Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. DERDE JAAR. ZONDAG 28" FE BR U A RIJ 1864. N° 101 BERIGT. In Richmond heeft men een duitscher aange houden die in deze stad aangekomen was om president Davis te vermoorden. In Noord Amerika oorlogen beide partijen nog altoos met denzelfden drift. Deze broedermoorderij zal maar eindigen met de ruien van 't eene of 'l andere land. Het nieuws uit Denemarken komt ons niet al te gelijk toe, om dat langs de eene zijde de telegraaf in d'handen van de Prussen-Oostenryker is en al de andere de Deeners er meester over zijn. In Mexico staan de zaken goed. Juarez heeft zijn ontslag gegeven. Ortega, Vidauri en Doblado, drij der voornaamste hoofden der republiek, smij ten zich al den kant van 't toekomende keizerrijk. Russen gaat nog altoos voort met de Polakken zonder genade uit hun land naar Siberië te ver voeren. De Polakken kloppen nu en dan ecus deftig op hunne verdrukkers. Nieuws van heden, deelt ons verschillige bot singen ten voordeele der Poolsche opstandelingen mede. Het voorstel door Engeland gedaan om de Deensche kwestie diplomatiekelijk of in konferen- tie effen te maken, is door Oostenryk en Pruissen aanveerd. I)e Correspondencia Aan Madrid zegt dat Spanje in den opstand van S'-Domingo 6,000 mannen verloren heeft! Engeland versterkt zijne vloot. De korrespondentien uit Brussel over de minis- teriëele krisis, brengen niets bijzonders mede. De Kamer der Volksvertegenwoordigers is sa mengeroepen op 1" Maart aanslaande, ten 2 ure des namiddags. Het justicie-budjet is een der eerste artikels van het dag-orde. DE toekomst; De brieven voor de redaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 20, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor lJperen, per drie maanden, fr, 1-00 per jure, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van liet port. Hen schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregel; de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn yratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alie intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad yratis in de voornaamste berbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. De met den post uïet geaboimeer- dcu aan het weekblad Bie Toeliositst, woeden verzocht het mositant van 't abon nement 1S615 te willen in den loop der taekomen«le week, ten bureele dezes vracht vrij, zenden. M. Henri Carton, onzen arrondissements-kommissaris komt door besluit van Z. M. den Keizer van Frankrvk, tot ridder van't FranschEere-Legioen benoemd te worden. Woensdag in den namiddag is er een ongeluk gebeurd. Een jongsken van omtrent dee 8 jaar oud, met naam Josephus Dieriekx (zoon van de n poortier van 't militair hospitaal) is, al spelende me t zijnen kaatsbal,buiten de Statiepoort,ve rdronken, liet schijnt dat de bal op het ijs zoude gerold zijn en dat de ongelukkige al dezelve te willen afhalen door het ijs in het water is gevallen. Donderdag, omtrent 11 ure dos morgends, werd men brand gewaar in een der schouwen van de woonst van M. La- piere-Sinave in de Itijsselstraat alhier. De dadelijke toegesnelde liulp stelde er welhaast een einde aan. Een zinken buis die op de schouw stond werd gedeeltelijk door het vuur vernietigd. Onze Katte-Feest is nog al wel voorzien van barkken. Wij hebben reeds naar eenige gaan zien.Zoohaast wij onze nieuws gierigheid ten geheelen volbragt zulten hebben, gaan wij onze lezers, als op de voorige jaren, een volkomen ver slag ge ven van den indruk die deze verschillige nieuwigheden op ons gemaakt hebben, en er zal aan stof niet ontbreken, want ge heel het vierkant van aan de Dixmudestraal tot aan het Gast huis, staat proppent vol met alle soorten. Tot Zondag, als 't kan zijn. Heden avond, in den Salon d'Apóllon in deLombaardstraat, wordt er vertooning gegeven door de Vlaamsche Ster. net

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1