Politiscli overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Polilisch overzicht. Stads nieuws. DERDE JAAR. ZO AD AG 11" SEPTEMBER 1864. N° 129. Dc politiek is schraal in nieuws. De Deensche-Duitsche zaak is bijna vereffend. Alles is slil in Europa, Uil Amerika is er ons nogcens nieuws toegeko men waaruit men begrijpt dat de broeder-oorlog nog voortduurt. Men meldt dat bet dekreet, waarbij de mar schalk. hertog van Magenta, tot gouverneur-gene- van wijlen den hertog van Malakolï, in bet kamp van Chalons is onderteekend geworden. Het kongres van Mechelen beeft dc volgende maatregels genomen1° bet inrigten van eenen stenographieken dienst lot het echt opstellen dei- verslagen der Yolksvertegenwoordigcrskamcr en andere politieke bijeenkomsten, 2° bet daarstellen van eenen telegraphieschen dienst voor al de katho- lijke dagbladen des lands, 5° het opregten eener Agenet'de Publicüéte Brussel, en 4° ecne zes- maandelijksche bijeenkomst vaststellen voor al de Belgiesche opstellers van katholijke nieuwsbladen. Het Belgiesch Senaat is den 6 dezer bijeengeko men en den 9 opgeschorst, na al de aan hem on derworpen wetsontwerpen gestemd te hebben. M TOEKOMST, De brieven voor de retlaklie, de boeken om in ons bludje geplaatst Ie worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmade-straat, 26, toe gestuurd worden.INSCHRIJVING VoorIJperen, per drie maanden, fr, 1-00; per jare, Ir. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs niet verhoog van liet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkleurs. BEKENDMAKINGEN 12 eentimen den' drukregel; de Plakbrieven van Verknopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten burcclc van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd lot het verval van den pag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heelt regt driemaal een berigl van zes regels, zijn beroep betreffende,- onvorgeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verknopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. i*anl von Aigt.lcu ui ai Dcuuijuiil, In vi v <mgiug Zondag morgend, met het eerste konvooi, zijn een tiental onzer sterremannen vertrokken, om in den Rousselacrschen Kamp mede te dingen. Hunne onvermoeibare strevingen voor den luister onzer taal, zijn dit maal, voor wat de kunde aangaat, onbeloond geweest; nogthans telt deze ijverige maatschappij een zege praal te meer, mrl den prijs van luisterrijkste intrede aldaar te bekomen. Deze overschoone medailje, is de 62e onderschei ding dat deze liefhebbers sedert hunne inrichting behalen. Maandag aanstaande, in het hotel hel KLEIN YPER, is er ern Pique-nique onder al de schotters die de schijfschie- ting van Nietlkei ke bijgewoond hebben. Zooals men weet zijn de drij prijzen (140 fr. in gelde), aan de garde civiek onzer stad teil deele gevallen, en de heeren prijswinnaars hebben, op bet voorstel van den 1 prijs (M. F. Gruson), de geheele som bijeen gelegd om eens samen broederlijk te souperen. Eene lichte onpasselijkheid hield ons te huis, anders zou den wij ook de feest van Zonnebeke bijgewoond hebben. Wij hebben hooren zeggen dat, Donderdag laatst, de heer minister Vandenpeereboom aldaar met veel pracht en geestdrift is ont haald geweest en dat er uil al de omliggende gemeenten eene ontellijkè menigte was naarloegesneld. Niets is er gespaard geweest om den menschenvriend, den weldoener der Vlamin- - Q>>n (ipim wooi'Jijjo ontuang'ït t© doei). Uittrek uit het Journal des Beaux-Arts, n° 16, van 31" Oogst 1864, onze artiesten-medeburgers aangaande M. Ceriez, van Yperen, getuigt een fijn en buitengewoon talent; wij hebben met eene echte voldoening zijne voort brengsels, Louis XV, nagezien en wij bevestigen dat dien artist een grooten stap zal gedaan hebben den dag dat bij de schaduwen zijner schilderijen in eene harmonieuze zachtheid zal doen ineensmelten. M. August Róhm heeft drij landschappen ten toon ge steld, geschilderd in dien vlokachtigen en ligt-luchtigen toon aan hem eigen. De boomloulTen komen heel natuurlijk op de blauwe lucht uit en geven frissche en doorschijnende schadu wen onder welke alle soorten van met een fijn gevoel naarge- bootste plaatselijkheden dartelen. Rij de uitstekende hoedanigheden van schilder, die hem doen opmerken, voegt M. A. Rohm nog eene onvermoeibare dienstveerdigheid voor de belangen der andere kunstenaren. Men weet dat M. Bohm, geboren belg, Parys bewoont, en dat hij zich daar voornamelijk toegelegd heeft onr tusschen Frank- rvk en Belgie de vertegenwoordiger der belangen van beide scholen te zijn, in alles wat hunne uitbreiding en ontwikke ling betreft, liet is aan zijn toedoen dat de fransche en belgie sche tentoonstellingen zich door hare broederlijkheid doen kenmerken. Wij nemen met veel geluk en tevredenheid deze gelegenheid te baat om hem, in .naam der kunst en der kuns tenaren, onze opregtste erkentenis te betuigen.» (Antwerpen). Verleden zondag had te Rousselaere de prijskamp voor let terkunde en uiterlijke welsprekendheid plaats, uitgeschreven door de tooneelmaatschappij de Moedertaal. Om elf ure vergaderden aan het Stadhuis de volgende

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1