Politiscli oyerzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. Be art.-schilder M. Th. Ccriez, DERDE JAAR. ZONDAG 10» JULY 1864. Nu 120. Men heeft tijdingen uit Algiers tot 5 July. Vier kolommen onder bevel der generalen Rose, Liebert, Marlineau en Lepasset, hebben al de stam men der Flittas in hunne laatste schuilplaats ge dreven. Meer dan 4000 krijgsgevangenen zijn ge nomen. De getrouwgebleven Arabiers hebben zeer groolen buit gemaakt. 500 Afgeveerdigde van de Arabiers, die hunne onderwerping doenzijn door generaal Rose ont vangen geweest. De algiersche dagbladen zeggen dat de hoofden des opstands naar den Sencgaal zullen verbannen worden. In Denemarken zetten de magtige bondgenooten hunne veroveringen voort. Jutland is nu geheel door hen ingenomenEngeland heeft verklaard dat wanneer men de hoofdstad en de koning van Dene marken zal bedreigen, het alsdan zal beginne den ken om bet ongelukkige land ter hulp te snellen.De noordweegs.che vloot beeft bevel ontvangen het be dreigde land ter hulp te komen. In Amerika, krijgen de Noorderlingen alweder- om klop Wanneer toch zal men dien broederoor log eindigen Een zonderling schouwspel levert zich dezer week in onze Volksvertegenwoordigerskamer op de geheele regterzijde blijft sedert dinsdag afwezig De oorzaak dezer handelwijze, is bel voorstel van M. Orts het getal volksvertegenwoordigers van 6 en dat der senateurs van 3 Ie vermeerderen. koml twee Schilderijen, voor de Antwerpsche Ten toonstelling bestemd, te voltooijen. Deze twee ge wrochten zullen tot 14 dezer, in het Café Casino digt de statie van den ijzeren weg, zigtbaar zijn. de toekomst; De brieven voor de redaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmiide-straat, 26, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor Uperen, per drie maanden, fr, 1-00; perjare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verboog van liet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregelde Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een borigl van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. De Letterkundige Prijskampen zijn aan 't dagorde, Rousse- laere, Watou, Antwerpen, Gulleghem, Lokeren, Yper, Wette- ren, zonden ons hunne programmas toe die wij beurtelings met veel bereidwilligheid overgenomen hebben. Zie ons Kunst en Letternieinvs. Deze week, Dinsdag, zagen wij eene geheele massa volks de Dixmudepoort uittrekken: het was de plegtige inhuldiging van den pastor der parochie Brielen, BI. Verhaeghe. Des morgens ten tien ure brgon de plegligheidstoet met tegenwoordigheid van al het geestelijk der omliggende stre ken en de voornaamste overheden en ingezetenen der gemeente; 's namiddags, praclitmaal en des avonds luisterrijke verlich ting. Krielen was op zijn beste. 'S anderendaags was er een Brielenaar die ons zegde«Vriend, gij moet vandaag naar Brielen niet gaan om hier, er is geen meer 1 Woensdag was het te Yperen te doen wij hadden alhier de luisterrijke inhaling van onzen nieuwen deken, de eerweerde heer Boone. De Boterstraat was zindelijk versierd met triomfpoorten, sparreboomtjes, groenigheden en jaarschrif teneen gedeelte des Leets, tot aan de kerk, was ook in op schik. Ten tien ure vormde zich dc stoet aan de kerk: maag den en maagdekens waren er in massa, het muziek der Pompiers met het korpskonfrerijen met wimpels en vanen waren er niet te kort, heiligen en zinnebeelden waren er ver beeld. Om met eens uit te zeggen het was een prachtige stoet. De eerw. heer Boone werdt uit de woonst van den heer Terrier, in de Boterstraat gehaald. Dezen heer was omringd door vèrschillige groote weerdigheden van Brugge en elders al de kerkmeesters en altaar-bewaarders onzer stad bemerkten wij insgelijks, alsook de herren kommandanten der Burger wacht cn der Pompiers. Onmiddclijk na de inrukking, begon de plegtigheid in de kerk. Geheel de parochie Sinl-BIaartens en een deel der aanpalende waren letterlijk met vaandels van alle kleur behangen, een klaar bewijs dat alle de parochianen te gelijk dc aankomst van BI. Boone als deken onzer hoofdkerk begroeten en toejuichen.'S avonds waser prachtige verlichting. Onze Gemeente Kermis, Thuyndag aanstaande, schijnt zeer briljant te zullen zijn. Wij hebben hooren spreken van Ringsteking, Verbroederingsfeest, Vuurwerk, Trabolprijs- kamp, Luchtbal, Vinkengezang, groote Schieting hij Sinl-Se- bastiaansgild, enz., enz. Zoodra wij het programma in ons

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1