Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. DERDE JAAR. ZONDAG 14" AUGUSTY 1864. N° 125. Ziehier hoe de Kamer der Volksvertegenwoor digers heden verdeeld is Antwerpen, 11 katholieken, Brabant, 14 libera len en 5 kath., West-Vlaenderen, 6 lib. en 10 kath., Oost-Vlaenderen, 6 lib. en 14 kath., He- negauwen, 20 lib., Luik, 12 lib. en 1 kath., Lim burg, 5 kath., Luxemburg, 4 lib. en 1 kath., Namen, 2 lib. en 5 kat. Dus eene meerderheid van 12 stemmen voor de liberale partij. DG TOEKOMST, De brieven voor de redaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 26, toe gestuurd worden.INSCHRIJVING: VoorIJperen, per drie maanden, fr, 1-00; per jare, Ir. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van het port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkleurs. BEKENDMAKINGEN 12 eentimen den drukregel de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureeie van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tol het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. God zij gedankt! wij zijn er door, de kiezingen zijn gedaan. Ook, het mogt niet lang meer deuren, het volk was zoodanig begeesterd dat alle uitdrukking ons hier onmagtig schijnt om de ware gesteltenis te beschrijven.Een zware pak viel van ons hert wanneer men ons den uitslag der stemming liet kennen, en wij zijn zeker dat het bij iedereen hetzelfde was, bij de eene gezindheid als bij de andere de ontstelde gemoederen zijn nu bedaard, iedereen heeft wederom zijn normale staat ervonden. Dat het land nu rustig voorlstappe op den weg des vooruit- gangs; mogten de twee partijen, die ons land verdeelen, te samen werken om onze schoone politieke instellingen, zoo ge acht bij den vreemde, ongeschonden te blijven behouden. Mogten zij verstaan wat liberaal is en wat kalholijk moet zijn, dan ware ons vaderland opregt gelukkig onder het bestuur van onzen goeden koning. Nu lezers, luisterdt, wij gaan u mededeelen hoe onze ker mis voorbij is gegaan. Beijaard muziek en luchtsteking, zijn de aanhoudenste ver maken van den Thuindag geweest. De Sebastiaan-schieting heeft veel liefhebbers uitgelokt. Van alle streken des lands en voorenaan de grenzen van Frankryk waren er schutters naar toe gesneld. De ringsteking van Maandag was ook levendig en talrijk; He Bijschool van Yper heeft niet weinig geholpen om dit feest belangrijk te maken. De dekoratien der renbaan wa ren zindelijk en treffend, ook is er eene massa volks onophou dend naartoe getrokken. Den dinsdag avond, is het feest, volgens gewoonte, door slecht weder uitgesteld geweest lot 's anderdaags. Wat de luchtbal aangaat, deze heeft van 't zelfde laken een broek ge had cn 's anderdaags nogeens; de opvaard zal Zondag 14 dezer plaats hebben. Met dat het water zoo leeg was, konnen de waterspelen inden kom donderdag geene plaats hebben, ook het was kiezing, en bijgevolg onmogelijk op de tegenwoor digheid van het publiek aldaar te kunnen rekenen. Zoodan dat er Zondag 14, nog een heele hoop feesten gaan plaats hfbben. liet Trabolspel, Fourniers-feest, de Luchtbal en het Vuurwerk, het is te zeggen, zooveel op éénen dag dan op al de andere te samen. In ons aanstaande nummer de beschrijving van het Four- niers-feest. Verders zijn er noch farcen, noch ongelukken, noch ruzie geweest. Arrondissement Yperen. Uitslag der kieziugen voor de Kamer der Volksvertegenwoordigers van den 11 Oogst 1864. Ingeschrevene kiezers, 2,159. Getal stemmers, 2,051 .Vol strekte meerderheid, 1,016. Liberale kandidaten. M. Alphonse Vanden Peereboom, Mi nister van binnenlandsche zaken, hei ft bekomen 1,088 stem men. M. Leo De Florisone, 1,018. M. Désiré Vanden Boo- gaerde, 970. Klerikale kandidaten. M. Charles Van Renvnghe heeft be komen 1,051 stemmen. M. Gustaaf Duparc, 944. M. Jules Devinck, 1,010. Atgemeene uitslag der Kiezing van 11 Oogst. Provincie Antwerpen. 11 Representanten aftredende in 1868. Antwerpen, zijn gekozen, katholieken, de heeren De Laet, Comte Du Bois, D'IIane-Stéenhuyze, Hayez, Jacobs, uit tredende representanten. Mechel'en, kath., de heeren d'Ur- sel, Notrlteirs, Vanden Branden-de Reeth, uittred, repr. Turnhout, kath., de heeren Coomans, De Mérode, Nothomb, uittred, repr. Prov. Brabant. 19 repr. aftred. in 1868. Brussel lib., de heeren Van Humbeeck, Guillery, Goblet, Orts, Jamar, De Rongé, Couvreur, De Fré, Funck, Hymans, Vleminckx, Splingard, Dartevelle. Nvvel, liberalen,de heeren Mascart. Nel iskath., den heer Snoy. Leuven, kath., de heeren Beeckman,Delcour,Landeioos, Schollaert, uittred, repr. Prov. Weslvlaenderen. 16 repr.uittred, in 1868. Brugge, lib.de heeren DeVrière, l,öo5 stemmen, Van Nieuwcnhuyze- Van Maldeghem, 1,273, Valkenarc-Thomas, bankier, 1,279. -Yperen, lib., de heeren L. De Florisone, A. Vandenpeere-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1