Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. TWEEDE JAAR. ZONDAG 22" NOVEMBER 1863. N" 87, De Koning van Denemerken is den 13" dezer, in den ouderdom van do jaren, overleden prins Christian volgt hem op onder den naam van Chris tian IV; deze is vader van den tegenwoordigen Griekschen Koning. De Koning van Denemerken heeft de konstitutie geleekend, welke haar uitwerksel met ir' Januarij Ï864zal beginnen. De twee Kamers in Pruissen nemen eene tegen overgestelde rigling; de eene bekrachtigd, de andere verwerpt de maatregelen door het gouvernement genomen. In Sl Domingo zijn dc opstandelingen meester. De Spanjaarden zenden nog altoos hulptroepen. De gruwelen in Polen blijven voortduren. Prins Czartoryski, als diplomatisch afgezant en Mieroslawski, als generaal der buitenlandsche op- standelings-magt, hebben hun ontslag bekomen. Het nationaal gouvernement van Polen heeft een franschen kapitein, met naam Magnan, aangesteld als bestuurder der zeemagt. De antwoorden op het voorstel van 't kongres door Napoleon, zijn reeds door verschillige mo gendheden van Europa, naar Parys gestuurd. De permanente deputatie van Oostvlaanderen komt de kiezingen van Sotteghem. Deynze (binnen) en Dendermonde, van geener weerde te verklaren. DG TOEKOMST, Dc brieven voor de redaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeien vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 20, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor IJperen, per drie maanden, fr, 1-00 per jare, fr. -1-00vóórop te betalen. Ruiten stad, zelfde prijs met verhoog van liet port. Men schrijft in bij don drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkleurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregelde Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Beriglen, (en bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tol bet verval van den dag der verpachting, des ovcrslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een borigl van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Bcgeiie «35c zich <&j» os»s Madjc laat abeiiucren tooi* E&Q4, zal van nu af «!c T«»EïAO!ï2ST, tot het einde van Bceemhei' aanstaande, cn.tTis ontvangen. Zoo men zegt gaan de Pompiers onzer stad een Koninglijke StéTidaart van Brussel ontvangen. Dat is wel, het korps Pom piers van Yperen mag, buiten alle andere steden van ons land, uitblinken, want iedereen weet dat het binnen onze muuren is dat de brandspuit uitgevonden weidt. De brandspuit, een op- regte weldaad in openbare ramp zonder welke zooveel groote onherstelbare ongelukken onze medemenschen in den rouw zou gedompeld hebben. Buiten het openbaar nut dat wij aan de pomp niet kunnen ontzeggen, mag men met fierheid be kennen dat te Yperen het eerste korps blusschers opgeregt werdt en dat het sedert dien altijd ongeschonden als voorbeeld aan alle de korpsen des lands mag gesteld worden. De dikmaals herhaalde exercicien dooi' het manschap ver- rigt, het nauwkeurig onderhoud van het brand-allaam, hebben ons korps geheel het land door eene wel verdiende goede faam gegeven. Geen schil van adeldom zal ooit beter gedra gen zijn geweest dan de Koninglijke Standaart onzer Yper- sche Pompiers. lieden avond doet men de opening des Tootieelkundig festivals. De Verbroedering, van Brussel, onder het voorzit terschap van M. Ed. Lauwers, geeft in stads-schouwburg eene vertooning bestaande uit: Laurens Cosier, of de uitvinding der Boekdrukkunst, drama in 5 bedrijven, en daarna een blijspel in een bedrijf, gelijteld: Lieven de Bult. Zondag aanstaande, zijnde 29" November, opent de Vlaamsche Ster hare Tooneelnvonden met eerie luisterrijke vertooning waarvan wij ongetwijfeld in 't kort de programma zullen ontvangen. Dat is van 't aanstaande, nu van 't verledene. Dinsdag, in den valavond, kwam er een rijtuig nogal sterk aangereden, toen hetz.elve omtrent de herberg den Hazewind kwam, gereed om de stad binnen te vliegen, eensklaps de brankaarts afbraken en hetzelve acherover wipte en de vier persoonen die er in zaten, eene gevaarlijke luimelperte deden maken. Een voornamelijkgenaamde Desmet, van buiten de Rijsselpoort, werdt deerlijk aan het hoofd gewond. Men ver haaste zich dezen ongelukkigen hulp te bieden en men leide hem den Hazewind binnenmen liep een geneesheer halen (M. Liebaert); men haalde de heeren geestelijken van S'Jacobs en allen even beantwoordden dadelijk met hunne noodige tegenwoordigheid. Omtrent 9 ure des avonds heeft men hem naar zijne woonst gedaan. De andere drij zijn hel ontsnapt met eenige kneuzingen. Het is te hopen dat, alhoewel aan het hoofd zwaar gekwetst, de wonden niet doodeiijk zuilen zijn. Wij hebben met voldoening in den Moniteur gezien dat er nogeens twee Yperlingen het verdienstelijke werkmans- eereteeken ontvangen hebben: zie onze Officiële Akten.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1863 | | pagina 1