Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. DERDE JAAR. ZONDAG 28" At GlSTY 4864. N" 127. Europa is wederom kalm<le twee bloeddoggen na hun slagtoffer half verdelgd te hebben zijn we derom in hunne hollen gekropen. Denemarken zal nog lang zijn voor het zijner wonden zal genezen zijn. De geschiedenis zal oordeclen. De konsul der Yereenigde-Slaten heeft zijne vlag ingetrokken, uit hoofde des misovereenkomst tus- schen een Amerikaanschen eigenaar en de bestier der der Polieie van Alexandric. Niets nieuws uit Cochinchinie. De opstand te Tunis is bijna gedempt. De noorderlingen uit Amerika zijn op goeden voet om de zuiderlingen geheel tot magteloosheid te brengen. Indien Generaal Sherman Richmond kan innemen zal men welhaast van vrede hooren spreken. De dagbladen van Napels, van onderscheidene kleur verzekeren, dat de ex-koning van Napels weldra Italië zal verlaten. Het Belgisch Senaat, na M. Prins de Eigne als voorzitter en M. d'Omalius d'Halloy en de Tornaco als ondervoorzitters gekozen en zijne kommissie in- gerigt te hebben, tot verder vermaan uiteengegaan. De kamer der volksvertegenwoordigers is nog altoos bezig met de verschillige gekozene te wetti gen. DE TOE Da blieven voor do redaktie, de boeken om in ons bl ad je geplaatst Ie worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 26, toe gestuurd worden. INSCHRIJVINGVoor IJperen, por drie maanden, fr, 1-00 per jare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van het port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook hij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 centime» den drukregel; —de Plakbrieven van Verkoopingcn, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bnreele ken Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. roelc van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot liet verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- ïaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep Betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Kr worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingcn, enz. Zondag laatst waren er twee Tooneelkampstrijden, een te Kortrïjk en een te Antwerpen. De maatschappij de Xlaam- sche Ster is op de twee vertegenwoordigd geweest. De lieer Fagel declameerde te Kortryk en E.Van Eeckhout te Antwer pen. De eerste is met den eersten prijs, deftige tweespraak, bekroond geweest. Dij was medegolpen door den heer Th. Verhaeghe, afzonderlijke liefhebber, van Yperen. (Zie ons Kunst-en Letternieuws. Aangaande den prijskamp van Ant werpen. Wat den uilslag van Kortryk aangaat, daarvan zul len wij gewag maken zoodra dien ons toekomt.) De medaiije te Kortryk gewonnen is de 60ste onderschei ding die de Maatschappij de Vlaamsche Ster, sedert haar be staan, bekomen heeft. Het onthaal door de maatschappij de Lauwertakte Antwerpen, aan een der leden van de Vlaamsche Ster aldaar Zondag laatst gedaan, maakt het ons eene pligt hier onze pu blieke dank er over te betuigen niet alleenlijk heeft men hem aan de statieplaats afgewacht, maar geheel den tijd van zijn verblijf heeft men hem overladen met alle slacht van broeder lijke diensten. Ook is hij betooverd teruggekeerd en roemt he melhoog overliet verblijf onder de leden van den Lauwertak. A. X. De vcrlcdenc week is onze stadsgenoot, M. Demazière, be noemd tot bouwmeester en bestuurder der teeken-akademie der stad Meenen. Gedurende de verledene week waren wij getuige van twee van water-tot-vuur-verschillende processen. Het eene ten laste van drij ondervindinglooze jongheden die gelukkig vrijgespro ken zijn, werd onder de toejuichingen der toehoorders afge wezen liet ander trof een man vol verstand en oordeel, die tot nu toe aanzien was voor eerlijk en door zijne veroordeeling de schandigste en tegen dc natuur strijdende feiten deed ont dekken. Mogte deze les bij vele ouders een mistrouwen inboezemen, en hunne kinders niet blindeling toevertrouwen bij menschen die onder don masker van schijnheiligheid de vuigste passien verborgen bonden. (Ingezonden.) Nevele, 21 Oogst 1804. Geachte lieer Opsteller Zoo als gij weet, was liet op Zondag |I4 dezer, dat eene afvaardiging onzer Maatschappij Moedertaal en Broeder- min» naar uwe stad is gekomen om Uen pi-ijs te ontvangen die haar in den Tooneelstrijd van verleden winter was toege kend (2C prijs, Dramas), Een prachtig eermetaal door uw Stads-Bestuur geschonken, was liet loon van den ijver en ver dienste harer leden. Hunne reis huiswaarts (den Maandag), Heer Opsteller, was een ware triomftocht. Te Deynze werden zij ontvangen door de MaatschappijVooruit! en, liet Vlaamsch Gezelschap, die hun met muziek en eereteekenen, in de statie afwachtten. Nauwelijks was de trein aangekomen of de Fanfaren-afdeeling 1

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1