Politisch oyerzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Alp, anden Peereboom, Leo Be FÏorisone, aftredend lid, Désiré V ancien Iloogaerde,n0taris Stalls nieuws. DERDE JAAR ZONDAG 7» AUGUSTY 1864. N° 124 WEL IS ON VERBETERD YK.» Sommige onzer lezers merken op dat ons gezegde in ons vorig nummer, door ons eigen bladje gelo genstraft is, doordien wij een anderen naam in ver vanging van dien van M. Van Renynghe geplaatst hebben. Iedereen zijn gedacht; maar wij van onzen kant, wij denken dat, aangezien M. Van Renyn ghe het spel verlaten heeft, hij niet meer mag medé spelen, dus, dat de spreuk aan hem niet toegepast was en wij daarom een anderenPoperipghenaar in zijne plaats voorgesteld als kandidaat aanveerd hebben. Dus Kiezers, op 11 Oogst aanstande stemt allen voor MM. Minister van Binnenlandsehe zaken, te Poperinghe. DE TOEKOMST, De brieven voor de reduklie, de boeken om in ons blsulje geplaatsl te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 26, toe gestuurd worden.'—. INSCHRIJVING Voor Uperen, per drie maanden, fr, 1-00per ja re, fr. .1-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs niet verhoog van het port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij allo post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregel—de Plakbrieven van Verknopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten Imreele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot liet verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Allé intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, ouvergeld in ditbladje te laten inlijven. Et' worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Bazinne! ett pinte, os je blief'. Regtuit, Mijnheere. Zoo gebeur, me zegt dat er voor de liberalen hope is te Veurne? 'K hen 't booren zeggen. En wuk zeg' me van Kortrijk Azoo en azoo Wie zou'je peizen die zal winnen Wie kan dat ol zeggen,.... 't is dat men hard werkt van de twee kanten 't Is waar, maar waar zijn bulder gedachten ran hier in Yper iemand anders in de plaats van Minister Vandénpeere- boom te willen stellen 't En zal niet lukken, vriend, men zou geen yperling moeten zijn om voor M. Vandenpeereboom niet te stemmen, voor dienfraaijen heere die eenieder dienst doet waar hij kan. 'k Reken os er menschen zijn die lastig gevallen worden omdat ze tegen hemzouden stemmen, dat zij zeggen Ja en dat ze algelijk voor hem zullen stemmen. Als men met iedereen moet leven, 't is het beste middel; men zegt JA en men stemt voor die het Verdienen en voor die ons bekend zijn Bat was het gesprek dat men gister avond in eslamjnét den eenen tegen den anderen hoorde uiteendoen; en alzoo is hef alle dagen sedert de sluiting der Kamer Zoudt ge gelooven lezer, dat er het bier begint naar te smaken 't is te zeggen dat men vurig verlangt om den uitslag te kennen. Herbergiers, houdt u maar gereed, daar zal Donderdag toekomende een goede lepel gepakt zijn Alhoewel ons bladje vol is tot aan den boord met Kiezitig, zullen wij toch een plaatsken behouden, om het gestadig suc ces aan te halen van eenen onzer stadsgenoten, M. August Rohm, die thans Parijs bewoont. Deze heer, zooals men leest in het Journal des Beaux-A ris van 51 July, komt op nieuw, benevens eenige andere artisten, op de Tentoonstelling van Périgueux,vereerd te zijn met ecne zilveren medaille. Men^egt nog in het zelfde blad dat hij een der artisten is die zijne landschappen best verkocht heeft. BURGERWACHT. De Majoor Kommandant laat weten dat de Cicbelschieting voor het Korps, die door den vorigen Komnt. ad-int. op maandag aanstaande, 8 üogst vastgesteld was, verzej is tot maandag 22 der zelfde maand. INGEZONDEN ARTIKEL. Noor de eerste maal is een bladje met titel Kiesbladje voor het arrondissement Yper, te Brugge gedrukt, verschenen. Voor de eerste maal ook rekenen wij het ons eenen pligt de aandacht der Kiezers op den inhoud van dat vuihladje te trek ken. Dit bladje, beminde Kiezers, is een jongsken van groot moeder J'alrie, en het bevlijtigt zich, het ui tn beestje, om ten beste mogelijk grootmoeders "oud versleten liedje na te piepen. Het arm ding, met zijn zwart kapoteken aan, krijgt de buikpijn van medelijden als het denkt aan de armoede, aan de ellende, aan de verdrukking welke de liberale Ministers over ons driemaal ongelukkig Westvlaanderen getrokken hébben. Die leelijke ministers, die zwarte francmacons met hunnen so- lidairen jus aan, die zoo schrikkelijk de priesters uithongeren dal zij geen wijn meer kunnen opdoen en geen kiekens en kalkoens meer kunnen vretten. Ten tijde dat grootmóeder den pap voor het land roerde, 't ging er anders; de arme men schen moesten dan niet werken, zij kregen al de brokkelingen

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1