Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. nieuws. DERDE JAAR. ZONDAG 24» APRIL 1864. N° 109. Hel bloedige drama hetwelk sedert twee maanden de aandaeht der wereld gespannen hield, heeft de onlknooping gehad, welke er noodlottiglijk voor zien was; Duppeler schansen zijn den 18 dezer, na een hevig gevecht, ingenomen. De Denen hebben zich met hunne gewoonc on beschroomdheid verdedigdelke schans is stor menderhand moeten ingenomen wordenen de verliezen der Pruissen moeten zeer aanzienlijk zijn. De fransche troepen zullen Mexiko ontruimen, naarmate de inrigting der mexikaansche troepen vooruitgaat. liet vreemd legioen van 8000 man zal na de terugroeping van al de andere troepen, zes jaren in Mexiko blijven. Overal waar het gar nizoen niet uitsluitend uit Mexikanen is samenge steld zal het opperbevel aan den franschen kommandant belmoren. De kosten der fransche expeditie tot in de maand Julij 1864 zijn bepaald op 270 millioenen, welke Mexiko te rekenen v an dit tijdstip zal uitbetalen. Mexiko zal jaarlijks 25 milliocn in numerair be talen. M. Devos-Yandenhussche, der katholijke gezind heid, stelt zich voor in de provinciale kiezingen, voor hel kanton Poperinghe. .j 1 - 1 1 1 tmL De biieveu voor de redaklie, de boeken om in ons bladje geplaatst tc worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmwle-siraat, 26, toe gestuurd worden: INSCHRIJVING Voor Upéren, per drie maanden, fr, 1-00 per jare, Ir. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zeilde prijs met verhoog van hel port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 eentimén den drukregel; —de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigleri, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd lot bet verval van den dag dor verpachting, des oversiags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, beeft regt driemaal een berigt'van zes'regels, zijn beroep betreffende, onvergeid in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der "gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz der in ons blad aangemelde goederen,, plaats hebben. Volgens onze belofte geven wij een verslag van 't Concert, die Zondag 10 dezer te Nieuwkerke plaats had. De muziekavond die aldaar plaats had bestond uit eenige muziekstukken, vlaamsche en fransche romancen, kluchtlie deren, afzonderlijke stukken voor piano en piston,enz., uitge voerd door de muziek dier gemeente en eenige andere lief hebbers. De muziekstukken en voornamelijk les droits du Seigneurzijn uitermatengoed uitgevoerdgeweest en betuigen des vuoruitgangs dier ware lirf hebbers, die in 't korte geroe pen zijn om lauweren te plukken. De iieeren M.... werden met veel aandacht en bewondering aanboord in hunne variatie voor piano en piston. De romancen le Rèved'or,l' A<Heu,le Réveil en Ie Liondu désert, zijn bijzonderlijk met veel kracht en juistheid gezongen geweest. Eenige vlaamsche romancen waaronder de Belgische Vlag, werden insgelijks met veel smaak aanhoord en met een daverend handgeklap begroet en hervraagd; een bewijs dat het vlaamsch zóówel als het fransch zijne schoonheden bezit en bij onze uiterstepaal-bew oners ook volgens waarde geschat is. Vergeten wij de heer V... niet die in den walscb voor piano zoo uitmuntend zijn talent heeft laten hooren. De heer C. C... werdt, na het Concert, nogmaals door den voorzitter gevraagd om l'Ouvrier te zingen, omdat zijne stem, wij hebben ze hier te Yperen dikwijls kunnen lieoor- deelen, waarlijk schoon en krachtig is. De muziekkunst is zoo schoon, zoo edel, en dezelve op de buitengemeenten inplanten is lofweerdig, ook geven wij hier geern onze voldoening te kennen aan den verdienstvollen voorzitter dier maatschappij, over zijne edele pogingen: hij ook weet dat de kunsten bewerken helpt tot de beschaving van liet volk. Den 17 April laatst, op het middaguur, ten Stadhuize, is den Tuchtraad, die voor het 2cl" kwartaal 1864 aangewezen is, zaniengesteld, zie hier: Als effektieve leden, MM. Vandermeersch Emile, onder- luitenent der 1" kompagnie; Willem Spilliaert, serjant der 4"; Karei Gervoson, brigadier der halve batterij; LodewykRabau, garde der 5° kompagnie. En als suppleantenMM. Lodewyk Van Acker, onder-luit.' der 1° kompagnie; Komaan Breyne, serjant, 1°,- Lodewyk Wallaert, brigadier der halve batterij,en Seraphien Verlynde, garde der 4" kompagnie. Ten zelve dage, 's namiddags ten 3 ure, in 't zelfde I lokaal was er kiezing voor de opengebleven? graden in de 5e kom'0. Zijn gekozen: de heeren Ligy, Marie, eerste luitenant; De- coene, Hilarius, en Stoffel, Karei, onderluitenanten; Desma- sière,Josef,serjant; Bi imoVanderstichele deMauhus, korporaal De schilderij, de Vischvrouw, naar Van Schendel, geschil derd door Cli. Doolaeghe, is Zondag laatst, in den Zalm, ver loot geweest. Het prijsnummer is N° 54,j en is gevallen' aan M. Julien Burtey, rue de Ia Barre, 39, te Ryssel. 1 rijdag, korts na den noen, is onzen eerweerdigen deken win S' Maartens-kerk. M.Welvaerl,na eene kwijnziekte, over leden; dien heer was sedert liet jaar 1833 alhier te Yper in

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1