Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. DERDE JAAR. ZONDAG Ei" MEI 4864. N° 412. Brieven uit Rome geven onrustende maren over de gezondheid van Z. II. den Paus. Garibaldi is den 9 dezer te Caprera aangeland. De Oostenryksche vloot is door deze van Dene marken verslagen. Yeldmarchalk Wrangel is bezig met Jutland plat te ruineren. Vier jongelingen, te Opatow (Polen) zijn op hunne wandeling, op bevel van generaal Beigard, aangehouden en, alhoewel aan geene misdaad schul dig, zonder veroordeeling opgehangen. 4)e vijandelijkheden tusschen Oostenryk-Pruis- sen en Denemarken zijn voor eene maand opge schorst. De minister van justicic en van T inwendige van Denemarken hebben hun ontslag gegeven ter oorzaak van 't openen der zeehaven waarop de blo- kus lag. Het aftrekken van de Engelschc bezetting der Jonissche eilanden is vastgesteld op 4 Junij 4864. Berigten uit Nieuiv-Zeeland geven dat de opstandelingen na twee nederlagen, voorstellen van vrede aangeboden hebben. De omwenteling van Tunis slaat niet op beteren, Een groot getal aanmerkelijke steden zijn reeds in de magt der opstandelingen gevallen. De Bey moet nu ook weg en mén wilt kroonprins Sidi-Ha- manda aan het hoofd der regering. Frankryk Engeland en Italië houden zich gereed om hunne Troepen aan land te zetten. Te Brussel wijst onze politieke barometer nog al toos op onveranderlijk. DE TOEKOMST, De brieven voor de red'aktie, de boeken om in ons bladjo geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 26, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor lJpercn, per drie maanden, Ir, 1-00 per jare, Ir. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verboog van bel port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregel; —de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van (lil Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot bet verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle inlee- kenaar voor één jaar beeft regt driemaal een borigl van zes regels, zijn beroep betreffende, onvcrgeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in do voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats, hebben. Zaterdag laatst verkocht men afgekeurde peerden der Rijschool. Een liefhebber onzer stad sloeg een over en deed het dadelijk zijnen stal binnen maar eenige uren later was het beest reeds in den peerden-hemel: het was dood. Weinig voor den avond deed de eigenaar de beest weg voeren en alhoewel hij niets anders dan schade had, wilde hij geen kwaad met kwaad loonen: hij deed het peerd met veel eer begraven. Een jongen ging achter met een brandende oordje-keersje'. Ret is de eerstemaal dat wij eene peerdenbegraving bij- woonenQuelle farce Zondag laatst, ten 5 ure namiddag, was er kiezing voor de 2'1" kompagnie Burgerwacht, in het Stadhuis, ten einde de graden van kapitein en fourrier te vervullen. Be kiezing gaf, niet bijna algemeene stemmen, den graad van kapitein aan M. Leo CardinaaJ, luitenant, en dien van fourrier aan Bernar- dusFagel, garde, beiden vorig deelmakende van de zelfde k'0. Den 17 dezer gaat het korps officieren onzer Burger wacht over tot het noemen eens kommandants van het dienst doende bataillon. Men zegt dat M. de ridder Aug. Hynderick het mandaat zal aanveerden. De wapeninspectie voor het zelfde bataillon die gesteld was op 1G dezer, is verzet tot verder vermaan. De schieting van Maandag namiddag voor het bataillon Burgerwacht heeft, door geval van slecht weder, geene plaats kunnen grijpen. Donderdag, ten 2 1 /2 ure na den noen, was er serenade gegeven door het muziekkorps der Pompiers onzer stad aan het jonge paar M. Edmond Vanden Bogaerde, advokaat, en Jufvr. Maria Van Daele, denzelfden dag in huwelijk getreden. Onze maatschappi de Vlaamsche Ster, heeft op nieuw eenen perel te meer aan hare kroon ontvangen. Te Meenen heeft zij den 4den prijs in den ïooneelstrijd van dit jaar be haald; het is nu het ;>0"° eermetaal dat deze maatschappij aan haren schild mag hangen Dit getal is zooveel te grooler omdat deze maatschappij,ingerigt op 1!) October 1837,slechts heur bestaan eigentlijk begonnen heeft met 30 April 18G0, wanneer zij voor de eerste maal op het tooneel te Thourout trad. Proficiat, Sterrel Zie ons Kunst- en Letternieuws daar zal men kunnen hespeuren met welke grootc vermaarde maatschappijen des lands zij heeft moeten in de mat trekken Sprekende over de Vlaamsche Ster, is er in Reinaert de Fos(een hekeibladje van Antwerpen) van Zondag laatst een fa meus artikel te lezen over de feesten, gegeven aan de zoo ver- dienstvolle tooneelkunstenares MejulTer Emerence Deweerdt (lslc Prijs van Veurne). Dit artikel is eene parodie dezer fees-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1