Pölitisch overzicht. - Stacls-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Poiilisch overzicht. Stads nieuws. DERDE JAAR. ZONDAG 2D' AUGUSTY 1864. N° 126. De Deensehe zaak houdt nog althans de aandacht van geheel Europa bezig. De twee groote mogend heden van Duitschlaad zullen er eerst het grootste vet afblazen en dan aan den duitschen bond de zaak leveren. Zoo het schijnt zou de geheime streving tussehen Engeland en Frankrijk de grootste schuld zijn der ontblooting van Denemarken. Bijna al de vorsten van Europa zijn op reis of hebben op reis geweest. Sedert de afkondiging te Warschouw van het ar rest dat alle vluchtelingen van den vrcmde mogen terug in hun vaderland keeren, zijn er reeds 100 die van deze gunst genoten hebben. Keizer Alex ander van Russen, gaat op het einde dezer maand de hoofstad van Polen bezoeken. Onze kamers worden dinsdag aanstaande, 23 de zer geopend. Het kongres van Mechelen wordt den 29 dezer ook geopend. DG TOEKOMST, De brieven voor de redaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 20, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor Uperen, per drie maanden, fr, 1-00per jare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van liet port. Men schrijft in hij den drukker van dit lilad, alsook bij alle post-direkleurs. BEKENDMAKINGEN 13 centimen den drukregel; de Plakbrieven van Verknopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot liet verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. De laatste Zondag onzer kermis is goed afgeloopen. Ten zij een weinig wind was het weder helder en schoon. Van des voormiddags ten 10 ure was er reeds roering. Langs hier en langs daar hoorde men trommels; het waren de Boldersgilden die stoetswijze de straten doortrokken. Des middags, met het konvooi, aankomst van sociëteiten bolders, alsook der maat schappijen Riietorika van Kortryk, Nevele, Poperinghe, en de overige overwinnaars in den Festival-Prijskamps des verleden saisoens. Des namiddags ten 2 ure begonnen er reeds sociëteiten bolders op de Leet zich te scharen, ten 2 1[2 ure begon de stoet, een eerlijke en voortreffelijke stoet, met vaandels, linten en strekken, trommels en schoone kleedsels, dat er de oogen van schemerden daarbij eene tamelijke lengde. Na de voor naamste straten doorkruist te hebben, begaf men zich naar hei Gildhof den Dolphijn, in de Oudc-Houtraarkl-straat. Gild- hof en straat waren ook zeer mooi opgezet. Deze feest heeft tot 3 1/2 ure des morgends geduurd. Rousselaere is met den eersten prijs vertrokken. Ten 4 ure begon het Letterkundigfeest door de Maatschap pij Riietorika De Kunst is o?is Vermaakuitgeschreven. Aan de afspanning Hotel Fournier, lokaal der bovenge noemde maatschappij vormde zich de stoet en was samengesteld uit de maatschappijen: de Vlpeijende Herten tot Maria, van Kortryk; de Roeijsche Barbaristen, van Poperinghe; cene afdeeling der Moedertaal en Broedermin, van Nevele de Vlaamsche Ster, van Yperen, en de uitschrij vende maatschappij. Buiten deze Lettel-kringen, waren nog de verschillige mede kampers in de Schnjl'kunde en in de Dramas- en Blijspelen gevoegd,alsook verschillige rijtuigen der grooten onzer stad, waarin er maagdekens gezeten waren, dragende op schilden de verschillige eermetalen. Na langs de Vleesch- houwerstraat, de Tempelstraat, de Bolerstraat, de Neder- markt, de Rysselstraat, de Oude-Kléermarkt, de Hondstraat, de Groote-Markt, de Dixmudestraat, de Oude-Houtmarkt- straat, de Thouroutstraat, de Recolleltestraat, de Houtmarkt, de Boesingheslraat en de Leet doorgi trokken te hebben, be gaf men zich naarStads-Schouwburg. Onnoodig te zeggen dat de Stadsregering met de grootste welwillendheid eene afdee ling gewapende Pompiers en het muziek van hetzelfde korps ten dienste gesteld had. Ten vijf ure begon de pleglige uitreiking der prijzen. Het Tooneel leverde een schoon zigt op: Leopold's borstbeeld praalde in het middendan al de vaandels en schilden die in den stoet geprijkt hadden, werden aldaar ook geplaatst. De heer Vanwerveke, voorzitter der maatschappij, opende de zitting met een diskoers, dikmaals onderbroken door de kre tenleve de Koning! leve de Grave van Vlaenderen (wij vergaten te zeggen dat deze kring onder het eere-voorzilter- schap van Z. K. H. de Graaf van Vlaenderen staat) leve Alp. Vanden Peereboom leve de Stadsregering van Yper enz. 1 De prijzen werden alsdan afgegeven onder het daverende handgeklap der bijwezende menigte. Zie hier: Schoon geschrift. l'te pi ijs, M. Desmet, onderwijzer, te Leeuwerghem. 2do prijs, M. Clepkens, (18 jaar) kautoorschrijver, Schaer- beek. 3d15 prijs, JI. Clepkens, (16 jaar) onderwijzer, Audenaerde. Drama. 1"° prijs, de Maatschappij de Verbroedering, van Brussel. 2de prijs, de maatschappij Rhetorica, van Nevele. Kluchtspelen. l5,c prijs, de maatschappij de Mcrgend- starvan Brussel. 2do prijs, de maatschappij de Lauwertak, van AiUwcroctj. 5'1" prijs, de maatschappij de Eik, van Antwerpen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1