Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. nieuws. DERDE JAAR. ZONDAG 22" MEI 1864. N° 115. Het nieuws uit Rome meldt ons dal Z. II. de Paus in eenen zeer gevaarlijken gezondheids-staat verkeert. Er zijn maatregels genomen tot het kiezen van den opvolger van Pius IX, ten einde, vóór dal de mare van het overlijden in het publiek geweten is, Rome in het bezit van een ander opperhoofd zij. Niettegenstaande de opschorsing der vijandelijk heden, zeilen de Pruissen hunne plunderingen in het ongelukkige Jutland voort. Ziehier de verliezen welke de Dcners gedurende den oorlog onderstaan hebben: 4,280 dooden en gekwetsten, 4,695 krijgsgevangen, 5,000 zieken, 2,500 verlofgangers 467 kanons. De permission- narissen zijn de Holsteiners. üuseene vermindering van 16,473 man, waaronder ten minste 500 olïi- cieren. Hat schijnt dat ons ministerie zal genoodzaakt zijn, zijn ontslag in te trekken, uit hoofde de katho- e programma niet aanveerd is. EKOIST, ;le boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 26, loe- V1NGVoor IJ peren, per drie maanden, fr, t-00; per jare, fr. -i-00, vóórop te betalen, buiten stad, zelfde De brieven voor de redaktie, do 1 gestuurd worden.ÏNSCHRIJV1 prijs met verhoog van het port. Men soli rijft in bij den" drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs.' BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregel; —de Plakbrieven van Yerkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigl van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. OU! Zondag namiddag waren wij getuige van eenen nog al he vige» brand, die te Brielen zes huizen en twee vlas-mikken vernielde. Hoe nu liet vuur er ingekomen is, weet niemand. Omtrent 2 1/2 ure werd men brand gewaar in een der mik ken, seffens gaf men den alarm, maar bet was te Iaat; on voorzien van middels om te blusschen, kon men bet vuur niet tegenhouden, en in min dan eene uur waren alle de aaneenpa- lende wooningen de prooi der vlammen. Er werd hulp te Yperen gevraagd, en doordien het schoon weder was, had eik willen zijnen Zondag goed besteden met eene wandeling naar den buiten tc doen, zoo dat het eenigen tijd kostte eer men de noodige mannen bijeen bad gezameld. Ten (i ure trokken de Ypersche pompiers met hunne pompen er naartoe; de nog- laaijende puinen werden, na vier uren werkens, gedoofd; doch, uit voorzichtigheid, hield men wacht voor t overige des nachts. De schade beloopt op omtrent 30,000 fr. en alhoewel bijna alles verzekerd is, helpt deze ramp verschillige huisgezinnen op zand. De verbrande vlas-mikken behoorden aan BI. Verbeyle- wegen, van Yperen, de huizen het eerste, bewoond door Ja cob Leterme, behoort aan J.-B. Leclercq, van Brielen, het tweede, door Désiré Debreu, aan sieur Leclercq, het derde,door Pieter Rommer en weduwe Berges, ook aan Leclercq, het vierde, door Louis Desinytter, hakker, zijn eigendom, het vijfde, door de weduwe Regina Cailliau, haar toebehoorende, en liet zesde, bewoond door Philip Desriick, behoort aan w° Regina Cailliau. Dit ongeluk bewijst nogeens hoe nuttig, hoe ?ioodic/ het is dat iedere gemeente in bezit eener brandspuit zij. Ten lande waar overal, nu zonder nut, de burgerwacht op het papier ingericht is, daarin zoude men het manschap kunnen vinden, dat alsdan, ten minste, een doel van bestaan zou hebben. De onkosten zouden, in den beginne door den Staat onder steund, later voor elke hewooner eene kleine belasting zijn, door hem geheel geern betaald. Wij vernemen dat er te Yper verschillige sociëteiten zijn die reeds maatregels nemen om concerts of vertooningen ten voordeeleder ongelukkige uitgebrandèn van Brielen te geven. Onder andere, weten wij reeds zeker dat de muziek der Pom piers onzer stad, te samen met deze van 't (>d0 regement onzer bezetting, voornemens zijn Zondag aanstaande van twaalf tot éen ure 's middags in den publieken Hof een concert te geven waar iedereen toegelaten is, mits zijne jonst aan den in gang des llofs in de handen eener kommissie te stortendan nog dc Vlaamsche Sier, die zich voorstelt eene buitenge- woone vertooning te geven op Maandag, 30 dezer, in Stads schouwburg. Geene plaatsen zijn te nemen: men teekent in voor ten minste één frank. Er zullen lijsten van huis tot huis gedragen zijn. Blaandag namiddag, ten Y ure, had er eene sclioone plegtigheid plaats op het landgoed van den heer baron Blaze- man, senateur, te Proven. l)ie heer, een ware voorstaner van al wat kunst en vooruitgang is, schonk aan de maatschappijen S' Sebastiaan, van Proven, en de Troostverwachters, van Rousbrugge, elk een allerschoonst vaandel. Deze zijn van rood zijde pane met in goud en kleuren geborduurde zin nebeelden en spreuken er op, zeer kostelijk en kunstig ge maakt. De ontblooting der vaandels verwekte bij de menigte eenen algemernen verwonderings-kreet, die met geestdrift door de lucht galmde. De Rousbrugsche-muziek (ook in bezit van een

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1