Politiscli overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politiscli overzicht. Stads nieuws. DERDE JAAR. ZONDAG 2" OCTOBER 1864, .V 152. De kiezing van ecnen president in Amerika staat voor de deur. Oorlog of vrede gaat in die stemming beslist worden. Van dat oogpunt gezien, heeft Europa een regtstreeks belang in den uitslag. Lin coln en Mac Clellan staan tegenover elkacr. De aftredende president is de kandidaat der republie- keinen die boven alles het zuiden weêr in den schoot der republiek willen zien tcrugkeerendie de eenheid van Washington's werk bcoogen. Mac Clellan, is de kandidaat der demokraten en deze, hoewel gehecht aan de eenheid, laten meer vrij heid aan de zelfregering der staten. De groote politieke kwestie van Italic is eene konsentie gesloten tusschcn Frankryk en Piëmont, welke eene totale verandering in den toestand zou konnen te weeg brengen: Frankryk zal binnen twee jaren met zijne bezetting Rome verlaten en Victor-Emmanuel zou het tijdelijk gezag van den Paus eerbiedigen. De II. Vader zou een vrijwillig leger van 20,000 man mogen rekruteren, en om allen schijn van overrompeling van Rome weg te nemen, zou Florencië de hoofdstad van Italië worden. Volgens het verslag der kommissie van justicie des senaats over het ontwerp betreffende de fon- dalien van studie-beurzen, zijn al de amendemen ten, voorgesteld door de minderheid, verworpen, en het wets-ontwerp aangenomen door 6 stemmen tegen 4. De brieven voor de redaktié, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmuie-slraat, 20, toe gestuurd worden.INSCHRIJVING: Voor IJpercn, per drie maanden, fr, 1-00; per jare, fr. 4-00, vóórop te betalen JBuiten stad, zelfde prijs met verhoog van het port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den' drukregelde Plakbrieven van Verkoopiugen, Verpachtingen, enz. en andere Berigfen; (en bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tol het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle inte kenaar voor één jaar, heeft rêg't driemaal een b'erigl van zes regels, zijn beroep betreffende,, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. DE Maandag na den middag had de eere-parade plaats voor den generaal Berten die de Rijschool in onze stad was komen inspektérén. Het zeldzaam zigt der nieuwe uniformen van de verschillige regementen peerdenvölk, waarvan er van elks bij (Je school van Yper zich bevindt, lokte vele onzer stadsge- nooten naar het Minne-Plein, alwaar de monstering gebeur de. Verschillige schoone en goed uitgeoefende bewegingen werden verrigt; men zag dat generaal Berten er heel te vrede over was. Dinsdag, met 7 1/2 ure des morgens, verspreide het ge rucht zich in onze stad dat den beruchten Nadar, met zijnen Reuzen-ballon, nedergedaald was bij 't gehucht S' Julien, bij deBrngsche kaisijde. Wij trokken er seffens naartoe en inder daad wij bevonden ons daar in de tegenwoordigheid van vijf luchtreizigers met den ballon die met zijn net vast lag in de kruin van ecnen popeiier. De Reus (want het is een Reus) is van 20,000 meters witte zijden taffetas gemaakt; men zegde nog dat hij de hoogte heeft, Wanneer, hij aangevuld is, en zijn huisken hangen heeft, van den toren der kerk van S' Joris te Brussel en dat zijne grootste breedte geschat is op 90 meters. (Voor de overige bijzonderheden, zie ons bijvoegsel met deszelfs teekeuing). Verscheide gazetten melden dat M. Nadar ncdergekomen is bij de ZEE, te Yper. Gister, Zaturdag, met den eersten trein zijn er verscheide officieren der Bijschool naar hunne regementen vertrokken. De gemeente Langemarck is dit jaar buitengewoon door schoon weder begunstigd geweest, ook hebben er geene vreemdelingen ontbroken. De schieting met den handboog was wel bezocht: omtrent IhOschotters beantwoordden op het feest. Den Dinsdag, de Hanenkamp met koukelourekous was ook sterk bijgewoond: 40 Haans kampten: 1° prijs,dezen van M. Amaud Derycke,met 85 kolikelourekos2° pr., Arth. Van Biesbrouck, met 82 en de 5e pr., met 75 per halve uur. Men moet opmerken dat het Haans van 't vlaamsch ras zijn die hier de prijzen behaald heb ben. 's Namiddags was het de Ringsteking waar er Cl ruiters waren. 1° prijs, M. Vanneste, van Wêvelghem; 2°, Vanwon- terghem, van Dadizeele; 3e, Vangraefschepe, van Langemarck; 4°, Merlandt, van Staden, en 5°, Platteuw, van Langemarck. Het Vuurwerk van den Woensdag heeft aller verwachting overtroffen; het slotstuk alleen werd met 28 bomben verge zeld wat helsch gedonder! Eindelijk had men het Honden- loopen op Donderdag nanoen. Alle ras van Honden boden zich aan. Epagneuils, mollevangers, piekaarts, schapershon den en jagthonden. De koursen van Langemarck zijn dit jaar waar belangrijk geweestvele vreemde liefhebbers waren er

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1