Politisch OTerzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. DERDE JAAR. ZONDAG 13» MAART 1864 JN" 103 De geallieerden zijn den8" dezer Jutland binnen getrokken. De Denen verdedigen voet voor voet hun vaderland en trekken maar achteruit voor het groot getal hunner vijanden. Duppel en Frederiks- burg zijn omringd. Engeland en Frankryk gebaren van niets! De Koning van Beijeren is dood den 10" dezer, te H ure 3/4 's morgens. Te Rome, ten gevolge der ruzie tusschen de fransche en pauzelijke soldaten, sturen generaal Montebello en de Mérode elk aan zijne soldaten proklamatien toe, ten einde dezelve tot bedaren te brengen. In Spanje, oni populair te worden, voerd het nieuw ministerie eene hevige oorlog tegen de nieuwsbladen. Het is er wel meè! In de zitting der Kamer van Volksvertegen woordigers, van Zaterdagwerden verschillige wetsontwerpen neêrgelegd, onder ander een be trekkelijk de koncessie van eenen ijzeren weg van Oostende naar de fransche grenzen in de rigting van Arraentières. DG TOEKOMST, Dc brieven voor de retlalUie, de boeken om in ons biadje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Ducmude-straat, 2G, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor IJperen, per drie maanden, fr, 1-00; per jare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van liet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkleurs. BEKENDMAKINGEN 12 oentimen den drukregel; —de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit biadje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Het is van den 1° lot den t 3" April dat de herziening der kiezerslijsten in geheel Belgie plaats grijpt. De burgers die zouden den kiescijns betalen, 42 franken 32 centiemen en die tot heden op de lijsten niet hebben ge staan, mogen hunne inschrijving vragen door het verloonen van hunne titels oni te bewijzen dat zij den cijns betalen. Voorde kiescjj ns wordt gerekend: de grond- en persoo- nele belastingen, de patenten en de addilionnele centiemen ten profijte van den Staat betaald. Het overige telt niet voor het vormen van den kiescijns; de 42 franken 52 centiemen moet ui ts lui tel ijk aan den Staat worden betaald. Eek loerken vond de Ypersche Foire. De kindqrs als zij aan tafel zitten nemen gemeenelijk het groots te";1 iV ij a's vva''e binders (van Yper) zullen ook met het dikste der foire beginnen. De dikke, in 't fransch, la belle Francaise, was 't geld weerd om zien, 't en was maar 'ne sou. Dan naar een baraksken waar er.een bak stond meteenen zee-hond der groote soort in. Buiten aan de deur las men Lion marin de lagran de familie! Van daar bij nog eene dikke la belle Allemandewaar er nog kanarievogels te zien waren die mei den domino speeldende belle was eene ordinaire Allemandemaar de kanarievogelkens verdienden de dO cenlii men die men voor ingang gegeven had. Van daarnaar de kijkkas.... bijlange nietwij zijn er over een jaar geweest, meer dan eens zelve, omdat er stond ii Tons les jours, changeman de vu en inderdaad er was alle dagen verandering, maar men had de printjes van 't een glas naar 't ander verplaatst en dat maakte toch veran dering. Nu de Chineesche vei kensbah! wij hebben dezelve over een jaar ook gezien, en ten anderen dTpersche verkens zijn alzoo raar als de Chineesche... Wij bleven ook een weinig staan aan den wafelbak ze zagen er goed uit. Doch wij kochten geene omdat onze lezers, om ze te proeven, ze zelve moeten eten. Wat is dat?... daar hangt een man die men met eene koord opgetrokken had Van ver geloofden wij aan eene zelfmoord, maar als wij er bij kwamen zagen wij welhaast dat het een lokhaas was om de boerkens naar hunnen kant te trekken het was den heerVerplancke'sbarak, waar men hij dage Marionetten doet danseo en 's avonds vlaamsche komedie speelt. Wij hebben hooien zeggen dat hef de Marionetten goed doen en vooral spreekt men over O.-L.-V. Hemelvaart die wonderschoon isDoch, lezer, gij moet het ons vergeven, wij zijn daar niet geweest, want Marionetten, wij hebben er van lot aan de keel, doordien wij te dikwijls voor niet in eene groote barak (de wereld) zóóveel Marionetten zien dansen hebben,met dat verschil,dat men van deze laalslen niet altoos de koordekens zietmaar zeker is het dat het gaat gelijk bij Verplancke, dat het grootere zijn die de kleinere doen dansen! Maar 's avonds, d la bonheur! daar hebben wij geweest... het was vlaamsche komedie... en wij zijn groote liefhebber van komedie 'k en weê niet of j'het wit? maar van die ko medie niet waar zelfbelang de handhaaf en eigenbaat de spring veer van zijn waar hoogmoed de heiligste vriendschap slagtofferd, enz.; van de fransche komedie niet, die, onder voorwendsel van 't publiek te doen lachen, door k I eed ij cn ge baren de zeden kwetsen en ontstichten, ja.... zulke komedien haten wijMaar van vlaamsche, echte vlaamsche komedie houden wij en zouden alle dagen van 't jaar gaan zien.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1