Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. TWEEDE JAAR. ZONDAG 13» DECEMBER i860. NT° 90. Deze week hebben de Poolsche opstandelingen verschillige overwinningen op de Russen behaald. Mourawief en konsoorten zetten hunne onmen- sehelijke gruwelen voort en sparen noch vrouwen, noch ouderlingen, noch kinderenNiet te min spreekt men in Europa van een algemeen Kongres der gekroonde hoofden om de verschillige punten der hangende politiek te diskuieren, alsof de Polensche zaak te weinig belang opleverde om eerst en vooral vereffend te worden. Het schijnt dat Cristiaan VI maar geheel zieke lijk is en men welhaast nogwel eene verandering van bestier in Denemerken te vreezen heeft,. Prussen vraagt een krediet van 43 millioen fr. als eerste onkosten voor den te vreezen oorloog. 40,000 Duitschers slaan gereed 0111 op 13" dezer Holstein binnen te trekken 5 Denemerken wapent zich om tegenstand te bieden. Verschillige overwinningen zijn in Amerika dooi de Noorderlingen op het zuiden behaald. Generaal Morgan is zijne gevangenis ontsnapt. Dinsdag 8" December, om 2 ure, is de zitting der Volkskamer ernomen. De bestendige afgevaardigde van den provin cialen raad van West-Vlaanderen hebben in een hunner leste zittingen de gemeente kiezing van Budzeele vernietigd. In de Belgiesche Kamers is men hevig aan het borstelen over de Brugsche kiezingen. De brieven voor de redaklie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 20, toe gestuurd worden.INSCHRIJVINGVoor ijperen, per driemaanden, fr, 1-00 perjare, Ir. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van het port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 ceutimen den drukregel de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslagS of anders. Alle intee- Kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. DE TOEKOMST Pcgene «ISe zieüi 05» wiss bladje Au\ Iaat aitonnercn voor 18®4, zal van nn af de TOEÊAWSfitST, tot bel eSsisIe van Pecesisber aanstaande, «aivrss ontvangen. Zondag was er, ter gelegenheid der S" Barbara-feest, ge vierd door ons korps Pompiers, in de 1/2 in onze hoofdkerk, groote muziekoefening door de artiesten van het korps. Wij mogen zeggen dat dit muziek wel zijne plaats moogt nemen nevens andere kunstmuzieken. Na de mis begaf men zich naar de bovenzaal in het Stad huis alwaareene hertroerende plegtigheid moest plaats hebben. Na dat II. de Burgmeester de zitting open verklaard had, maakte hij de oorzaak der vergadering bekend, las het Ko- ninglijk besluit af waarin, door schooné uitdrukkingen, men hoorde waarom de heeren Emmanuel Florentyn en Joannes- LeonardusDe Ceuninck,het onderscheiding? terken der eerlijke en verdienstvolle werklieden ontvingen. Dan naderden de twee mannen en ontvingen uit de handen des Burgmeesters hun brevet en het Eereteeken werd hun op de borst door hem gehecht. I11 eene aanspraak tot de aanwezigen legde M. de Burg meester uit hoeveel nut het Gouvernement te weeg bragt door de inrigting dezer onderscheiding en hoe de ijverige werkman daardoor zoowel als de rijkaart veredelt wordt. De heer Ramoen trad alsdan bij en als meester eerier der vereerden, bedankte hij in welgepaste uitdrukkingen de Gemeente-raad over de wijze opwelke men betracht in zulke omstandigheden luister en tere den werkman aan te doen. Ilij legde tevens de pligten der meesters en der knechten uit, aanspraken die beide door een donderend handgeklap begroet en goedgekeurd werden. Onnoodig te zeggen dat de brabanconne en Yper<5 Yper Hoe toont gij u verheugd! enz., deel der feest maakten. Er dient hier opgemerkt te worden dat geheel het feest in het vlaamsch is afgeloopen. Wij juichen van ganscher harte toe aan onzen eersten ambtenaar der stad. Het voorbeeld van onzen achtbaren Burgmeester zal, hopen wij, in dergelijke omstandigheden altoos gevolgd worden, want wat vindt men natuurlijker dan dat men in eene vlaam- sclie stad, eene der drij hoofdsteden van Vlaanderenop een vlaamsch feest, de vlaamsche inwooners eene vlaamsche aanspraak doet? Dat men er één woord fransch in hetzelve menge en het zal op zijne plaats niet meer zijn. Welaan, onze zaak heeft nog een stap gedaan! volherding. De Vlaamsche Sier gaf Zondag hare tweede vertooning van 't saizoen. (Deze vertooning maakte geen deel van 't abonne ment). Er was nog al tamelijk schoon en talrijk gezelschap, ook kon het niet missen, de prijzen waren zeer gering. Nog- eens is de avond zeer aangenaam geweest en heeft aan het publiek veel voldoening gegeven.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1863 | | pagina 1