fc; Stads nieuws. Politisch overzicht. - Stads-nieuvvs. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. TWEEDE JAAR. ZONDAG I" NOVEMBER 1865. N" 84. Al de kandidaten der vooruitgangs-partij z:jn te Berlin gekozen. In dc ministeriele partij zijn geko zen: MM. Room, minister van oorlog, Gootbcrg, Blunkenburg, Schulrath, Wanluipp en Van Eisner. Generaal Lawoestine is gouverneur der invaliden benoemd en generaal Melinet, opper-bevelhebber der nationale garde van de Seine. Het Senaat en de Kamers van Italië zijn voor 17" November bij eengeroepen Te Sl Domingo zet de opstand zich hevig voort en heeft de overhand te Cibao. Groote benden hulptroepen zijn door Spanje er naar afgéveerdigt. President Davis gaat zelfs het bevel over bet le ger Bragg nemen. Hoe zal men toch dc kwestien van Polen, der Vereenigde-Staten, van Denemerken, van Mexico, van Rome en van Grieken oplossen? Ziedaar wat men dagelijks verlangt te weten. Eenige dezer kwestien honden de gansche wereld in onzeker heid, daar er van deze zijn die den oorlog met zich zullen slepen of te wege brengen. Men maakt groote toebereidselen in Grieken land om den nieuwen Koning plegtiglijk te ontvan gen. Er is te Dinant een geregts-onderzoek begonnen nopens de kiezingen van 9" Junij laatst. V EUR NE. DG TOEKOMST, eken om in ons bladje geplaalst le worden, moeten vrachtvrij den uitgeverDixmude-straat, 20, toe- 1Voor I,(peren, per drie maanden, fr, 1-00 per jare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle posl-direkteurs. De brieven voor de redaktie, de boeken i gestuurd worden. INSCHRIJVING prijs met verhoog van hel port. Men schrijft i BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregel; de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten hureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigl van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit biad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Degene die zich op ons bladje laat abonneren voor zal van nsi af de TOEKOMST, tot het einde van December aanstaande, gratis ontvangen. Zondag, op het middaguur, zag men op onze Groole-markt het korps onzer Sapeurs-Pompiers in groote kleeding en voor op gegaan door zijne muziek, aankomen, ten einde plegtiglijk over te gaan tot het uitreiken der medailje van 25 jaren dienst aan verschillige leden van het korps. Deze medailje is insgesleid door ons Stadsbestuur ter vergelding van lang en gi trouwen dienst. Het is de tweedemaal sedert deze schoone instelling, dat wij tegenwoordig aan zulke plegtigheid zijn. Dc major-kommandant der Burgt rwacht vergezeld van eenige zijner officieren insgelijks in groote kleeding, woondde deze feest hij. Maandag avond, ten 7 ure, kwam de Liberale Associatie, in den Gouden Arend, bijeen. Het dagorde was het voorwerp 's anderdaags. der kiezingen van Geene veranderingen zijn er voorgesteld en de uittredende leden, alsook de heeren Messiaen en Brunfaut, werden behou- den, om 's anderdags als Raadsleden gestemd te worden. Dinsdag had de stemming plaats en had den gewenschten uitslag; ten zij eenige veriooren stemmen, werdt de keus al gemeen bevestigd. 'S avonds was er te Yper algemeene vreugde, het muziek speelde op de Groote Markt, men ontstak lichten een buiten gewoon beweging heerschte door geheel de stad. Het muziek der Pompiers, haren Luitenant persoonelijk willende vereeren, oefende eenige muziekstukken voor zijne woonst uit, onder het ontsteken van bengale vuren en het los branden van eenige schoone stukken vuurwerk. De stad heeft een goede keus gedaan met deze twee heeren, de regter Messiaen en August Brunfaut, in den Slads-Raad te plaatsen. Onze Maatschappij de Vlaamsciie Ster is Zondag laatst naar Veurtie eene vertooning gaan geven. Hel helderste weder heeft dat uitstapjen begunstigd. Dij het aankomen der Maat- scappij werdt dezelve door een groot getal leden van het Veurensch genootschap verwelkomt; men deed eine luister- lijke intrede met ontrolde vaandels, en de schilden, waarop de talrijke eermetalen der Ster blonken. In de ontvangstzaal des Schouwburgs gekomen zijnde deed den onder-secretaris, M. Dorre, in den naam der Maatschappij Arm in de borze, van Veurne, aan de leden der Sterre eene welgepaste aanspraak waarin de warmste uitdrukkingen van Taalliefde en Broederlijkheid klonken. Eenige woorden werden insgelijks door den Yperschen Voorzitter geantwoord en daar na schonk men een vcrvvelkomglas likker vlaamsch bier. Men vertrok alsdan naar den Gouden Appel, alwaar er eene kol- latie bereid was.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1863 | | pagina 1