BIJVOEGSEL AAN l)E TOEKOMST. DE LUCHTBAL VAN M. NADAR. MM. Slercx, aide-de-eamp des ministers van oorlog; Vanmonckhoven, de luitenanl Frederix, Georges Baral. Guyot, Lucien Thirion, Camillc d'Arbois, en Graaf van Vondel, aide de camp des konings van Hanover. I M. Nadar is maandag, 26, met zijne acht gezellen, waar onder twee officieren van ons leger, te Brussel, juist ten 6 4/2 ure 's namiddags opgestegen. De reuzenluchtbal heeft om trent eene uur boven de hoofdstad blijven dwalen uit hoofde dater bijna geen den minsten wind ontstond. In eene hoogere laag lucht gekomen, nam hij de richting van den westen. Vol gens hunne verklaringen hebben zij alle dorpen en steden zeer goed kunnen zien. Wanneer den avond aankwam (8 4/2 ure) werd het in eens helledonker, zoover dat zij nu en dan maar eenige lichtjens gewaar werden. De dampen die uit den grond stegen lieten hun niet meer toe het minste der voor werpen te onderscheiden. Omtrent 9 ure begon de wind uit het zuid-oosten te blazen, zij meenden de verschillige vuurto rens op den zeeoever te ontwaren en zij lieten een deel hunner gaz ontsnappenzij waren alsdan tusschen Hareibeke en Moorslede. Boven de dorpen en gemeenten waar zij voorbij vaarden vroegen zij inlichtingen, doch konden niets ver staan van alles wat men tegenriep. Tusschen Moorslede en I'asschendaele kwamen zij nog naarder de aarde en vroegen er daar nogeens, zij hoorden wel geschreeuw, eenig gelach en meenden hel woord Oostende te verstaan. De vrees van boven zee te geraken deed hun besluiten de daling te wagen het was alsdan omtrent 9 4/2 ure. Zij smeten hunnen anker en haperden hier en daar aan boomen, hagen, enz., onder ander aan de poort van eene hofstede. Omtrent het gehucht S' Juliaan (gemeente Langemarck) in eene weide van zuiden de kerk en op weinigen afstand der Brugsche kalsijde was de Luchtbal zoodanig leeg gekomen dat de schuit bijna op den grond der weide was die zich aldaar bevindt. Het onder ste gedeelte van den Reies haperde in de kruin van eenen boom; de schuit werdt door de haag tegengehouden en bleef slaan op den voetweg. De Luchtbal eensklaps wederhouden, werd nogal grootelijks beschadigd en geheel de keel in eens afgerukt: het gat door deze scheuring veroorzaakt was wel van zes meters midden lijn, en de gaz, eene vrijen doorgang vindende, liet de reizigers den tijd om zonder ongeval uit hunne schuit te springen en er alle maatregels te nemen om dat de overige ingeslotcne gaz den Reus niet weder zoude laten in de lucht gaan. Het was niet zonder moeite, want, Langemarck kermis zijnde, was al het volk in de herbergen der gemeente vergaderd; eenige werklieden alleen uit het ge buurte door het gerucht ontwaakt, begaven zich ter plaats, eenige vlogen naar Langemarck om volk, en in eene halve uur gelukte heter genoegzaam bijeen te krijgen ten einde den Luchtbal in zekerheid te stellen. Een landbouwer uit de nabu rige hofstede spande zijn peerd in en kwam omtrent 4 1/2 u. des nachts met M. Nadar en drij rijzigers naar Yper gereden, die ten S 4/2 ure naar Brussel, met den ijzeren weg zijn ver trokken. De mare van dit voorval was in den vroegen alras rondver- spreid, de bewooners der omliggende plaatsen snelden er in zoodanig groot getal naartoe, dat de luchtreizigers ge noodzaakt waren overhands met geladen karabijn de wacht te houden, wilden zij door de nieuwsgierigen niet overrompeld zijn. Itet was dezen morgen 8 1^4 ure, toen wij het nieuws ver namen en ten 9 waren wij reeds ter plaats. Wanneer wij daar toekwamen bevonden wij ons niet alleen, gij moogt het ver zekerd zijn; vele menschcn van ten lande waren rond de rei zigers en hun reistuig geschaard. Dc voornaamste ingezetenen van Langemarck hebben