5 Politisch oTcrziclit. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. DERDE JAAR. ZONDAG 10" JANUARIJ 1864 N° 94. ITet nieuws uil Amerika is voortdurend goed voor de Noorderlingen. Generaal Bragg is vervan gen door generaal Johnston. De gemeenschaps betrekkingen zijn tusschen Longslreet en Richmond onderbroken. De staal van zaken zijn te Ivrioxville, te Chattannooga en Charleston gelijk gebleven. Niet tegenstaande de opspraak van Griekenland zet Engeland de afbraak van versterkingen van Corfou voort. Geheel Griekenland staat op sprieten de nieuwe koning heeft yeel moeite om klaarte in de zaken te krijgen. Garibaldi begint zich nogeens te roeren. Ilij heeft zijne demissie der kamers toegezonden. An dere hoofden voegen zich hij hem. Men verzekerd dat er overeenkomst bestaat tusschen de Itaiianers, de Hongaren en de Moldo-Volakken. Russen houdt zich thans bezig met het verster ken zijner kusten. Men vreest voor oorlog in Denemcrken over de zaak van Schleswig-Holstein. De gcniecnte-kiezingen van Kortryk zijn ten voordecle der katholijken uitgevallen. DE TOEKOMST De brieven voor de pedaktie, de boeken om in ons bbulje géplaafsl Ie worden, moeien vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 2G, toe gestuurd worden.INSCHRIJVINGVoor IJ peren, per drie maanden, fr, 1-00perjare, fr. -i-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verboog van hel port. Men schrijft in hij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkleurs. BEKENDMAKINGEN 12 centitnen den drukregel; dé Plakbrieven-van Yerkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Beriglen, (en bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot bet verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle iiitee- kenaar voor één jaar, beeft regt driemaal een berigl v;m zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladjc te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis, in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verknopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Men verzoekt «eis het publiek bekend te maken dat de vertooning der VS. A A MS CUE STER, welke Maandag aanstaande plaats Iiceft, ten 5 S/S ure stipt begint en dat de bureclen dus ten 5 ure zullen open zijn. Elk zegge liet voort». De prijskamp van Wacreghem die zondag laatst aldaar plaats greep, is voor Yper alweer een schoont dag geweest. De twee eerpenningen die er te winnen waren zij naaf Yper gebragt geweest. De heer Th Verhaeghe werdt met den lcn prijs bekroond, met het zangstuk het Weesje; de heer Lode- wyk Pieters, tooneelmeester der maatschappij de Vlaamsch,e Ster, ontving dc tweede prijs, met hel zangstuk het Afscheids lied. De belooningen bestaan in elk een zilveren verguld eere metaal van groot moduul. Het is spijtig dat er geen derden prijs te winnen was, anders ware hij, volgens het gezegde van het jurij, ten deele gévallen aan den heer Karei Grasset, insgelijks lid der Ylaamsche Ster, die, met het vadeijandsch lied de oelgische vlagaldaar veel eflikt heeft gemaakt. Proficiat, l per Proficiat; .S'terre Wij beginnen waarlijk hooveerdig met zulke schoone maatschappij te zijn; en inderdaad overal waar de leden er zich naartoe begeven, ko men zij met iels af: Poperinghc, Eecke, Rousbrugge, Watou, Gent, Meenen, Kortryk, Deynze-, Nevele,Waereghen, enz., getuigen het, en wij zijn nu niet meer verwonderd, toen deze maatschappij zich iu stoet begeeft, men op hare schoone en prachtige schilden omtrent 50 medaiilen ziet prijken. Dit ge tal is groot, wanneer men weet dat deze ijverrijke maatschap pij, in het tooneelkundig festival van Thourout, den 50 April 18G0, voor de eerste maal op de planken trad 1 Den heere Theodoor Verhaeghe bieden wij onze openbare hulde voor zijne volherding in de kunst. Deze liel hebber, een oud-lid der hierhovengenoemde Ster, alhoewel zijne belangen het hem niet meer toelaten als lid eener Rheforica het tooneel te betreden, verlaat daarom het pad der kunsten niet en be geeft zich nu en dan op prijskampen, waar men zijn talent naar waarde kan schatten. Zondag in den voornoen, is er een knecht met name Wer- rebrouck, in dienst bij den gaz-ondernemer onzer stad, AI. Valcke-IIage, al vallende, regt over de herberg de Grand mo- narquej zijn arm gebroken. Methet schoon jaargetijde doen wij nu en dan een wan- dclingschen huiten onze poortenwij hebben bemerkt dat men aan de beurtwegen nieuwe in gegoten ijzer wegwijzers plaatst. Op de plankskens, waarde namen der gemeenten op staan, staan insgelijks de verte aangeteekent, maar men meet dezelve thans van het middenpunt der Groote Merkt, in plaats van aan den omtrek der stad, zooals liet voortijds gebeurde. Eene merkelijke verbetering is ook aan onze ijzeranwegsta- tie gebragt; men zal voorlaan kalchieden vinden, waar men vroeger tot over de knoezels in de modder stak.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1