d'Accouchement, CONCERT G H EEL, MAISON par dame CHARLOTTE, VOCAL et INSTRUMENTAL, Kolonie der Krankzinnigen, 1ÏU R G E RST AN D Rogge SAGE-FEMME, Prix d'enlrée Premières, 75'c®.Secondes, 50 c. TE BEKOMEN ten BUREELE VAN DIT BLAD iw® 5 «rim. giMssea®* denken kan, waren al de eijers stuks, en de jongen stond op alsof hij een levend cijertaarlje was. Óp een oogwenk stonden wel 20 snaken er rond, die zich weldra ter aarde wierpen om de spijs op te lekken. En dit op Goeden VrijdagMaar de beugels zullen tien tegen een de vastenbulle niet gelezen heb ben, of gedacht hebben, dat er voor alle zonden vergiffenis te bekomen is, Men verzekerd dat de koning en de hertog van Braband in het begin van April te Brussel zullen terug Zijn. Een mijnwerker is is in de mijn van Fuyal (Luik) op eene ongelukkige wijze omgekomen. In zijn ongeduld om eene mijn te doen springen, waaraan reeds het vuur gelegd was, ging hij er terug bij om te zien. Juist sprong de mijn, en de ongelukkige vloog de lucht in, te midden van duizende brokken steen. Hij viel dood en gansch verbrijzeld nider. MEM GE Ij IK GE IV Een kantoorklerk zag onlangs eene weduwe, die met renen pot water en een zakje het kerhof overstapte. Ilij had de nieuwsgierigheid haar na te gaan en ontdekte, dat het eene vrouw was, wier man eerst onlangs was overleden.' liet vol gende gesprek vond tusschen hen plaats: ti Wel vrouw, wat wilt gij met dien pot water uitvoeren?» ii Wel, Mijnheer, ik he'b wat hooizaad van den stalknecht gekregen en ga nu dit op het graf van mijnen man zaaijen, en lieb ook wat water medegenomen om het Ie bevochtigen. Nu, die moeite had gij kunnen sparen, want er zal gauw ge noeg gras op gegroeid zjn, hernam de klerk. «Ja. M., dat moge zoo wezen, maar luistert: mijn man heeft mij op zijn doodbed doen zweren, dat ik niet hertrouwen zou voor dat zijn graf m t gras begroeid zal zijn en daar zich nu voor mij eene goede partij heeft opgedaan, zou ik niet geerne mijn woord breken. KLEINE POST. - M. L. S. tc Parys, ik heb nog geen lijd ge vonden om uwe zuster over uw portret tc spreken. M. J. V. te Becelaere,uw register is veerdig, en wanneer eten wij van 25cn Baart tot l':° April 13®4. GEBOORTEN' ^annehjk geslacht 4) te zamen vrouwelijk b) HUWELIJKEN. Swekels, Emilius, meubelmaker, en Descamps, Godelieve, kleermaakster. STERFGEVALLEN. Easier, Sophia, 72 jaren, kantwerkster, ongehuwd, S'Jans- hospitaalstraat.Tydgadt, Virginia, 40 jaren,zonder heroip, echtgenoote van Eugenius Dai ragas, Visch-Markt. Dei- tombe, 50 jaren, tegeldekkei', echtgenoot van Rosalia Bouc- ijuoye, Meenenstraat. Doolaeghe, Joannes-Baptiste, 75 j., zonder beroep, wrduwaar van Maria Carton, Dixmiid straat. Leclerctj, Joannes-Baptiste, 80 jaren, grpensionneerde ontvanger, weduwaar van Maria Ferryn, S' Jacobstraat. - Wallaert, Petrus, 77 jaren, siagter, echtgenoot van Victoria Vandcnkerclihove, Boesingstraat,Gaston, Sophia, 69 jaren, wasscherïj-houdster, weduwe van Franciscus Vankemmel, Jansenius-straat. Varidérsch'elden, Karolus, 61 jaren, met selaar, echtgenoot van Mai'ia Camel, O.-L.-V.-straat. Beneden Manne i k geslacht 2) n de 7 jaren, \r '••i° ,i r\ tezamen 8. Vrouwelijk ld. 6) Tarwe van Rogge Sucrioen Haver Boonen VEERNE, Per 145 liters. 23 Maart. 50 Maart, fr. 24-50 tot 27-50 1 6-00 16-00 10-30 1 6-50' 16-30 18-30 15-30 18-30 25-50 lot 27-50 I 7-00 16-00 10-00 1 7-00 17-25 18-50 12-00 18-50 MARKTPRIJS VAM YPEREN. AAHD DRR GRANE.V E.VZ. 26 Maart. 2 April vcrkochllc kwunlilcit. midden pp. p. lÜOkiJo. verkochtife k wan li lei t. middenpr. p. lüü kilo. Tarwe 18,700 23-50 53,500 23-57 5,200 15-25 4,800 15-50 Haver 1,100 17-10 1,600 17-00 Erweten 824 16-99 927 17-96 Boontjes 4,120 17-96 4,944 17-96 Aardappelen 11,500 4-75 10,500 4-73 Boter 275-00 275-00 De prijs van het menagie-brood, voor de week van den 3" tot 10" April, is gesteld aan 21 centiemen per kilo. DIRIGÉE A HALLÜIM, PRÉS MENIN. jPension pont' tonics les conditions. DONNÉ A NEUVE-ÉGLISE, A 1,'lIÓTEL DE I.A ItÉGE.NCE, Par la Sociêté de musique, avec Ie concours de plusieurs amaleurs, Le Dimanclie 10 Avril 1864, a 7 hs du soir. Première partie. 1- Ouverture, les droits du Seigneur (société de Musique.) 2. - Le Reveil, Tyrolienne. 5. - Le Lion du désert, air. 4. - Air varié pour cornet a pistons avac ac compagnement de piano. 5. - Cliansonnelte flamande. 6. - Le Rève d'or, cavatine, 7. - Polka, société de Musique. 8. - Je chanlerai, melodie. Deuxième partie. 1. - Pet poind national, société de Mu sique. 2. - Chanson comique. 3. - La pa trie des lurondelles, nocturne a deux voix. 4. - Valse pour piano. 5. L'Adieu (Adieu) Romance. 6. - Romance flamande. 7. - Valse, par la société de Musique. DE historisch geschetst door A.-C. VAM DER CRUYSSEN Fraei boekdeel met 2 platen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1