Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - gunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Polilisch overzicht. Stads nieuws. DERDE JAAR. ZONDAG 17" JANUARIJ 4864 N° 95. De zaken van Schleswig-IIolstein geraken hoe langer hoe meer in de war. Denèmerken wa pent zich op oorlogsvoet. Van Polen wordt er niel meer gesproken Men kondigt grooten opstand in Antiochie en Afghanistan (Asia). De Spanjaards worden te Sl Domingo deerlijk geklopt. In de republiek van de Equator is men ook handgemeen geworden De Noorder-en Zuiderlingen gaan voort in hunne broedermoorden. Geheel de wereld is in oorlogde verlichte eeuw zal weldra in Europa met de fakkels des oorlogs ook verlicht worden In Frankryk babbeld men om verzinken dat klappen oden waren Een nieuw komplot van het slach van Orsini is ontdekt geworden. De franschc policiedoor die van Londen verwittigd, heeft vier Italianen, de ge naamde Trabuco, Impcratori, Groeco en Cahetla aangehouden. Dinsdag laatst heeft te Brugge, ten gevolge dei- der vernietiging der stemming van 9" Junij, de herkiezing plaats gehad van drij Volksvertegen woordigers. Ziehier den uitslag: Getal stemmers. 2,519. Tegenwoordig 2,366. V olstrekle meerderheid1,184. MM. Soenens1,247 Visart1,229 Declercq 4,200 DeVrière 4,431 Devaux1,127 De Ridder 1.122 Diensvolgens zijn MM. Soenens, Visart en De clercq, klerikale kandidatenlol volksvertegen woordigers uitgeroepen. Ten gevolge der Brugsche kiezingen heeft het Ministerie zijn ontslag in 's Ironings handen over geleverd. De Kamers hebben Zalurdag de diskussie over het voorgesteld adres op de troonrede geëindigt en aanveerd niet 58 stemmen tegen 52. liet budjet van oorlog is met 60 stemmen tegen 24 aanveerdt en vastgesteld op hel sommeken van 34.952.100 fr. en geen centiemen! DE TOEKOMST, De brieven voor de rednkUe, de boeken 0111 in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 20, toe gestuurd worden. INSCHRIJVINGVoor IJpereri, per drie maanden, fr, 1-00por jare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Builen stad, zelfde prijs met verhoog van liet port. Men schrijft in bij den drukker van dit Wad,- alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 centime» den drukregel; —de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten burecle van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot hel verval van,den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft rcgt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Voor wij aan ons stadsnieuws beginnen, men gedooge ons dat wij twee drukfeilen in ons laatste nummer begaan, her stellen. Deze zijntweede bladzijde, l"e regel, 2" artikel, lees 5de vertooning in plaats van 2'1"; en zelfde artikel 12" re gel, lees 2llc verlooning in plaats van 5ll°. Zondag avond gaf de Maatschappij van Nevele de öd" ver tooning van hel Tooticelkundig festival der Kunst is oris ver maak. Deze heeren liefhebbers, niettegenstaande zij stukken zonder vrouwenrollen opvoerden, hebben zich goed van hunne taak gekweten. In de drama vonden wij ze goed het publiek was heel te vrede over deszelfs uitvoering. liet blijspel liet onder dit oogpunt wat te wenschen maar ook, ware het moeijelijk er iets goeds mede te verrichten, de wijl het stukje in zijn eigen niets heeft dat waarlijk aantrek kelijk is. En dan zonder vrouwenrollen en voor een publiek daar niet aan gewend is. Zulke stukjes zijn wel voor beslotene maatschappijen. Buiten dit, bekennen wij geerne dat de heeren van Nevele zoowel als de voorgaande maatschappijen op de planken mogen treden. Maar zij die van deze vertooning zouden willen gebruik maken om te toonen dat er ook Tooneelavonden kunnen ge geven worden, zonder vrouwen, en daardoor hij de liefheb bers zouden willen aandringen om tot voordeel der zedelijkheid ook te trachten zulke avonden in het werk te leggen,voorzeg gen wij hem dat hij er mis op is; wij vinden de edele looneel- kunst zonder vrouwen onmogelijk. Probeert eens te Yper

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1