SINT SEBASTIAEN, Zondag, 17n April 18Ö4, BURGERSTAND. La place de Surveillant interne est vacante au dit Établissement. Inutile de se présenter si l'on ne possède pas les connaissances suffisantes pour donner des cours élémentaire.s d'Arithmétique, d'Hisloire et de Géographie. Les aspirants sont invités a se présenter en personne a l'Autorité Communale ouen cas d'empêchement, a lui envoyer leurs demandes avec les pieces a l'appui sans le moindre retard. Les avanlages attachés a eet emploi sont la table, Ie logement et un traitement annuel de 800 francs. DE MAETSCHAPPY VAN IVy hebben de eer Uei>. uittenoodigen tot de SCIIl ÉTING die wy zullen geven op onze pers,den onder de volgende voorwoorden N° I. Oppervogel, 9 fr. N° 2. Zydvogel, 6 fr. N° 3. Zydvogel, 6 fr. Deze oppervogels zullen uit den algemeenen in leg genomen worden. Elke schuttertal den inleg betalen van 3 franks 23 centimen en voor iederen afgeschoten vogel 3 fr. terug ontvangen. Er zal maer eenen vogel met eene schoot gelden. De inleg zal plaels hebben in het Gildhof Het Jagers-Hof, bewoond door IV Vanden Vyver van 1 '/j tot 2 '/2 ure namiddag om ten 3 ure te beginnen schieten en ten 6 '/2 ure te eindigen. Alle andere voorwaerden naer gewoonte. Aenveerdt, MM., de verzekering onzer achting. L. LAMMENS. F. SOHIER. E. IWEINS. MENGELINGEN. Fraiisch, latijn en vlaamsch. Gij hebt schulden. Ge wordt door eenen deurwaarder gemaand in het fransch waar ge niets van verstaat. Ge wordt door de regtbank van koophandel veroordeeld, alwéér in het fransch, waar ge alwéér niets van verstaat. Ge krijgt dan een pro justicia in 't latijn, waai- ge nog min van begrijpt. Men verkoopt uwe m ubels op de Koornmerkt in het vlaamsch, en dan hebt ge 't eindelijk beet. Voor den regter. Waai toe brengt gij dien dikken knuppel mede, Sehiinger? In de dagvaarding stond, ant woordde deze, dat ik m jne verdedigingsmiddelen zou mi de- brengen. Ik wilde eerst den dorschvii gel nemen, maar ik bedacht mij, Mijnheer, dat ik het hier wel intt eenen knuppel zou kunnen afdoen. Een Considt. Zou he t gebruik van Snuif geen nadee- ligcn invloed op de hersenen uilo fenen, doktor? Onmogelijk mevrouw! Zij, die hersenen hebben, snuiven nii t. van IS"" tot 25"" Klaart 1861. GEBOORTEN Mannelijk geslacht 5) lg Vrouwelijk 7) STERFGEVALLEN. Calmryn, Picter, 52 jaren, lintenwever, echtgenoot van Barbara Byloos, Mondstraat. Fonteyne, Maria, 70 jaren, zonder beroep, weduwe van Pieter Leclercq, Hout-Markt. Houspip, Sophia, 45 jaren, waschster, cchlgenoote van Phi— lippus Verslyp, Meenenstraat. Vancattendyck, Ludovicus, 52 jaren, smid, weduwaar van Maria Pollet, Meenenstraat. D'hellem, Eug nia, 69 jaren, dagloonster, echtgenoote van Josephus Verkamer, Meenenstraat. Mahieu, Barbara, 57 ja. ren, winkelierster, echtgenoote van Desiderius Vanbecelaere, Doorgangstraat. Allewaert, Joannes, 86 jaren, zonder beroep, weduwaar van Theresia Vernieuwe, Dixmudestraat. Dejaegher, Barbe, 64 jaren, kantwerkster, weduwe van Felix Vandanbussche, Sl Jans-Hospiiaalstraat. Vanwyngaerden, Barbe, 28 jaren, zonder beroep, echtgenoote van Clement Vliege, Zaalhof. Lusschentier, Josephus, 47 jaren, schoen maker, echtgenoot van Maria Breyne, Elverdingstraat. n n Mannelijk geslacht 5) Beneden de 7 jaden, VrouJijk° ld. 0j te zamen b. I levenloos kind van het mannelijk geslacht. MARKTPRIJS VAN YPEREN. AARD "DER GR A.NE.V E.YZ. 2 6 Maart. 19 Maart. verkochlle kwantiteit. middenpr. p. lOOkiJo. verkoel) lie k w untiteit. middenpr. p. 1Ü0 kilo. Tarwe 18,700 23-50 33,500 25-12 Rogge 3,200 15-25 7,6)0 15-25 Haver 1,100 17-10 2,100 17-50 Er weten 824 16-99 1,854 17-96 Boontjes 4,1.0 17-96 8,240 17-96 Aardappelen 11,500 4-75 12,000 5-00 Boter 275-00 280-00 De prijs van het menagie-brood, voor de week van den 27" Maart tol 5" April, is gesteld aan 21 centiemen per kilo. Tarwe van Rogge Sucrioen Daver Boonen VEÜRNE. Per 145 liters. 23 Maart. 16 Maart, fr. 24-50 tot. 27-50 24-50 tot 27-25 16-00 16-50 15-50 18-00 16-00 18-50 16-50 18-50 10-50 13-5!) 10-00 12-00 16-50 18-50 16-00 18-00 PENSIONNAT DU COLLÉGE COMMUNAL ET DE L'ÉCOLE MOYENNE DE L'ÉTAT. Zonncbikr, 27" Maert 1864. TE ZONNEBEKF, AEN DE 11EEREN LIEFHEBBERS VAN DEN HANDBOOG, Mynheeren, De Greffièr, De Koning, De Hoofdman.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1