Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. DERDE JAAR. ZONDAG 1" MEI 1864. N° 110. De verovering van Jutland is besloten 5 liet hoofdkwartier der Pruissen is naar Yeile ovcrge- bragt.Verschilligc stammen, in 't gebied van Tunis zijn in opstand; de oorzaak daarvan is de verzwaring der belastingen. Engeland, Frankryk en Italië hebben er zeetroepen naartoe gezonden tot bescherming hunner landgenooten. De ver gaderingen der afgeveerdigdcn over de deensche zaak, zijn den 2.3 te Londen geopend. De wapen stilstand is verworpen.Garibaldi is naar Capre- ra terug. Twee groote gevechten zijn door den poolsehen generaal Bossack, den 27 April, niet ver van Warschouw geleverd geweest. De Circas- siers hebben nogeens eene groote nederlaag onder gaan. Meer dan 60,000 zijn, uitgehongerd en heel afgemat op weg naar Turkye, om zich aldaar te vestigen. Prins Couza komt nogeens met zijn volk goed overeen. —Den 25' April zijn llll. mexi- kaansohe MM. van Gibraltar vertrokken. Het klerikaal kabinet en deszelfs program is door Z. M. onzen koning niet aanveerd geweest. DE TOEKOMST, De brieven voor de redaktie, de boeken 0111 in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 26, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING: VoorIJperen, per drie maanden, fr, i-00; perjare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Ruiten stad, delfde prijs met verboog van bet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregel; de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten burcele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot bet verval van den dag dor verpachting, (les overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. De eerwaarde heer Welvaert, postor van S' Maartens en de ken van het distrikt Yperen, is den 25 April, ten gevolge van eene kwijnende en langdurige ziekteoverleden. De begraving heeft plaats gehad Maandag 11. en is met de tegenwoordigheid van al de overheden, van de aanzienelijkste persoonen der stad en van eenen onuitsprekelijken toeloop der menigte vereerd geworden dit bewijst dat het verlies dat Ype ren en deszelfs omstreek komen te doen door eenieder, onver schillig aan welke partij zij toebehooren, wordt betreurd. En inderdaad, M. Welvaert was een geestelijke die nog aan de oude school toebehoorde; hij was liefdadig, verdraag zaam, eenvoudig, meegaande, en bezat boven allen eene zeld zame en edele hoedanigheid, het was zijne regtzinnigheid. In een woord, de deken Welvaert was een geestelijke vol gens het harte van God, die het evangelie voor rigtsnoer van zijn gedrag nam, en wiens verlies door alle weldenkende per soonen wordt betreurd. Zijne gedachtenis zal hem te Yperen langen tijd overleven, niet alleen ten aanzien van zijn verheven karakter, maar ook door de versieringen aan zijne kerk, door zijn toedoen en gel delijke medehulp, toegebragt. (Volksvriend.) Maandagavond, tusschen 10 en 11 ure, zijn er twee kwaaddoeners den schildwacht aan den brievenpost op het lijf gevallen en hebben hem nog al deerlijk mishandeld. Zoo het schijnt zouden zij hem langs achter aangevallen zijn en hem zijn geweer ontnomen hebben. De man is naar het militair hospitaal gebragt. Men doet nauwkeurige opspo ringen om deze wilden te ontdekken. VEURNE. De vlaamsche feesten in West-Vlaanderen zijn dit jaar tal rijk en schitterend. Te Meenen, te Veurne, te Kortryk en te Yperen, overal zien wij aansporingen om het vlaamsch tooneel op te beuren en het op goeden voet te brengen; overal heeft men er ten vollen in gelukt het zoo gewenschte doel te berei ken Brussel, Brugge, Gent, Antwerpen, Ninove, Deynze, Blankenberghe, Nevele, Yperen, werden er waardiglijk ver tegenwoordigt. Overal weiden er goede en stichtende stukken voorgedragen en overal herwon onze moedertaal haar door de verbastering ontnomene reglen! Wij hadden het geluk Zondag laatst te Veurne getuige te zijn van het sluiten eens dergelijks feests, de uitreiking der onderscheidingen aan de overwinnaars en de overhandigingen der gedenkmetalen aan de maatschappijen die in den festival van 't verleden saizoen deelmaakten. Bij het aankomen des spoortreins stond de maatschappij Rhetorikers met eenen welgevormden stoet aan de statie deaf- geveerdigden en de overwinnaars der vreemde steden af te wagten. Na het afstappen, begaf de stoet zich langs verschil- lige mooi opgeschikte straten naar het Stadsschouwburg, alwaar de onderscheidingen werden uitgeroepen: Mijnheeren Dcposch, der Morgendslarvan Brussel, Schram, van den File, van Antwerpen, Brouckaert, van Vreugd in Deugd, van Lokeren, en juffer Emerence Deweerdt, der Vlaamsclie Ster, van Yperen, zag men er onder het luidruchtigste hand geklap eener talrijke en uitgelezene menigte bekroonen en de afgeveerdigden dc herrinneringen ontvangen. Van daar begaf de stoet zich langs nog eenige voorname stralen der stad naar hetgildhof der maatschappij,alwaar er eeneprachlige tafel een

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1