Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Polilisch overzicht. Stads nieuws. DERDE i A Ah ZONDAG 2i» FEBRUARI J 1864. JNU 100. De Poolschc zaak, over een jaar door iedereen oorgestaau, is thans bijna vergeten Frankrykcn ingeland spelen Pilatus. Den i" dezer is te Lisbonne de jonge prins don larlos lot troonopvolger erkent. 'T nieuws uil Mexico is zeer voldoende. De Fran- chen hebben op alle punten den vijand verslagen. De afgeveerdigden zijn te S' Nazaire aangekomen om zich bij Maximiliaan, hun toekomenden Keizer in de eerste Maartedagen te begeven. Oostenryk betrouwt Italic niet en Iet met eene waakzame oog op al zijne bewegingen. De Pruissen zijn meester der voornaamste sterk een van Holstein, Altona, Kiel en Neumunster, als ook van Frederiksfort in Sehleswig. De Oostenry- kers stappen dapper ten noorden in. De Deners bieden eenen vromen tegenstand in het eiland Alsen. In St Domingo zijn er 9000 Spanjaards aan de gele-koorts ziek. Onze politiek gelijkt aan vuur onder dcasch. DE toekomst; De brieven voor de rcdaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmvde-straat, 2G, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING VoorlJperen, per drie maanden, fr, 1-00; per jare, Ir. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verboog van bel port. Men schrijft in bij den drukker van dit l lad, alsook bij alle post-dirékleurs. BliKENDMVKINGEN 12 cenlimen den drukregel; —de Plakbrieven van Verkoópingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tol bet verval van den dag der verpachting, des overslags ol anders. Alle intee- kenaar voor één jaar heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verknopingen, enz der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Donderdag, 18 dezer, bereikte prinses Louisa-Maria haar 6 jaar; ter dier gelegenheid speelde onzen beijaard en de sol daten waren op hun beste.. Wij lezen in de OPINION, van Yper, van Zondag, 14 Fe bruary laatst, de volgende regelen Mardi dernier une nouvelle representation nous a été don- née par l'excellente troupe d'Anvers, sous la direction de M. Vandoeselaer. Le spectacle secomposail de quatre vaudevilles pars* més de charmanles allusions, de demi mots transpari nts et d'heuri uses léticences que les artistes Anversois out inter- prétés avec une finesse et un naturel parfaits. Leur verve et leur entrain ont électrisé l'auditoire. Br f, la représentation de mardi a été un succès comp.ct consacré par les applaudis- senu nts unanimes de toute la salie. Nous ne devons pas oublier notre Société flamande a qui nous devons cctte représentation; elle mérite des éloges pour la loyauté avec laquelle elle remplit les conditions de sou abon- nem, ut. Nous regrettons de devoir mettre une ombre au tableau; nous ne sommes du reste que l'écho des nombreuses plaintes qui ont été proférées. li s'agit de la distribution des places. Quelques personnes s'étant présentées de bonne heure, il leur fut répondu que les portes de la salie n'étaient pas encore ouveetes ces person nes -des dames pour la plupart atlendirent palitmment Pheure régh mentaire, malgré le froid et la ntige, car elles étaient bit n décidées a tie t ien perdre du spectacle. Quel ne fut pas leur élonnement, en penetrant dans la salie, de voir les meilleurs siéges occupés par des personnes pnissantes et fort connues. Qu'on nous dise encore que l'amour des bonnes p aces n'est pas une maladie qui poursuit partont ceux qui en sont atteints Pour nous, ennemis du privilege quel qu'il soit, nous signa- lons le fait dans l'espoir que sembiable alms ne se renouvel- lera plus. In antwoord aan den schrijver van het hierbovenstaande artiekel hebben wij de eer te z. ggen dat hij niet wel onder- rigt is over deze zaak. Zie hier dezelve: Eenige oogenblikken vóór 5 ure, hield er een rijtuig aan den ingang van het schouwburg stil en men deed aan twee mannen van het bestuur der Ylaamsche ster, daar tegenwoor dig, vragen of er mogelijkheid was de deur te openen voor Mevrouw EVoor Mev. E. die ondanks hare onpas selijkheid moed heeft naa. onze vertooning le komen zeker ja; en wij twijfelen niet of de schrijver zelf van hit hierbo venstaande artiekel zou nooit geaarz ld hebI) n insgelijks met gezegde dame te handelen. De overige persoonen die zich hij het openen der deur in de zaal bevondden, waren niet anders dan vijf of zes kinderen die, in weerwil der strenge waak zaamheid des theaterknechts, binst hit naarhovendragen der kostunien, langs den trap des tooneels binnengeslopen waren en, zonder verdere kompiimeuten, zich der beste tweede ran gen hadden meester gemaakt; maar dat laatste was verre van met de toestemming van 't bestuur geschitd te zijn. Seileit de onaangename ooizagerijen over de gereserveerde plaatsen, werd er wel opgeli t deze nogtans ongegronde zage rijen te ontvlieden, en men is er tot hit i toe in gelukt. Vóór er zoo iets ten laste gelegd worde aan mannen die zich zóóveel moeite geven om hunne stadsgenooten eenige aangename uur- kens te laten doorbrengen, ware het billijker een andermaal

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1