Politiscli overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politiscli overzicht. Stads nieuws. DERDE JAAR. ZONDAG 49" JUNIJ 4864. N» 417. liet laatste nieuws uit Algiers, zegt dat de op stand te Tunis nog niet gedempt is, en dat dc op standelingen zich geheel digi bij dc hoofdstad bevinden. In Mexico staat alles om het best. Men verlangt met ongeduld de aankomst van den nieuwen Keizer. De zaken van Prins Couza zijn op goeden voet de onderneming bij het hof van den groolen Turk is wel gelukt. De bijeenkomsten der gevolmagtigdcn om de zaak van Denemerken en Duitschland effen te ma ken, zijn lieden zooverre als in het begin. De strijdende partij wapent zich wederom. De drij gekroonde hoofden van Russen, Ooslen- ryk en Pruissen, komen te Kissingen en te Garis- had bijeen. De andere mogendheden zien zulks met geen gerust oog aan. In onze Kamers is het ook nog alloos gelijk men wisselt vele woorden op hel krisis. DË TOEKOMST, De brieven voor ile redaktie, de boeken om in ons bladjc geplaatst Ie worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 2(5, toe gestuurd worden. INSCHRIJVINGVoor Uperen, per drie maanden, fr, 1-00 per jare, Ir. -i-()0, vóórop te betalen. Builen Stad, zelfde prijs met verhoog van het port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregelde Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Beriglen, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle inlce- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigl van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje Ie laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Een nieuwsblad heeft gemeenlijk: sterfgevallen, politiscli overzicht, kunst- en letternieuws, verschillige tijdingen, offi- ciele akten, enzwacht, wij zouden nog het voornaamste vergeten, en het stadsnieuws! Eene gazet uitgeven is geheel wel en goed, maar waarmede gevuld? was de vraag hij het verschijnen van n« 1 der Toekomst. Eh welmet nieuws, ver duiveld Sedert hebben wij de juistheid dier vraag kunnen schatten. Politiscli, verschillige tijdingen, officiële akten, enz., zijn geheel gemakkelijk om te vullen, er is altijd iets. Maar stads nieuws geven, als er in een stadje als Yper, van 1 (i dui zend zielen, geen voorenvait, is een groote loei-. Nu, nu, wanneer er geen nieuws is,vertellen wij ouds; het is toch beter dan niets, niet waar lezers? Welaan, luistert: De brijkebakkerijen, buiten de Statie-poort, zijn in volle be weging; sedert eenige dagen werkt men dag en nacht aan eenen oven die bezig is met bakken. Vele menschen, die het brijkenbnkken nog nooit gezien hebben, vinden nu gelegen heid om hunne nieuwsgierigheid te voldoen men moet het zien om zich een gedacht te kunnen vormen van de rapheid des handwerks. Donderdag laatst zijn wij ten G ure gaan zien naar het exerceren onzer burgerwacht, op het Minne-Plein. Zeggen dat onze burgers hunne bewegingen uitoefenen alsof het oud gedienden waren, is geen stoffen, maar echte waarheid. De oorzaak waarom men zoo sterk aan het leeren is, is dat het in de toekomende maand generale inspektie is voor den staf kolonel, M. Desorlus. Heden, Zondag, trekken onze garden nogeens op; het is wapen-inspektie in groote kleeding,'svoornoens ten 10 -1/4 u. De kommandant zal zonder twijfel van deze gelegenheid ge bruik maken om eene algèmeene oefening te bewerken. Er heeft's namiddags, in het hotel het Gouden Hoofdeen banket plaats, die de heeren officieren der burgerwacht aan hunnen nieuwen kommandant, M. den ridder Aug. Hvnderiek, opdragen. Maandag aanstaande komt de Liberale Associatie bijeen, ten einde eenen vervanger van den overleden heer Comvn, Provinciaal Raadslid, voor te stellen. Daar is eene nieuwe sterre te zien. Zie hier wat er ons uit Thiell ter inplaatsing toegezon den is Hoe meer communicatiën, hoe meer steen-, kei- of ijzeren wegen er bestaan, hoe beter voor den landbouw, hoe beter voor den koophandel. Om voorspoedige zaken te verrigtcn, moet de landbouw nietalleen voordeelig kunnen voortbrengen, maar ook gemakkelijk kunnen verkoopenen om gemakkelijk te kunnen koopen en verkoopen, moet de landbouw gemak kelijke wegen hebben. Iedereen die gezond oordeelt, verslaat dit, alle dage, meer en meer. Zonder de levendigheid van den koophandel, ware de landbouw een armoedje; en zonder den bloei van den landbouw, zou de handel kwijnen. Er was, te 1 hielt, sedert eenigen tijd, sprake van eenen ijzeren weg, die zou gemaakt worden, van Rousselaere op Ar- doyc; van Ardoye op Pilthem van Pitthcm op f hieltvan Thiell op Ruysselede; van Ruysselede op Aeitre; van Aeltre op Eecloo; van Eecloo op Zelzaete. Wij vernemen uit eene goede bron, dat M. ïïoyois, conces- sionnaris, in verwachting, van eenen ijzeren weg van Binche naar Lessen, aan M. den Minister van openbare wei ken, de vraag heeft gedaaan tot het bekomen der concessie van eenen ijzeren weg van Rousselaere naar Zelzaete, langs Thielt, A< Itre en Eecloo.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1