Politiscli oyerziclit. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politiscli overzicht. Stads nieuws. DERDE JAAK. ZONDAG 6» MAART 1864 N° 102. Een-e.n-lwintig bataillons voetvolk zijn aange wezen om het Oostenryks leger van hel Quatlri- lateer te gaan versterken. De eerste troepen zijn in den beginne dezer week reeds vertrokken. Oostenryk heeft Gallieie in slaat van oorlog ver klaard Het aankomen der lente schijnt nieuw vuur in den Poolschen opstand, alsook in de Rusissche smaehterij tc blazen. Warschou ligt onder de vreedste maatregels gehukt. Geheel de bevolking is buiten de wet gesteld en de militaire regtbanken hebben er volle magt over. Het Spansch ministerie is eindelijk onder bet voorzitterschap van M. Mon gevormd. Hoe lang zal dit nu medegaan Er is weinig nieuws van bel oorlogsloonccl. De sneeuw die den24" en 25" Februarij in hel noorden van Schleswieh overvloedig gevallen is en die voor Duppel meer dan een meter dik ligt, heeft de werken van '1 beleg doen opschorsen, den 27" is liet weder beginnen beteren en men hoopte de werken te kunnen hervatten. De batterijen dat de Pruissen oprigten zijn ten getalle van 7, die gewapend zijn met omtrent de 70 vuurmonden; niettegenstaande die middels is het geheel onwaarschijnlijk dat men zal kunnen bres schieten, want de buitenwerken van Duppel zijn bekleed met eene laag aarde van bij de twee meters dik. Men zal zich dus genoodzaakt zien, na eenige dagen vuur te hebben gegeven, bet voor beeld te volgen der Fransehen voor Malakoff en hunnen toevlugt te nemen lot hevige en beslissende aenvallen, alhoewel er grooten twijfel is of zij zul len gelukken, want de Denen zijn uitmuntende soldaten en hebben vele reserven. Sedert 25"r' Februarij laatst zijn alle de zeehaven van Schleswich-IIolstein gesloten zoolang zij niet onder de gehoorzaamheid van Dcnemerken zijn terug gekeerd. In Frankryk zijnde aangehoudene van het kom- plot op 's Keizers leven veroordeeltGreco en Trabucco zijn tot 't bannelingschap verwezen, en Imperatori en Scaglioni tot 20 jaar opsluiting. De belgische kamers werden dinsdag 11. geopend met de diskulie over liet ministerieele krisis. M. Rogier heeft uitleg gevraagd, over de handelwijze der politieke koppen, die bet bewind, hun door Z. M. aangeboden, geweigerd hebben. Ter Kamer bosch is door 64 stemmen tegen 52 en eene ont houding, aan Brussel gevoegd. DE TOEKOMST, De brieven voor de redaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst tc worden, moeten vrachtvrij den uilgever, Dixmude-straat, 26, toe gestuurd worden.INSCHRIJVING: Voor lJperen, per drie maanden, fr, 1-00; per jarè, l'r. -i-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van het port. Men schrijft in li ij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkleurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregelde Plakbrieven van Verkoópingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, (en bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot hel verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Men verzekerd ons dat er in den beginne dezer week in de pastorij van Dickebusch poging tot diefstal is gepleegd ge weest. De dienstmeid ging omtrent 9 lire des avonds hare ge- wasschene linnen binnenhalen die op den bleek lagen, toen zij hoorde zeggen wagt, de domestic ke is nog niet slapen. Verschrikt ijlde zij naar binnen en vertelde het aan den heer pastoor die seffens om hulp zond. Intusschen hadden, op al het gerucht, de dieven het hazenpad gekozen. Door koning-lijk besluit van i" Maart zijn benoemdals voorzitter van den werkregtersraad van Yperen, de heer Van Alleynnes, en de heer Navez, als onder-voorzitter. Zondag laatst werd er vei looning gegeven in de zaal van Apollo, in de Lombaard-straat, het gewoon lokaal der Vlaatrische Ster. Een uitnemend schoon weder begunstigde de poetsen die men tijdens onze Kaltcn-feest alhier maakte en was daardoor eenigzins de schuld dat er zooveel publiek als naar gewoonte deze Tooneelvertooning niet bijwoonde nogtans was dezelve uitmuntende: deze die er geweest zijn, beklagen hunnen avond niet en hebben met veel voldoening de Verjaardag Matroos, Soldaat en Sjouwermanen de Huisraad van Lisa zien spelen. Tusschen deze stukken werden er nog Lieven Uitzet en Mijn. liefste Blöemken uitgevoerd; het eerste een kluchtlied en het laatste eene romance.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1