar huis komen van de tkroghe-kermis drij meiden, uit voorname huizen onzer stad, stapten op den voetwegdie zich langs beide kanten des sleen- wegs van Meenen op Yperen uitstrekt, van het eene en het andere sprekende, toen eensklaps zij achten zich het gedraf van peerden hoorden. Verschrikt, verscholden er zich twee achter den naasten boom en de andere liep weg. Van het eene peerd ontsnapt liep zij tegen het ander en geraakte onder de voeten van het dier, die haar een stamp op het aangezicht en eene wonde aan het rechter heen toebragt. Men snelde spoedig ter hulp en droeg de ongelukkige in het naburigste huis. Na dat zij bij haar zelve gekomen was, voerde men haar na haren dienst. Het was wel noodig dat men op den aardeweg reed, wan neer een steenweg lieber is Toch is het eens gelukt een voorname prijs der brusselscbe Nationale schijfschieting door onze ijpersehe bnrgerwagt te zien winnen. Eenige onzer wagten, waaronder eene afdeeling der Halve— Batterij, waagden het op de schijfschieting te gaan kampen. M. Paul Dewaele, arlilleur, trof eene roos geheel nakende het middenpunt en had de kans niet afgeschoten te zijn; dus komt den eersten prijs der schoonste roozen naar Yperen. De dag der inhaling die waarschijnelijk op maandag '19 toe komende zal plaats hebben, zal voor-Yperen een dag van triomf zijn; wij twijfelen niet of de gewapende korpsen en andere genootschappen zullen alles in het werk leggen om hunnen kundigen wapenbroeder luisterlijk te ontvangen en stoetswijs de stad in te leiden. Deze heer, tot bewijs van hetgeen wij in ons laatste num merzegden, dat hij meer aan zijne handeling dan aan het geluk verschuldigd is deze schoone roos getroffen te hebben,» heeft nog niet lang geleden, den jaarlijkschen Gouvernements- prijs behaald met 520 punten het eerste jaar dat hij daarvoor medekampt. Over een jaar wei dt den zeiven prijs behaald met 90 punten of daar omtrent.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1863 | | pagina 1