Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. TWEEDE JAAR. ZONDAG 15" NOVEMBER 1863. N8 86, 286,000 inwooners van Luthanic hebben een adres van toestemming aan het Nationaal Gouver nement van Warschau geteekend. De Circassiens hebben 6 Russische officieren als spions voor den kop geschoten. De Invalide Russe kondigt een ukasa af waarin er bevolen wordt de 19% 20e en 21e afdeelingen grenadiers, kavalerie en artillerie, in de Concasus op voet van oorlog te stellen. Zie hier de lijst der mogendheden van Europa die een kongres te houden uitnoodigingsbrief van wege Napoleon III ontvangen hebbenEngeland, Rusland Oostenryk, Prussen, Italië, Spanje, Portugaal Beyeren, Wurtenberg, Hanover, Saxen, Zweden, Denemerken, het Duitsch Bondgenootschap, Zwit serland, Turkye, Belgie, Holland, en de Paus. Al deze brieven zijn den dag van de opening der Fransche Kamers naar hunne adressen gezonden geweest. God geeft ze goeden uitval. Het diskours uitgesproken door den Koning van Prussen bij de Kameropening doet geene verande ring in zijn politiek veronderstellen. De paus heeft de Fransche Kardinalen gevraagd in den senaat ten voordeele van Polen te spreken. De reize die Viktoor-Emanuel tegenwoordig rond zuid Balie doet verzekerd hem overal der opregtste betoogingen van liefde en onderdanigheid. De nieuwe Grieksche Koning heeft insgelijks bij zijne nieuwe onderzaten de warmste onthaling genoten. DE TOEKOMST, De brieven voor de redaklie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmudestraat, 20, toe gestuurd worden.INSCHRIJVINGVoorlJperen, per drie maanden, fr, 1-00; perjare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Builen stad, zelfde prijs met verhoog van het port. Men schrijft in bij den drukker van dit klad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimgn den drukregelde Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Beriglen, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tol bet verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heef! regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Degene die zich op ons bladje Iaat abonneren voor BSS-3, zal van nu af de TTÖEEiWTÜST, tot het einde van December aanstaande, gk.itis ontvangen. Ter gelegenheid van S' Maartensdag (feest voor kinderen) hebben wij de worsteling van Polen tegen Russen op den hotk onzer straat, tusschen twee kinderen, vergeleken. Twee kinderen, met den lach op de lippen, keerden den hoek der Ste Maartenstraat om, zich verhaastende hunne ge volde paanders aan hunne moeders te gaan toogen, toen een andere knaap ook met eene vragt bonbons en ander kinder goed bijna tegen elkaér bolsten. Het scheen dat zij kinnissen waren, want de eene toonde aan de andere wat S' Maarten hem zoo al gebragt hadmaar de grootere knaap door heb zucht aangedreven, wilde ongemerkt een stukje naar zijnen keuze den paander ontrooven.De kleinere dit gewaarwordende verzette zich er tegen, en men ging aan :t vechten. De paan ders werden omver geschopt en S1 Maartcns-gift rolde in de grep. De kleine jongen met woede bezeten vocht als een held, doch het kon niet helpen: de groote had de overhand en ging met het grootste gedeelte van het speelgoed wigioopen toen de kleine, alhoewel vermorzeld van slagen, in eens opsprong en den paander uit den grootens handen rukkende stampte hij alles in gruis, zeggendeals ik niets heb, zult gij ook niets hebben De groote knaap, in wroede, ging de andere zonder twijfel zijne stoutmoedigheid duur doen betalen toen een hoop jongens rond 't gevecht bijeengetropt liet zich aantrokken en de greote knaap geheel beschaamd de straat op joegen. Ltzer,was dat niet Polen en Russenland? Ja, uitgenomen het laatste de tusschenkomst. Iloe de kleine kinderen van Yperen, op den hoek eener straat, alzoo de les geven aan de groote mogendheden van Europa da 's aardig, he Maandag avond was het triumph in de Dixmudestraat en op de Groote-Markt. Bijna alle de huizen waren verlicht; ten 7 lire serenade door de liefhebbers muziekanten der Pompiers, ondermengd met losbrandingen eeniger vuürwerkstiikken. Dat alles was ter gelegenheid der trouw van M. E. Vander- meersch, zoon van M. Vandtrmeersch-Denecker, koopman in wijnen, op de Groote-markt. l)e Dixmudestraat had ook hare beurt want na het geeindigt was op de Markt begon men aan het huis der nieuw getrouwde ook licht en vuurwerk te ontsteken tot laat in den avond. Heden Zondag, ten 6 ure des avonds, heeft het G<ie jaarlijks inrigtings-frest der Vlaamsche Ster plaats. De gewoone verga-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1863 | | pagina 1