Verschilligc Tijdingen. Kunst- et Letternieuws. Officiële akten. punten. M, Fagel-Parein. den 2% 40 fr., met 56 punten, en M. "Wallaert-Dethoor, den 5", 20 fr., met 35 punten. Na den buitengewoonen uitslag, kon het niet meer op De limonade werd er niet gespaard. Of de buitenlucht trekt of niet,dat weten wij niet wel, maar altoos is het zeker dat er eenige waren die honger hadden enaten. Of er iets buitengewoons op die vesprering voorviel, hebben wij niet bemerkt, maar wij hebben hooien dooreenen Nieukerkenaar eene opmerking maken, deze was: Sakermenten, het denkt mij dat de Yperlingen zoo ze wel schieten nog beter kunnen eten! De aftogt ging even welna eencn handdruk aan de vrien den, en nieuwe kennissen, vertrokken de garde civieken, zeer te vrede over het onthaal der Nieuwkerkenaars, zich onderling belovende, indien er ten naasten jare eene schieling op den zelfden voet aldaar ingerigt zou zijn, er nogeens naartoe te trekken. Wij hebben, voor wat de oudheidskunde aangaat, aldaar eenige dier ouderwetsche en van beeihouwwerk voorziene Bussen aangetroffen, waarmede er hedendaags nog geschoten wordt. De maatschappij S' Andries, van Nieuwkerke, dagtee- kent van 1651. Haar vaandel, waarop 1802 staat, is ook merkweerdig en getuigt haren vorigen luister. (Berigt aan de oudheidskundige liefhebbers). Wij hebben tot nu toe nog de totale uitslag van den Prijskamp van Kortryk niet ontvangen. Zie hier een artikel dat wij dces aangaande in het Ypersch nieuwsblad le Progrès, van Donderdag 1 dezer, aantreffen Op den Prijskamp van uitgalming te Kortryk, den 21 Au- gusty laatst gegeven, hebben onze ijverige liefhebbers "van ïooneelkunst nieuwe lauweren geplukt: De heeren Francis Fagel, lid der Vlaamscha Ster en Verhaeghe, liefhebber, hebben den eersten prijs in het Ernstig vak der Tweespraken bekomen; en de heeren Buseyne en Mortier, leden der maat schappij i' de Kumst is ons Vermaak den eersten prijs der Boertige tweespraken. Deze vier overwinnaars van herte geluk wenschende,houdén wij bovenal dezen laalsten zegepraal aan te halen omdat, hij meestendeels behaald werd door den Nestor dervlaamsche akteurs,den heer Buseyne die ons sedert vijftig jaren op het tooneel verlustigd heeft. Donderdag aanstaande hebben wij eene schoone feest te Zonnebeke; eene allerschoonste Schieting met den handboog heeft aldaar plaats; vele rnuzieken en maatschappijen van al len aard gaan er naartoe. De oorzaak van dezen grooten toe loop is de komst aldaar van den heer Minister van Binnen- landsche zaken, Alfons Yandenpeereboom, die deze feest met zijne zoo aangename tegenwoordigheid wil vereeren. Kan hel schoon weder deze feest begunstigen, zullen vele Y'perlingen en bewooners van de omliggende dorpen er zich naartoe begeven; want Donderdag aanstaande past juist op eenen misdag (O.-L.-V. Onbevlekt.) De zaak die voor het assisen-hof van Ariége (Frankryk) ge roepen was, is Zaterdag 27 Augusty geoordeeld geweest. Men weet dat Jacob Lalour en Audouy (gezegd Hercule) beligt wa ren, te Labastide-Besplas, op het kasteel van Baillard, Mr Bu- gad de la Salie en zijne drij dienstboden vermoord te hebben en daarna zich overgegeven hadden tot diefstal Latour is ter dood verwezen en Audouy voor eeuwigdu rende dwangarbeid. Aen den heer Hammond, ingenieur, woonende te Lon den, is de concessie verleend van eenen ijzeren weg van Lichtervelde naar Illicit. De Moniteur deelt mede dat M. Delannoy, als aide- de-camp van den koning is afgesteld. In den nacht van 23 tot 24 uuguslij, gedurende het stormweder, is een oude fransche brick, die uit Dunkerke met ballast vertrokken was, ter hoogte van Zuidcote gestrand. De bemanning had het vaartuig