Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. DERDE JAAR. ZONDAG 17» JULY 1S64. j\T° 121. De Kamers van Italië hebben de wet gestemd die de vrijstelling der milicie voor de geestelijken afschaft. Denemarken stelt den vrede voort. De groote mogendheden gaan het goed koop hebben. De heer Cumont, lid der volkskamer, is Zondag te Aelst gestorven, het was op hem dat men re kende om de zittingen in de kamer te kunnen voortzetten. Zijne dood brengt nieuwe moeijelijkheden aan den dag, namelijk in dezen politiekcn toestand. Er is grootelijks spraak van opschorsing onzer Kamers en herkiezing voor den 11" Oogst. Het Senaat heeft zijne zittingen gesloten. DE TOEKOMST, De brieven voor de redaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst Ie worden, moeten vrachtvrij den uilgever, Dixmude-straat, 26, toe gestuurd worden INSCHRIJVING Voor IJperen-, per drie maanden, fr 1-00: perjare, fr. 1-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verboog van liet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKEND H4KINGEN 12 centimen den drukregel; —de Plakbrieven van erkoopingen. Verpachtingen, enz. en andere Beriglen, ten bureelo van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot liet verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Zondag- laatst was er rene lmitengewoone roering in onze stadhet was generale inspectie voor M. De Sorlns, kolonel van den generalen-staf der Burgerwacht. Ten 9 ure waren al de officieren in het hótel de Kassellerij vergaderd en trokken naar het hótcl het Gouden Hoofd, alwaar den inspecteur-ge neraal afgestapt was, om hem, volgens 't gebruik, een bezoek af te leggen. Wij vergaten nog te zeggen dat 's avonds te vooren,' 'bij het aankomen van dien heer, met den laatsten spoortrein, er serenade gegeven werd door het korps muziek der Sapeurs-Pompiers. Ten 9 1/2 ure was het overzigt der verschillige stukken van administratie, waarover M. DeSorlus zeer te vrede was.— Ten 10 1/2 ure, aigemecne bijeenkomst op het Plaine- d'Amour van waar geheel het ba tail lo n Burgerwachten, de Pompiers en de halve batterij Kanonniers naar de Groote- Markt vertrokken. Daar werden er ecnige krijgsbewegingen uitgevoerd waarover den generalen-opziener insgelijks uitei- maten te vrede was. W ij weten uit goede bron dat hij gezegd heeft dat de Ypersche-bui'gerwacht voor het dienst-orde cn de oefeningen nevens de beste van het land hare plaats mag nemen en dat hij een lofzwaaijend verslag aan den heer Minister van Binnenlandsche Zaken zal opmaken. De Majoor-Kommandant heeft den heer opziener De Sorlus prinslijk op een banket genoodigd, alwaar, benevens verschil lige overheden der stad, zich insgelijks de officieren der drij hierboven opgesomde korpsen bevonden. De heerlnspek- teur is met den trein van ure 's namiddags terug naar Brussel vertrokken. Maandag, ten 2 ure des namiddags, is er eene vrouw (in den wandel Melanie Hazewinds) die zich om het leven ge- bragt heeft met van boven néér den vestings-muur te sprin gen. De heer policie-kommissaris had deze ongelukkige voor het een of ander feit aangehouden om haar naar de Beurs te geleiden. Toen, omtrent bij de militaire broodbakkerij geko men, zij haar afgrijselijk besluit ten uitvoer bragt. De heer kommissaris greep haar bij haren mantel vast, doch hij scheurde door het geweld,en een deel daarvan bleef in zijne handen. In het springen draaide de ongelukkige op zich zelve en borst het hoofd tegen den vestingsmuur. Men heeft het lijk opgevischt en naar 't Burger-IIospitaal gedragen. Volgens onze belofte in ons laatste nummer gedaan, zie hier liet Programma der Thuindacjfeesten 18(54. Zaterdag 6" Oogst. Ten G ure's avonds, Bcijaardspe! ten 7 ure, muziek in den Hof (Pompiers.) Zondag 7". Vinkengezang ten (i ure 's morgens, op het Minne-Plein. 'Snoens Concert in den Hof. Ten 3 ure 's namiddags groote Handboogschieting (S' Sebastiaan). Ten 7 ure 's avonds, Concert in de groote zaal. Maandag 8". Ten 8 1/2, voortduring der Schieting. 'S noens, muziek in den Hof (Pompiers). 'S namiddags ten 2 1/2 ure, Groote Ilingsteking op de Esplanade. Kaartspel- strijd, ten 5 ure namiddag (waar Ten 8 ure 's avonds, Groot Bal (Sl Sebastiaan). Dinsdag 9". 'S noens, muziek in den Hof. Ten 3 ure 's namiddags, Schaartjen-Knip, op het Zaalhof. Ten 4 1/2 ure, op de Grootc-Markt, opvaart van M. Glorieux in zijnen luchtbal. 'S avonds, ten 7 ure, verlichting en Yeldfeest in de Concorde (buiten). Wroensdag 10". Ten 10 ure 's morgens, Pnjsdeeling aan de leerlingen-overwinnaars van 't lager onderwijs gevolgd door deze van Stads-school. 'S noens, muziek in den Hof. Donderdag 11". Ten 3 1/2 ure 's namiddags, Waterfees ten op de Kaai. Zondag 14". 'S noens, muziek in den Hof. Ten 5 ure Trabol-Prijskamp (Dolphijn). Ten 4 ure,Prijsuitreiking van het Letlerkundigfeest Kunst is ons Vermaak); 's avonds, Bal in de groote zaai door dezelfde maatschappij. Ten 10 ure magnifiek Vuurwerk op het Minne-Plein.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1