Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. DERDE JAAR. ZONDAG 8" MEI 1864. N" 111. Z. II. de Paus heeft tc Rome op 24 April laatst, na ccnen solemnclen dienst, het volk eene aan spraak gedaan waarin hij den keizer der Ruissen laakt over zijne barbaarsche handelwijze met hel roomsch-kristenvolk van "t ongelukkige Polen. De opstand van Tunis neemt nog altoos toe: 20,000 Bedouins zijn op voel cn hebbende tele graafdraden tusschen Tunis en de provinciën af gesneden. Het nieuw ministerie van Athenen is zamenge- steld als volgt MM. Balbi, voor de financiën, voorzitter; Angc- rino, binnenlandschPapazaphiropoulos, juslicie en eerediensten; Zimbrakaki, oorlog; Canaris,zee- magt; Caligas, buitenlandsch. Het tongres over de Deensche zaak neemt geen einde, en is gerigt alsof men eens ware om Dene- merken tc laten verpletten. Geen nieuws over ons binnenlandsch politiek. DE TOEKOMST, De brieven voor de redaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst tc worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 2ü, toe gestuurd worden.INSCHRIJVING: VoorUperen, per drie maanden, fr, 1-00; per jare, fr. 4-ÜO, vóórop te betalen. Buiten stad, zeilde prijs met verboog van het port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direktears. BEKENDMAKINGEN li centimcn den' drukregel—de Plakbrieven van Verkoopingén, Verpachtingen, enz. en andere Seriglen, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot bet verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar do verknopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, .plaats hebben. Zaterdag, ten 3 ure des namiddags, was ervergadering voor de liberale vereeniging in den Gouden Arend, alhier, ten einde het komiteit te vernieuwen en dan over te gaan lot de voorstelling der kandidaten voor den Provincialen Raad,waar van de uittredende leden zijn, de heeren E. Merghelynck Boedt,- Beke Comyn en Bayart. Zaterdagavond ten 8 ure, werdt er serenade gegeven door het muziek korps der pompiers aan den heer Carton, dislrikt- kommissaris van Yper, ter gelegenheid zijner benaming als ridder van 't Eere-Legioen van Frankryk en de Koninglijke toestemming hetzelfde in ons land te mogen dragen.Gcdurend het spelen des muzieks zijn er vele voorname beambten en in gezetenen der stad dien heer gaan geluk wenschen. Maandag,Dinsdag en Woensdag hebben wij dejaarlijksche Kruis-Processien zien door onze stralen gaan. Iedereen weet dat zulks geschied om den zegen van den Hemel af te smeeken over de vruchten der aarde, liet scheen ons ook dat zij dit jaar meer volk dan andere jaren achter zich hadden. De boerkens cn de hoveniers lachen in hunne vuistjens sedert Maandag regent het vijffrankstukken voor hun; de be volking zal er later ook van profiteren. Men leest in het Journal des Bèdux-Arts et de la Lillê- rature, (n° 8 50 april G'lc jaar) Door Yper trekkende, vond ik de gelegenheid eenige wer ken van aldaar vvoonende artiesten te kunnen zien, dezelve 1 verdienen aangehaald tc worden. M. F. Bóhin, waarover gij reeds gesproken licht, komt eene kerk-schilderij te vollooijen geschikt om eenen tweeden altaar in de kerk van S' Nikolaus te versieren, waar die kunstenaar alreeds eene andere schilderij geplaatst heeft. Dezelve verbeeld de Bewaar-Engel. De schilder heeft uitermaten goed gelukt, door de waarheid en iels hovenaardsch, waarmede hij zijn werk weten te be- kleeden heeft, waarmede hij het gevoel geheel aan het ont werp bindt. Dit laatste voortbrengsel moet in niets wijken voor de andere schilderij, alsook niet voor de muur-schildering des gewelfs, koupooi en het hoogweerdige des tempels door den zelfden schilder. Een ander artiest, M. Ceriez, is sedert eenigen lijd te Yper gevestigd. De voortbrengsels van dezen laatsten zijn in het minste betrek niet met de hierboven aangehaalde. Het is eigen lijk de genre, meestendeels nog genre Louis XV die zijne gevlochten kenmerken. Dezelve zijn allereenvoudigst van sa menstel: het huiselijk leven, eene lezing, een partijken echek-spcl, eene bijeenkomst van muziekanten, zijn gemeene- lijk de lieve voortbrengsels van zijnen geest, die daarom niet laten bij den kunstenaar een waar talent te vinden. De schilderij, une partie de musique, die ik gelegenheid vond te bewonderen is een waar meesterstuk, die onder het nederigste uitschijnsel u diepe kennis der zaak doet opspeuren. Men houdt zich hier veel bezig over de muren-schildering van de binnenzalen der schoone Halle, te verrigten door MM. Guffens, Swerts en de Groux. Jk zal later over deze zaak han delen. tk vinde het regt en nnllig dat de provincie-steden, door het Journal des Beaux-Avis, laten kennen hetgeen de kunsten in hare muren voortbrengen. Iedereen vindt er zijn voordeel bij. Al den eenen kant is het belooning geven aan dezen die zich met verknochtheid aan de zaak wijden en al den anderen kant het is den artiest helpen door hem hekent te rnakkn. R... Zie hier de namen der leden van den provincialen raad van Wcst-Vlaanderen, van ons arrondissement, wier mandaat

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1