Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. nieuws. r WK EDE J AAK. ZO A DAG 29» NOVEMBER I860. N° 88. Meest alle de Europeaansch mogendheden heb ben hunne voordeelige antwoorden aan Napoleons congres-voorstel toegezonden het zijn maar Oos- tenryk en Pruissen die zich nog laten wachten. In Duitschland is er eene buiteng'ewoone bewe ging men wilt koning Cristiaan IX van Denemer- ken niet erkennen als hertog van Schleswig- Holstein. Het nieuws der Vereenigde-Staten staat ten voordeele der Noorderlingen. Zweden maakt zich tot den oorlog gereed. In Frankryk houdt men zich thans bezig met het wettigen der nieuw gekozenen. Alles laat gissen dat de Paus tijdens het congres naar Parys komen zal. Het onderzoek der Brugsche kiezingen is geëin digd het getal stukken te vertalen en le drukken is zoodanig groot dat de Kamers zich maar tegen 7" of 8" December zullen weder kunnen openen. La Paix deelt mee, dat er te Brussel een heel belangrijk nieuws in omloop ishel ministerie zou er op aandringen bij den Koning, om de Kamers (de Kamers alleen) te ontbinden. Z. M. verzet er zich legen en ook eenige leden der linkerzij zijn niet genegen om nog eens over hunne kiezing te dobbelen. MM. Frère en Tesch dreigden met hunne.demissie te geven. DE TOEKOMST, De brieven voor de redaklie, de boeken om in ons bladje geplaatst le worden, moeien vrachtvrij den uilgever, Dixmude-straat, 26, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor Uperen, per drie maanden, fr, 1-00 per jare, Ir. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verboog van bet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkleurs. BEKENDMAKINGEN 12 cenlimen den drukregel; de Plakbrieven van Verkoópingen,"verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tol het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle iutee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herborgen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. BSegesie <Iic xicïi op ons SsIaeSjc laat abonsBti'cn voot' 18 ©45, zal van nu af de TOE&.OIÏSST, tot het einde van Meeemliei' aanstaande, gratis ontvangen. Minister Vandenpeereboom komt aan Ypcr een plek gronds te staart, ten einde er een schoolgebouw op te stellen voor kosteloos onderwijs bestemd. Een adres van dankbaarheid is den oud-Burgmeester dezer stad door Stad-regering toegestuurd. Zondag laatst hadden wij de eerste vertooning van het Letter-Tooneelkundig Festival, uitgeschreven door De Kunst, is ons vermaak. Men prijst een stuur begin. Eh! wel.... wij niet, wij hebben liever een goed begin, een begin gelijk Zondag avond. Indien het Festival zoo voortgaat, zal hetzelve luisterrijk zijn; want de Verbroedering van Brussel het ft zich goed van hare taak gekwetenvoornamelijk het stuk Laurens Coster werdt uitermate wel voorgesteld en verschillige rollen waren meesterlijk gegeven. Mev. Dewilde, MM. Lauwers en Van Straalen hebben het Ypersch publiek hoogst voldaan. Het stuk, alhoewel twijfelachtig al den kant der geschiedenis, geeft den schrijver lof over zijne gotde aan eenschakeling en de wel gtzochte effeklen die men er in ontwaard; en al den zedelijken kant, kunnen wij niet nalaten er ons hartelijk kompiiment over te maken de spelers hebben het wel verstaan en de kleedij der speelster liet, onder dit oogpunt, niets te wenschen; zij weten ook wel dat het vlaamsch looneel, in plaats van zedebederf te wege te bren gen, eent school is waar iedereen, ?t zij jong of oud, rijk of arm, er zijn voordeel moet kunnen uit nemen. l)an voor opsluiting hadden wij een allerklugtigst blijspel- tjen, Lieven de bidt. De schrijver, M. Marret, lid der Ver broedering van Brussel, die in 't gezegde stukje zoo goed de rolle van den jood vervulde, moeten wij insgelijks geluk wenschen over zijn gevrocht. Wat eigenaardigheid.... van menschen te verwen wat algemeene lach borst uit het publiek los wanneer men een geele woekeraar en een groene ver waande edelman uit de verwkuipen zag rijzen!.... Het publiek was er geheel over te vredeDe Verbroedering van Brussel mag er zijn was het algemeen gezegde. Het is jam mer dat het stukje een weinig lang loopt; wij zouden ook wel liever Lieven, voor zijne belooning over zijn zelfopoffering, een huwelijk zien aangaan met de zoo lieve Grizelde, dan de zelfverachting te ver te drijven met haar hand ondereen niet aan te nemen voorwendsel te zien weigeren. Nu, wij laten deze kleine verandering aan het gezond oordeel van den schrijver over. Wij hebben eenen alleraangenaamsten avond doorgebragt. Deze Maatschappij, reeds sedert lang in kunst-en-vriend schapsbetrekkingen met de leden der Vlaamsche Ster onzer stad, had dezelve eene aangename verrassing voorbereid.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1863 | | pagina 1