<;i:i JW -HCS Politisch overzicht. - Stads-nicuws. - kunsten cn Welen schappen. Vcltcndmukiiigen. .\ieu*jajirwca$ch van Dc Toekoinsl VRIENDEN EN VIJANDEN'* uwJk! Poliliscb overzicht Stads nieuws. DCHDC JAAR ZONDAG 3» JAM AKIJ 4864 93. AAN Dc federale executie is begonnen. Dc lltuwtw- sche en Saxrrs zijn Altona binnen getrokken; overal wordt dadelijk de Duissche vlag opgekeken. Hertog Kredorik is te Kiel aangekomeu om zijn gouvernement op voel le stellen. Koning Crisiiaan IX, is nog niet gelukt een nieuw ministerie te vormen. Alle dagen meldt men dat de Poolscben opstand gedempt is en alle dagen hoort men dal hel Kus- siscb gouvernement de strengste maatregels gebruikt om lot zijn doel te kunnen geraken, binst dicu tijd lacht men hcrtelijk in zijnen vuist te 8' Peters- burg over de b Hm uwe scheen door de Europeaan- sche mogendhedcd geloopen. In Mexico is generaal Mirainont dood. De frauscheu verlaten in 'l kort Veracruz om bet met mexikauers te laten bezetten. Donderdag is dc kamer tol den 5n Januarij eerstkomende uileen gegaan, om alsdan de dï*ku9- sie van het adres in antwoord op de troonrede voort te zetten. Dc beraadslagingen over bet adres in de laatste zittingen is zeer belangrijk geweest, daar de kwesticn\an de versterkingen van Ant werpen iu bet spel was. Verscheidene redevoerin gen. welke van een uitstekend talent betuigen, zijn te dier gelegenheid uilgesproken .geweesten de antwerpschc vertegenwounligers hebben het zeer beet gehadde becreu Krcrc eu De Ire lu bben be wezen dat de antwerpsrbe kwestie opgelost cn cr niets meer aan te veranderen was. DG TOEKOMST, Of hi iev rt> «oor dr rwhttie. df bnelrn um in oos i biljc rr| listal I» morden. moeten vraebUiiJ den oiipevrr, D xnurlf-ttrmnt, JO, toe* gestuurd wordrw - I.XSCtMIJ VIM loortJ(ierfn per drie «.„mini fr. I-K»; |M( j«te, If s-oo, ««drup te betalen BuiieusUil. ul us prijv tart verbooy tan Lei part Mm i brij I in l>g dm druUrr »n dii i lid, *1** I Uj Ma poat-oiicllemv BLkhNDMAkl.V.h.N 11 icuiiUMu den drukrc vl tie II,lbrts.ru >-n «erloopiudnu, «rp»ibbutfcn. rol eo andere Beii.1en, ten burn lr van -III WnlUud Hfiln.lt, liju urati* la^ilijM lot lift \ri». I ion den diy Cat irrparliliu.-, 'Irt uveislul ol ,n-lers Allr luKe- Kfimar voor efujiar, bee l rent drie uir 1 reu bergd van in reyrt», ufa lerufp hetirfrodr, ouvenreIdio ok lladje If I den inlijft Lr worden «etrlijl» Aldr ul-rl> vau dit blad yrwCu iu df voeraeiiiaSic üerbw.eo der fceuiemteo yrxuudeu, waar U4 \tt luuplO^rn, (M der mi mm blad aangcnciiie tfwedersi', laats ticOLru Irlrr, vindt gij ni t dit 1864 kottdrf i< dau IPG3. rn h< lis ni l aller nr.ijk uw u oui gedacht maar roo Iter schijnt, dat vau rrmrdi i, want ais wij on(r mus Vrijdag in den viocg.o op straal itaJn n, h< t t< r»n u*rd dal ij hoerden wat bril., wat is het koud. Nu, zoo «rel Ir brt<r, e«nr g.ini- tijdc koude iucht|tpslrtdhr d brrngt publike grzondhrid. trrsch.lt b l jaar m t dat van t 03, dan vrrvclnlko de tueoMh. u ook, want;h. t ér beschaving of rrite anderr oor» zaak dat w. ten wij uirl, uiaar z kn is h I dal rr dit jvar wi i- nig lawett, weinige dionkaard, g wrrst zijn. Dr m-uwjaar- w.iKchert u i spekulatir wa en ook rul minder iu getal dau auderr jarro; tui ra usle kou ra n gerust langt de tlraat gaan zond. r g durig aangerand Ir t j i door ttnr met zij.ie band op n 'k wrutch J e zalig nituwjaar D z. wensch hooit in u gi.rne vau nn vimd, van rrne kuinis, want driHvr n als koning bevaltIudirdaad, lezer, vimlt g.j ui t d.t, bijna grootr ditippel <u ien idun wafel grzi I n, zoo em munch go d do t. DrZr oude gi wooulr deelt men van onz>' voorvadrrm d.r w<I wi-len hor tut gaan ntorsl om Kn srankelijkin wuisch rlkaar lor O- sturen. Bij dit ook mortfu wij ons g. voilm m dr drrlm ov 11 Ctl induik dal rlkr nu awjaardag op ons maakt. Km menveh, zoo lang hij nog tot geen zekeren oudrrtlom gekomui i«, zilt maar m. I onverschiiiighud rjt ni uw jiar naukomui zondiruns aan hit uudt tr diiilcrn; maar nmaod die zoo di 40 uaib-rt, In guit z.cli te ovi rdruken, rn zegt: h nog ten j iar naar de u uw gln id, ern jaar die a loos bij d'sudrir op den hork van 't Vuhdinr grraugscli kt'taal1 en al/oo van gi d.|c|ilr tot g< daclitr grraakl en mensch op Z.jurn i iji ii liviiisloop in m jmern g. ru z gl: sajiu uirnlrn wrrrai em jaar wig, wat Lom ik oud; 'k we>l wonder boivul nieuwjaaidagm ik nog ga zi n? rnz. F.n in plaats dal deze dag ii ts vrolijks m d. h. efljhn ngl hij om in ernstige gi dach ten - en,wij lirginnrfl Ir verstaan waarom rnlr voorvadrri rco druppel ru ten wafil bij de nirujaarwrnsch vo< gdui. Or berr Polydore Bo< dt, majoor-kommindant omrr hur- grrwagt, ih l l lli* October laal-l tot drzr Wiculigheid geroipui,Jipiut vrotgm lig dr rcuwighud hiunru tr lirkkra. VVvMHtdag «vond tra C 1 /i ure is bij, iu d«u ouibndaut «au

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1