verlaten; men denkt dat zij om gekomen zijn. Er moet nog een ander schip met hout geladen, vergaan zijn op onze kusten, want van aan de Panne tot aan Nieuport komen gedurig deelen madriers en balken aange spoeld. -De kommissie, ingesteld voor 't regelen der vlaarnsche spelling, heeft zich Dinsdag weêr vereenigd. Hare taak is nu geëindigd. Er werd lezing gegeven van het verslau, dat goed gekeurd is en eerstdaags naar den minister van binnenland- sche zaken zal verzonden worden. De nationale schijfschieting voor -1864, aangeboden aan de maatschappijen en liefhebbers van het land en den vreem de, zal plaats hebben van 23 September lot 2 October inbe grepen. Er zullen 33 schijven zijn. De gezamentlijke weerde der prijzen beloopt tot omtrent 70,000 fr. In het afgeloopen jaar 1863 zijn er op den staats spoorweg 84 ongelukken gebeurd, welke 35 dooden en 31 verwondingen hebben ten gevolge gehad. De bcslatigde dooden moeten aan de volgende oorzaken worden toegeschreven een reiziger werd gedood door uit den trein te springen, terwijl deze aan 't rijden was; 21 agen ten hebben in de uitoefening huns diensts het leven verloren en 11 persoonen werden gedood door op den spoorweg te circuleren. Onder deze laatsten waren er verscheidene het slagtoffer van hunne eigene onvoorzigligheid en twee hebben zich gezelfmoord. Sedert lang heeft de bank te Spa niet zooveel gewonnen als tegenwoordig. In de afgeloopene maand mei bedroegen de winsten niet minder dan 206,000 fr. en men verzekert dat nu reeds de zoo kolosale winsten van verleden jaar met een half miljoen overtroffen zijn. Een vreemdeling, een Rus, heeft op twee dagen tijds eene som van 160,000 fr. verspeeld. Onze landgenoolen zijn niet gelukkiger geweest: de graaf D.... is totaal geruineerd. On der de persoonen welke zware sommen verloren hebben, noemt men twee doktors van Brussel, een notaris van Luik, een opper-officier van Antwerpen, een financier van Brussel, een notaris van Namen. Z. K. 11., de Graaf van Vlaanderen, komt het eere-voorzit- terschap te aanveerden, dal hem opgedragen is geweest dooi de Tooneel-Maatschappij De Morgendstar, te Brussel. Uitslag des prijskamps van Letter-, Tooneel- en Zangkunde uitgeschreven door de maatschappij Vlamingen vooruitte Gulleghem, op Zondag, 28 Oogst 1864. Zangkunde, (15 ingeschreven), 4 prijs, L. Vandenameele, van Poperinghe. Eervolle melding, M. Buysscns, Thielt. Deftige Uitgalmingen, Alleenspraken, (24ingeschreven), 1 p. J. Van Gyseghem, Lokeren. -- 2 p. A. Pil, Dixtnude. -- 3 p. A. Van Coppenolle, Deynze. ld. Tweespraken, (11 ingeschreven), 1 p. A. Van Cop- peuolle en Tb. Provoost, Deynze. -- 2 p. P. üias en A. Van der Cruyssen, Nevele. Ëerv. meld. K. YVyllie en A. Pil, Dixmude. Boertige Alleenspraken, (21 ingeschreven), I p. G. Mail- liard, Ypcr. 2 p. M. Buysscns, Thielt. M. Diegerick, archievist en bibliothekaris der stad Yperen, is bij kon. besl. van 20 Aug. II., bemagtigd tot het dragen van het eereteeken van ridder der Eiken Kroon. Bij kon. bcsl. van 3 Oogst, is de naamlooze maatschappij der ijzeren wegen van West-vlaanderen, concessionnaris ver klaard van den ijzeren weg van Rousselaere op Yper. Door kon. besl. van 26 Oogst, is de naamlooze maatsch. der ijzere wegen van West-Vl., bemagtigd de exploitatie der ijzere wegen waarvan zij concessionnaris is, over te laten aan de naamlooze maatschappij van Tubise. De volgendehulspommen zijn toegestaan 2,500 franks voor de herstelling van de O.-L.-V.-Kerk tc Poperinghe fr. 2,266-66 c. voor de bouwing der sakristij van si-Bcrti- nuskerk, te Poperinghe; 2,000 fr. voor de herstelling van St-Janskerk te Poperinghe.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 2