jPolitiscli overzicht. - Stacls-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Pólilisch overzicht. Stads nieuws. DERDE JAAR. ZONDAG 24" JULY 1864. N° 122. Het is nogeens wapenstilstand tussehen Dche- merken en de vereenigde legers van Oostenryk en Pruissen. Hel is'té hoper dat men vóór het einde «dér maand tot eenen goeden en duurzamen vrede zal gekomen zijn. Koning Leopold is dezer week incognito naar Vicïiy vertrokken, alwaar hij den 21 dezer aan kwam. Napoleon III houdt tegenwoordig ook daar -zij verblijf. De Belgische Kamer der Volksvertegenwoordi gers is bij koninglijk besluit van 16 July 180-4 ont bonden. Ziehier de kieskollegien, op Donderdag II Au- gusty bijeengeroepen voor liet kiezen der Volks vertegenwoordigers. met het getal door ieder te kiezen Provincie Antwerpen: Antwerpen. Mec'Be- 4"èn. 3 Turnhout. 3 te samen I! Pt ovincie Bra-band: Brussel. II Leuven, 1 Nyvel. 4 te samen 19. Provincie Oost-PlaenderenGent, 7Aelst. 3 S'-Nikolaes, 3 Audenaerde, 3 Dendermonde, 3; Eecloo, 1 te samen 20. Provincie fPest-PlaenderenBrugge, 3Yper, 3; Kortryk. 3 Thielt, 2; Bousselaere, 2Veurne, I Oostende, 4 Dixmude. I te samen 16. Provincie Henegouwen: Bergen, 5'; Doorriyk, 4; Charleroi. 4; Thuiu, 2: Soignies, 3; Ath, 2; te samen 20. Provincie Lvik: Luik, 7 Hoei. Warémme, i te samen 13. Provincie Limburg: Hasselt. 2: Maessêyck, 1te samen S. Provincie Luxemburg: Ai'lon, 1 Marche,! Neufchateaii.IYirton, 1 'té samen 3. Provincie NamenNamén,.4 Rhillippev'ille. 1: Dinant. 2 te samen 7. 2Verviei's, 3: Tongeren, 2: Batznach, I; DE TOEKOMST, wmmsmmam De brieven voor de rediiklie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten racbtvrij dên uitgever, Dixmudé-straat, 20, toe gestuurd worden. - INSCHRIJVING Voor IJ peren, per drie maanden, fr, i -00 per jare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten'stad, zelfde prijs met verboog van lvet port. Hen schrijft in bij den drukker van dit blad. alsook bij alle post-direkleurs. BEKENDMAKINGEN 12 een timen den drukregel; —de Plakbrieven van Verkoopingên, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt. zijn j/rnHs ingelijfd lot het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders.'Alle infeê- Kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigl van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit biadje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingên, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Zondag nacht, het is te zeggen Maandag uchtend vroeg, vroeg,in eene herberg, waar er eenige pekkers die, om licht te sparen, den klaren afwachtten om naar hun bed te gaan, kwam er een man binnen. Is er niet van juideren dienste, als 't julder blieft Eije nog bourlongnen Nink, 'k hen da tjuiste de laatste verkocht. F. wé, geef m'cn ei. Eenige farceurs wilden de bale houden (lachen) met den marchand en al bet eene of ander doende, werd de pander omgekeerd en eenig geld viel op den grond. Natuurlijk bragt liet eene woord het ander bij en men keef. De vrouw van den koopman in bourlogne, die daarin 't gebuurte woont, hoorde het gerucht, stak haar venster open, en ziende dat hel haren man was die in stokken lag (die ruzie had) ging zij maar haren moed te rade en sprong buiten. In hare haaste vergat zij een weinig meer aan te trekken dan Eva's kosluim. Degene die het meest met haren man te doen had, werd eerst bij den kraag gestekt door madame in 't witte. Die handelwijze werd met een algemeen gelach onthaald. Dit tooneel gebeurde op straat. De andere zich alzoo .eensklaps aangevallen ziende, verweerde zich ten beste mogelijk tegen, en beide kampers rolden in de grep. Niets aardiger, niets vreemder dan een welgekleede jongeling in worsteling met eene dame in 't witte. Gij hadt ze moeten zien rollen, stampen, enfin 't was zeldzaam. De worsteling heeft geëindigd met den aftogt van beide partijen. De aanschouwers zijn heel te vrede over het nieuw opéra, la Dame Blanche, dat zij dien nacht bijgewoond hebben. Woensdag laatst had alhier de trouwfeest plaats van M. Bernardus Mortier, beslierder der Gemeente-school, met mejuffer Clemence Gryson, van Becelaere. De omstandigheid verwekte eene algemeene hetooging. De drij serenaden door het muziek der Stads-school, liet muziek van het korps Sapeurs-Poinpicrs en van de Koorafdeeling dér Vlaamsche Ster, hebben hem de overtuiging gegeven tot hoe ver hem de algemeene achting in I peren toegedragen is. Donderdag, ten 11 ure, werd, ter gelegenheid van den 53" verjaardag van 's Koning* inhuldiging, een Te Deunt ge zongen in onze hoofdkerk. Alle burger- en militairé-överhedèn woonden deze plegtigheid bij. Een eere-pelolon werd door de Pompiers met muziek, door de Artillerie en Infanterie (t* Kompagnie) Burgerwacht geleverd. Het garnizoen (infanterie) was er ook met eene afdeeling tegenwoordig.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1