Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. US33 Mr Tiïeodoor CEIIIEZ Tooncel nieuws. DERDEJAAR. ZONDAG i7n APRIL 1864. N° 108. De lijdingen, die wij van ltei oorlogstooneel ont vangen, bewijzen dal de Pruissen gebruik willen maken van den tijd. w elk er nog overblijft voor aleer de conl'erencie bijeenkomt, om ecnen beslis- senden slag te wagon. De werken voor Duppel worden met veel spoed voortgezetbet kanonvuur houdt sedert verscheidene dagen niet op. De ongesteldheid van den keizer van Mexiko is bijna geheel gedaan. Z. M. beeft reeds zijn burger lijk en militair buis samengesteld. Jfet vrijw illigers korps, dat liet keizerlijk paar naar Mexiko zal vergezellen, wordt te Trier ingcrigt. De aartshertog Maximiliaan beeft nu ollicieel den tïtel van Keizer van Mexiko aangenomen. 1111. MM de Keizer en dc Keizerin van Mexiko zijn den 14 dezer uit Trieste naar Rome vertrok ken om van daar naar hun nieuw Keizerrijk over te varen. In Frankrijk, mogen er in het toekomende gecnc mandementen, bullen, brieven, noch mandaten van Rome oorspronkelijk, zonder toestemming van het gouvernement in de kerken meer gelezen worden. De katholijke partij stelt voor de aanslaande kiezing te Namen voor het Senaat, in vervanging van w ijlen den heer Duponl (FAhérée, graaf Karei de Lyndcn voor, lid van den provincialen raad van Namen. stelt eene schildery ten loon, gedurende cenige dagen in de Casino. Hel stuk verbeeld EENE MUZIEKUITVOERING onder Lodewyk XV. (I8dc' eeuw.) DE TOEKOMST, De brieven voor de redaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst (e worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 20, toc- gesluurd worden. INSCHRIJVING: Voor IJ peren, per drie. maanden, fr, 1-00 per jare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van het port.- Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregel—de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigfen, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd lot liet verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regl driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, ónvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Vrijdag laatst had de plegtige lijkdienst, ter gedachtenis van onzen medeburger Mgr. Malou, overleden bisschop, plaats. Ten tien nrc nam dezelve aanvang; de geestelijkheid van ge heel de stad was er tegenwoordig. De burgerlijke overheid, de regtbank, de stads-kommandant, de kolonel van t het korps officieren van Pompiers en Burgerwacht, enfin vele voorname ingezetene onzer stad woonden den dienst bij. Generaal Vanderlinde is Zondag met den trein van o ure na middag alhier aangekomen, ten einde het regentenl alhier in bezetting, te komen inspekteren. Deze hoofdofficier is Woensdag middag van Yperen vertrokken. Het bestuur der Vlaamsche Ster is in volle werke om de feest, voor het ontvangen barer Tooneelzuster, Mej. Emerence Deweéi'dt, op eene behoorlijke wijze in te rigten. Met veel ge noegen vernemen wij dat het stadsbestuur vóórop en daarna meest alle korpsen en de maatschappijen, enz. van dc stad, hunne bijtreding met de gulhartigste toegevenheid beloofd hebben. Naarder ingerigt, zullen wij trachten in ons toekomende nummer eene breeder uitlegging van deze feest onze lezeren mede te declcn. Zondag was er in alle gemeenten van ons land kiezing voor de bui ten-burgerwacht. Meest in alle gemeenten ook'heeft men de ernsligheid dezer instelling begrepen maar ook in tegendeel zijn er die, niet tegenstaande het onwedèr die rond ons woelt, deze niét willen hegrijpen op dezelve in het bela chelijk trekken. Eene gemeente onzer omliggende streken gaf er ons een voorbeeld van. Wanneer men bijna geëindigt had met kiezen en er slechts nog de acht korporaals te noemen waren, gaf den uitslag van de stemming, bijna met algemeene stemmen, de graden aan de vier vieste gedraaide kerels der parochie en aan drie maagden uit den Hemel en eene uit de Fonteinetwee herbergen bij vele onzer lezers zeer wel bekent. TOONEELKÜND1G FESTIVAL-PRIJSKAMP VAN VEÜRNÉ. Verslag van hel Jurij Wij deelen hieronder mede de oordeelvelling der reters bij de maatschappij van Veurne, ter beoordeeling der on derscheidingen uitgeloofd aan de tooneelliefhebbers rn too- neellicfhebsters, welke het best hunne rollen in het deftig en boertig vak gedurende het töoncclkundig festival hebben uit gevoerd.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1