Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. DERDE JAAR. ZONDAG 20" MAART 1861. N" 104. Thans is het weêr voor de krijgsoperatiën veel gunstiger geworden. De sneeuw is weg gesmolten, de grond opgedroogd. Ook de overige omstandig heden zijn verbeterd; de spoorweggemeenschap is hersteld. Het verbonden leger is in beweging ge komen en heeft de Denen te Duppel en tevens in Jutland aangevallen. De verbondene troepen hebben den 14" dezer met verscheidene balaillons Nubel ingenomen zonder ernstigen tegenstand. Ook heb ben zij Rockebule na een hardnekkigen strijd in bezit genomen. Nabij Duppel hielden de voorpos ten kleine gevechten en Zondag avond is de kanon- nade tegen die sterkte begonnen. Het nieuws over den Deenschen oorlog is zeer schraal. Er is alleenlijk geweten dat de geallieerden tot in het Schiereiland, ter zuiden Duppel, te Gam- melmark gevorderd zijn. Men wacht zich algemee- nelijk aaneen aanval op 28" Maart aanslaande. Zweden begint te roeren. De koning heeft i ,000,000 fr. gevraagd om Denemerken ter hulp te komen. Het zit nogeens scheef in Syrië, de burger-oorlog is bij de Drusen uitgeborsten en men vreest nogeens voor moordplegingen op de christene bevolking. Onze Kamers hebben dezer week de koncessie gestemd der ijzeren-wegen van Antwerpen op Doornyk en van Rousselaere op Yper. DG TOEKOMST, De brieven voor de redaklie, de boeken om in ons bladje geplaatst le worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 2G, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING: VoorlJperen, per drie maanden, Ir, 1-00perjure, Ir. 4-00, vóórop te betalen. Duiten stad, zeilde prijs met verhoog van het port. Men schrijft in bij den drukker van dit klad, alsook bij allo posl-direkleurs. BEKENDMAKINGEN ld centimen den drukregelde Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten burcole van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd lol het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle inlee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigl van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Een helder weder heeft Zondag de plegligheid der eerste kommunie alhier begunstigd, ook zag men de tevredenheid op ieders gelaat blinken. Deze dag laat een zekeren indruk in 's menschens leven cn later, alhoewel men in de wereld in ver- schillige rigtingen henen stroomt, laat men met een innig genot nog sonrs zijne nadachten rusten op het gelukkig aan denken van dien dag. Vde rijken onzer stad, en het is ecne loffelijke gewoonte, verkleeden jaarlijks eenige kinderen der volksklas. Dit jaar slippen wij met voldoening aan dat iederen dier mildadadige zielen gewedijverd hebben om de zaken in orde te verriglen. Ook als men liet wel nagaat, eene goede zaak half verriglen is bijna slechter als in het gilnel niets doen; gelukkig te Yper kent min de liefdadigheid op brcede schaal en men oefent dezelve op gelijke maat. (Medegedeeld.) Zondag 's morgends omtrent 10 ure, gebeurde er een voor val die erge gevolgen kon hebben. In het kruis der S'-Maar- tens-, Ooudc houtmarkt- en Dixmudestraten liepen er twee rijtuigen op eikaar. Dize rijtuigen op ronde om de eerste kom- muniikanten op te halen, kwamen de eene, behoorende aan de Pet rdi nposterij, de Markt af en de andere, aan Jlevrouw Cardinael, uit de Oud. houlmarktstraat. De schok was hevig, een der pierden der laatste voituur viel, en den dijssel brak glad in tweën, alsook eene ruit die aan stukken sprong; het ander rijtuig liad ook schade: de kop des dijssels was insge lijks afgtbroktn. Voigt bij dit alles hit geschreeuw der kin deren die in de rijluigin zaten en men zal zich een gedacht kunntn vormen der verwarring die er i en oogenblik ontstond. Aanstonds ti opte er eene menigte menschen rond, men spande de peelden des rijtuigs van Mev. Cardinael uit, men deed de kinderen uit de rntuigen stappen. Na met kooiden de voituur der Postvrij hersteld te hebben hernam dezelve haren weg; de andere werd bij den hersteller toegezonden. Woensdag acht dagen geleden gebeurde er bijna een onge luk die men aan de onvoorzichtigheid zoude te wijlen hebben. Twee mannen der publieke magt kwamen te peerd van kor- respondenlie af toen, lusschen Yper en Vlamertinghe, waar de IJzt i en-weg m, t den stienweg kruist, gekomen, zij het kon vooi zagen aanvaren; niet willende wachten lot dat de trein voorbij was, gaven hunne peerden de spoor, maar de baillie gesloten zijnde werd dezelve door de pierden aanstuk- ken geloopen. De twee mannen staafden op de ijzeren baan, maar gelukkiglijk over de rails; een der peer den vloog vóór hit lokomotief en viel langs den anderen kant den gracht in; het ander peerd regtle zich op en volgde ge durende een honderdtal meiers den trein op. De twee mannen zijn geheel bemodderten weinig bezeerd opgestaan. liet aardigste van al is nu dat men dit nieuws verneemt uit een Brusselsch ni, nvvsblad die hetzelve ook uit een Kortryks blad ontleend had. Het nieuws was hier weinig of niet ge kend, ook deelen wij hetzelve maar onder de verantwoorde lijkheid dezer nieuwsbladen tuede.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1