smmjm y Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. DERDE JAAR. ZONDAG 23» SEPTEMBER 1864. N° i 51. Er is spraak der ontzetting van Rome door het fransch leger. Men zegt nog met groote zekerheid dat den zetel van het italiaanseh gouvernement, thans te Turin, weihaas naar Florence zal overgebragt worden. Op dat nieuws zijn er te Turin onlusten ontstaan, al waar de soldaten hunne wapens hebben moeten ge bruiken. Er zijn dooden en hekwetsten geweest. De deensche zaak is nog ver van vereffend te zijn. Men spreekt nogeens in Spanje van de Kamers te sluiten. In Noord-Amerika, in plaats van vrede zijn er wederom twee bloedige veldslagen geleverd geweest waar er meer dan 3,000 menschen het leven ver loren hebben. Geen inwendige politiek. DG TOEKOMST rieveu voor de redaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 26, toe- i'd worden. INSCHRIJVING Voor IJ peren, per drie maanden, ft-, 1-00 per jare. fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zeilde De brieve gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor IJ peren, per drie maanden, fr, 1-00 per jare. fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zeilde prijs met verboog van bet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 eenlimen den drukregel; —de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslag» of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, beeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende^onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Maandag, ten 5 ure namiddag, zijn de schutters van 't 6'1. regement, alhier in bezetting, afgekomen van de Polygone, alwaar zij voor de jaarlijksche prijzen gaan kampen hadden. Hunne intrede was nogal wel: de muziek vóórop en daarna volgden een dertigtal schutters waarvan (zeker de behendigste) een ruiker veldbloemen en groen op hunne geweeren droe gen. Onnoodig te zeggen dat zij nat en beslijkt waren, want het had bijna geheel den dag geregend. Maandag avond, ten 7 ure, na dat de cijbelschieting geëindigd was, is er, volgens liet zeggen eener ooggetuige, een vieze grap gebeurd. Een jongen, die, bij elke schieting, den tambour die in den put zit om te teekenen, een handje hulp bijbrengt, was door de artilleurs der burgerwacht gelast geweest de kogels op te rapen, om dat er schaarschheid in krijgsvoorraad bij hen bestaat. De jongen, zoohaast de laatste scheut afgelost was, begon zijne werking met den grootsten vlijt, maar hij had zonder den schildwacht van het voeder- magazijn gerekend. Deze gewapende man, niet anders dan zijne consigne kennende, greep onzen kogelraper hij den kraag en wdde hem op geener wijze loslaten. Men heeft moe ten eindigen met naar de hoofdwacht den luitenant te gaan spreken en de serjant te doen mede gaan, anders was er den jongen in. De verlegenheid beschrijven, der ouders van dien jongen, ware moeijclijk; zij geloofden zeker dat men hunnen zoon ging ophangen! Duurde het nog lang de schildewacht had wel slechte partij kunnen hebben, want reeds begon de menigte uit de Luik- eu Kalverstraten bijeen te troppelen. De komst van den serjant der wacht eindigde de leute, met hol loslaten van den jongen met zijne kogels. Om zich een gedacht te geven van de geestgesteltenis der geburen, moet men weten dat er eene huismoeder, bezig zijnde het avond maal voor haren man gereed te maken, een groot bruin aardcnpateel nam om er boterhammen van te snijden. Woensdag avond was het feest in de Dixmudestraat: er was serenade ten 8 1/2 ure aan de woonst van de verdienst- volle Tooneelkunstenares, Juffer Emerence Deweerdt, ter gelegenheid harer in echtreding met den heer L. Pieters, hoofdbediende in het kommissariaat van 't arrondissement Yperen en Tooneelbestuurdcr der maatschappij de Vtaamsche Ster. Het korps Pompiers voerde vier schoone stukken uit, en daarna zong de Koor-afdeeling, onder het bestuur van den heer Van Eislande, drij schoone kooren. Onnoodig te zeggen dat eene ontellijke menigte deze plegtigheid bijwoonde. Wij weten uit goede bron dat het muziek der Pompier» van Yper den Festival van Meessen gaat bijwoonen. 't Vertrekt des middags ten 12 1/2 ure. Sedert Donderdag hoort men de vreugdige toonen van onzen beijaard en ziet men het vaandel uit den toren steken wij zijn in de Septemberfeesten. Een goed twintigtal burgerwachten, met vier of vijf offi cieren, zijn naar Brussel vertrokken om deel aan de Nationale Schieting te nemen; men schiet Maandag namiddag, ten 1 ure juist. Goeden uitslag. Sedert eenige dagen is de commissie van opzicht over de Rijschool in onze stad aangekomen. De generaal Herten, oud-ininistcr van oorlog, is er voorzitter vau. Zoo men zegt, zou de eere-parade Maandag namiddag plaats hebben, indien het schoon weder is. Oilarme speiie- werkkantjenshoeveel zullen er nogeens opgeofferd zijn, want, zoo men weet, is er nergens geen vrouwvolk te kort wanneer er iets dergelijks te doen is Sedert de vinding van den ijzeren kolder, enz., aan de Elzendamme, heeft men nog andere voorwerpen ontdelven,

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1