wij daar ontmoet, onder ander M.E. Van Biesbrouck, die, een der eerste er naartoe was gesneld en reeds met zijn rijtuig, in gezelschap van eenen luchtreiziger, naar Yper was gereden om, aan dc verschillige militaire over heden hulp af te vragen. Later zagen wij veel yperlingen af komen. Van ver zou men gezegd hebben een groote hooischelf, die in de weide stond,maar naarder ontwaarde men hoe ongeloo- velijk groot die luchtbal zijn moet wanneer hij geheel aange vuld iswant, zoo men schat, had hij nog het vierde zijner ware grootte. De schuit is in mandewerk en gelijkt wonderwel aan eenen wagon van den ijzeren weg, (zonder wielen, wel te verstaan). Er is eene deur en langs dc vier zijden vensters, al van wissen, en die men, volgens beliefte, kan open en toe doen. Vanbinnen zijn er drij plaatsen, eene midden en twee zijplaatsen; langs de middenplaats gaat men naarden platteform, die omsloten is met eene leuning, ook in mandewerk, en de zij-vertrekken behelsden, het eene de verschillige voorraden en wapens, en het ander dc rustbeddens. Zij waren voorzien van alles: sabels, geweeren, pistolen, dolken; mondvoorraad voor drij dagen als vleesch, brood, water, wijn, enz.; daar bij nog dc nodige instrumenten om in dc lucht te varen. Als de Reus gister Brussel verliet was hij aangevuld met 6,000 meters kubiek gaz. Geheel het gestel: koorden, ankers, zijden taffetas, mandewerk-huis en alles weegt 4,000 kilos. Om den luchtbal van zijne hinderpalen tc kunnen losmaken heeft men moeten wachten tot dal ons garnizoen errewaarts ging: omtrent 14 ure kwam generaal Berten met vele officie ren der Rijschool aangereden. Eenige oogenblikken daarna het regement voetvolk met trommels en muziek. Aanstonds stelde men zich aan het werk: de soldaten hielden dekoorden vast, een houtkapper velde een boom die, zoohaast er eenige bijlslagen gegeven waren, door de magi van den Reus, als een solferpriem afkraakte. Honderd mannen waren bijna niet ge noeg om hem tegen te houden, zoodanig groot was nog zijne magt. Dan, door de scheur in den luchtbal, liet men de ove rige gaz weg vliegen met hem traag en met geweld omleeg te trekken. De wagens der Rijschool stonden gereed en men laadde dc koorden, de luchtbal, het huizeken en alles er op. Als wij zeggen au.es, dat is het woord niet, want den voor raad werd, vóór hel vertrek naar Yper, gebruikt om een veldlijk ontbijt te doende reizigers en de voornaamste der nieuwsgierigen zetten zich op het gras en aten en dronken op den goeden uitslag der reize, want eene panenoog alleen is het eenigste dat er eenen der reizigers ten decle is gevallen. De wagens mét hunne lading zijn ten 4 1/2 ure te Yper aangekomen en zijn regtstreeks naar de statie gevoerd. Voor dat den ballon naar zijne bestemming gestuurd werd, heeft liet publiek nog een dag lang het wissen-huisken gaan bewon deren. In dat huisken hing er een eenvoudig kaderken (Regle ment du Bord) waarin een der voornaamste artikels onze oogenlrof: M. Nadar verantwoord voor het leven zijner medegezellen.»!Moet men toupé hebben? Als men weet dat het minste windeken, het breken eener touw of iets dergelijks, u van 6,000 meters hoog kan doen tuimelen, en bij gevolg voor zijnen eigen persoon niet kan verantwoordeu. Zie hier de namen der reisgezellen van M. Nadar: Onze teekening, (vlug geschetst), is ter plaats genomen, en geeft den lezer een juist gedacht van het bijzonderste deel der reize dc landing. Veel is er over geschreven, vele nieuws bladen nemen van elkander de verschillige verdichtsels over, maar de onze, ontbloot van alle verbloeming, is dc echtste. Boek- en Steendrukkerij van Engel Van Eeckliont, tc Yperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 5