Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Ruasten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Polilisch overzicht. Stads nieuws. DERDE JAAR. ZONDAG 4" SEPTEMBER 1864. Nu 128. Volgens de Gazelle de Moskouzal Warschouw welhaast ontslagen zijn van den staat van beleg waaronder deze stad van den beginne des opstands gebukt ligt. Eene korrespondentie uit Hamburg meldt dat Napoleon III van Chalons naar Strasburg en van daar naar Kehl gaat, alwaar bij eene onderhande ling met den koning van Prnissen moet hebben. De zaken tusschen Denemerken en den duit- schen Bond staan om welhaast te eindigen. In de Vcreenigde Staten helt men grootclijks naar eenen wapenstilstand en het bewerken van den vrede. De bisschop van Orleans, Mgr. Duponloup, zal het kongres van Mechelen bijwoonen. Het kongres van Mechelen, den 29 Augustij ge opend, is tegenwoordig in volle werking. Verschil- lige groote sprekers hebben er zich reeds laten hooren. In de kiezing van l i" Augustus hebben de kan didaten der twee denkwijzen die het land verdeelen, behaald De liberalen 201,757 stemmen en de katholie ken 161,595. Verschil ten voordede der liberalen 40,564 stemmen. In de Kamer der Volksvertegenwoordigers is de lieer Ernest Vanden Peereboom tot voorzitter uit geroepen de heeren Moreau en Crombez tot 1" en 2n onder-voorzitters, en de heeren De Florisone en Vanhumbeeck tot. sekretarissen. Onze kamers hebben gedurend de verioopene week vele nuttige wetsontwerpen gestemdonder andere zien wij met genoegen dal de advies-zegels van 1 centiem afgeschaft zijn. DE TOEKOMST, De brieven voor de redaklie, de boeken om in ons bladje geplaatst (e worden, moeien vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 20, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor IIperen, per drie maanden, fr, 1-00per jare, fr. 4-tlO, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van het port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN i2 centimen den drukregelde Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft, regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende^onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Zondag morgend zijn onze Pompiers hunne gewoonlijke txercicie naar de Esplanade gaan doen. Deze exerciciën, die een groot voordeel bijbrengen aan de instelling, zijn ieder- maal door geheel het manschap, zonder onderscheid, bijge woond. In den namiddag, rond 4 ure, is er bijna een ongeluk gebeurd. In het begin der Dixmudeslraat, digt bij de Groote Markt, kwamen twee heeren in een ligt rijtuigje aangereden; het.peerd dat voor de eerste maai ingespannen was (het had te .voo.ren altijd onder den man gediend) wilde, op de Markt zijnde, de straat niet intrekken. Gedwongen door zijne gelei ders aan hun verlangen te voldoen, wierp het zich op zij in de glazen deure van den winkel van M. Gillebert-Samyn, en brak twee ruiten; het peerd gleed van het voorlanden viel. De twee geleiders, die in hunnen leertijd niet meer zijn, waren reeds op hunne voeten zonder het minste leed. Het beest, een weinig aan zijnen regter voorpoot gekwetst, is opgestaan en heeft geheel stil zijnen weg voortgezet, alsof er niets ge beurd ware Maandag, met het aankomen van den spoortrein van 4 1/2 ure 's namiddags, waren eenige leden der Vlaamsche Ster op de statie tegenwoordig. Een hunner medebroeders, de heer Gustaaf Mailliard, die daags te vooren te Gulleghem in den Prijskamp medegekampt had, kwam aan, bekroond met den eersten prijs in het Boertig Vak. Mei genoegen stippen wij nogeens dien zegepraal aan, om dat M. G. Maillard, bijna overal waar hij kampt, overwinnaar is. Ook helpt hij niet weinig mede lot den bloei en luister onzer Ypersche Ster. Deze laatste zegepraal is reeds de 61° onder scheiding die dezen zoo ijverigen Letterkring sedert hare ig- rigting behaalt. Be Ypersche Burgerwacht te Nieicwherke. Dinsdag omtrent middag vertrokken uit Yper 18 mannen der Yper sche Burgerwacht6 kanonniers en 12 voetgangers, onder het geleide van eenen officier, de heer Hennion. De mannen deden hunne intrede te Nieuwkerke met vaandel en trommel en begaven zich naar de herberg S' Andries, alwaar de schie- ting moest plaats hebben. Aidaar werden deze heeren door de inrigting-kommissie ontvangen, en ten 2 1/2 ure juist be gon de schieting. Zeggen dat onze mannen nogeens goed schotenblijkt uit denuitslag der overwinning, want alle drij de prijzen zijn hun ten deele gevallen. M. Gruson-Swtkels (garde), den in prijs: 80 fr., met 37

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1