Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Ivimsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politiscli overzicht. Stads nieuws. DERDE JAAR. ZOADAG 5" Jl'LY 1864. N° 119. Men mag voortaan de Deensch-Duilsche zaak als afgedaan aanschouwen. Men zal zich misschien verwonderen dat dezelve zoo gemakkelijk is effen gemaaktmaar kon het anders wanneer Engeland die hel meest in hel spel stak, zijne knikkers uit de ronde houdt, om zich met Duitschland niet slecht te stellen; wanneer Rusland daar is dal zijne twee mededeelers van Polen wil sparen; wanneer Zwe den niet roeren kan, omdat Engeland stil blijft; en wanneer Frankrykzich onthoudt om cr later voor deel uit te trekken en Engeland te straffen over zijne niet toestemming in het groot Europaansch kongres door hem voorgesteld. In zulk spel is hel altoos de kleinste die de gril len dergrooten bekoopt. Denemcrken is veroordeeld om géslagtofferd te worden. In Algiers is de opstand bijna geheel gedempt. Hel nieuws uit de Vereenigde Staten geeft ons te kennen dal de Noorderlingen ahveêr op vele plaat sen de overhand verkregen hebben. Iletbudjet van binnenlandsche zaken is Zaterdag, 2o Junij, door onze Kamers gestemd geweest. De middenseklien hebben zich vergaard om ver schillende wetsontwerpen te onderzoeken onder andere stelt M. Oris voor 6 Volksvertegenwoordi gers en 5 Senators bij hel reeds beslaande getal le voegen. Men is bezig met de diskussie over liet budget van publieke werken. De Senaat is bijeengeroepen tegen Maandag 4 Julij. ten 2 ure namiddag. De brieven voor de redaklie, de boeken om in ons bladje geplaatst Ie worden, moeten vracbtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 26, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor Uperen, per drie maanden, fr, 1-00 per jare, Ir. 4-00, vóórop Ie betalen. Buiten stad, zeilde prijs met verhoog van liet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkleurs. BEKENDMAKINGEN !2 cenlimen den drukregel; de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot bel verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- 'kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Burgerwacht. Zondag laatst, ter middag uur, was er loting voor liet opmaken van den Tuchtraad die het 5de kwar taal zal moeten zitten. Zie hier de uitslag Effektieve leden, MM. Podevyn, Hendrik, onder-luitenant; Vandermeersch, Justin, fourrier; Brixis, Gustaaf, korporaal, en Scholtey, Désiré, wacht. SuppleantenMM. Sursan,Felix, luitenant; Cardinael, Leo pold, sergent; Rofliaen, Leonard, korporaal, m Van Acker, Gonstantin, wacht. Heden Zondag, ten 7 ure 's morgens, algemeene wapen oefening op het Minneplein. lie generale inspeklie voor de Ypersche Burgerwacht heeft Zondag aanstaande 10 Juiij plaats; M. de kolonel De Sorlus, generale staf-overste de dienst van geiierale-inspek- teur doende, zal zich alsdan in onze stad bevinden. Dinsdag avond gaven de heeren muziekanten van ons korps Pompiers serenade aan de heeren P. Beke, Burgmees ter, en P. Ramoen, kapitein-kommandant der Pompiers, ter gelegenheid der verjaring huns naamdags (S' Pieter). Donderdag, ten 10 ure 's morgens, begon de kiezing voor een lid van den Provincialen Baad, in vervanging van wijlent M. S. Comyn van Langemarck. M. E. liteca, notaris teBoesinghe, is gekozen geweest. liet schijnt dat deze keus alle man bevalt, want M. ïiteca bezit de achting van eenieder. 'S avonds was het feest te Boesinghe; men hoorde het kanon, tot hier in Yper, brommen. Vrijdag namiddag, ten 4 1/4 ure, begonnen eensklaps al de klokken der kerken onzer stad, te luiden. Onze acht bare deken, den eerweerdigen heer Boone, kwam van Brugge met den spoortrein aan. Men heeft dien heer naar onze hoofdkerk geleid alwaar hij zijne plegtige intrede heeft gedaan. Men zegt dat Donderdag aanstaande de luisterrijke instelling zal plaats hebben. Vrijdag, 1 Julij, des namiddags ten 7 ure, werd het beeld van O.-L.-V. van de Vesten, met de gewoone pleglig- lieid, uit zijne kapel gehaald en processie-wijze naar S' Niko- laus kerk gedragen, waar cr eene octaaf ter zijner eer plaats heeft. Gelijk andere jaren waren er veel maagdekens en de stoet was vrij-schoon. Zaturdag, 2 Julij, ten 8 ure 's mojgons, heeft er zich een kaporaal van hel C"1" linie-regement, alhier in garnizoen, in zijne kamer, voorden kop geschoten. Peerden-nieuws, Ons bladjen lag Zaterdag laatst juist op de pers wanneer men ons eene klucht vertelde die wij, als gazette schrijver, nooit zouden laten over te nemen Een onzer stadsgenoten, M. willende eene kleine reize ondernemen, bevond zich wel in bezit van een peerd, maar er ontbrak hem een rijtuig. Wat gedaan? Na wat denkens komt bet hem in het brein dal zijn vriend X, eene uer van hier wo nende, wel hem liet zijne zal willen kenen. Spoedig liet peerd uit den stal en juid naar buiten. Onze stadsgenoot komt zonder ongeluk met zijn peerd hij vriend X,

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1